Aktualności

Pozostałe aktualności

Konferencja naukowa: Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli

03.12.2018 | kancelaria prawo

W dniu 30 li­sto­pa­da 2018 r. ze­spół Dzia­łu Re­struk­tu­ry­za­cji i Upa­dło­ści uczest­ni­czył w kon­fe­ren­cji na­uko­wej  do­ty­czą­cej za­skar­ża­nia czyn­no­ści praw­nej dłuż­ni­ka do­ko­na­nej z po­krzyw­dze­niem wie­rzy­cie­li, któ­ra od­by­ła się na Uczel­ni Ła­zar­skie­go w War­sza­wie. Or­ga­ni­za­to­ra­mi kon­fe­ren­cji by­li: In­sty­tut Pra­wa Upa­dło­ściowego i Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go oraz Ba­dań nad Nie­wy­pła­cal­no­ścią Uczel­ni Ła­zar­skie­go w War­sza­wie i Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu.

Ko­n­fe­­re­n­cja zgro­­ma­­dzi­­ła wie­lu przed­sta­­wi­­cie­­li na­­u­ki oraz pra­k­ty­­ki pra­­wa. Pre­­le­­ge­n­ta­­mi by­­li naj­zna­­mie­­ni­t­si spe­­cja­­li­­­ści. W ko­­le­j­no­­­ści wy­­stą­­pień by­­li to:

  1. mgr Bar­tosz Sie­ra­kow­ski, któ­­ry oma­­wiał ju­rys­dyk­cję kra­jo­wą w spra­wach ze skar­gi pau­liań­skiej w świe­tle orzecz­nic­twa TSUE,
  2. prof. zw. dr hab. Woj­ciech Po­pio­łek, któ­ry przed­sta­wił kwe­stie pra­wa wła­ści­we­go w spra­wach ze skar­gi pau­liań­skiej,
  3. prof. zw. dr hab. Piotr Mach­ni­kow­ski, któ­ry omó­wił isto­tę oraz skut­ki bez­sku­tecz­no­ści czyn­no­ści praw­nej dłuż­ni­ka do­ko­na­nej z po­krzyw­dze­niem wie­rzy­cie­li,
  4. dr hab. Mał­go­rza­ta Ma­now­ska, któ­ra przed­sta­wi­ła uwa­gi na  tle orzecz­nic­twa są­do­we­go do­ty­czą­ce prze­bie­gu po­stę­po­wa­nia ze skar­gi p­auliań­skiej,
  5. dr hab. To­masz Szan­ci­ło, któ­ry omó­wił za­gad­nie­nie za­bez­pie­cze­nia rosz­cze­nia ze skar­gi pau­liań­skiej,
  6. dr hab. An­na Hry­caj, któ­ra przed­sta­wi­ła prze­bieg po­stę­po­wa­nia ze skar­gi pau­liań­skiej w przy­pad­ku ogło­sze­nia upa­dło­ści wie­rzy­cie­la, oso­by trze­ciej al­bo dłuż­ni­ka,
  7. dr Pa­tryk Fi­li­piak, któ­ry przed­sta­wił pro­jekt zmian usta­wo­daw­czych dot. bez­sku­tecz­no­ści czyn­no­ści praw­nej w po­stę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym,
  8. dr hab. Pa­weł Grze­gor­czyk, któ­ry omó­wił sy­tu­ację praw­ną wie­rzy­cie­la pau­liań­skie­go w ra­zie wsz­czę­cia przez wie­rzy­cie­li oso­by trze­ciej eg­ze­ku­cji z jej ma­jąt­ku,
  9. dr Pa­tryk Fi­li­piak, któ­ry przed­sta­wił kwe­stię za­spo­ko­je­nia wie­rzy­cie­la pau­liań­skie­go w po­stę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym oso­by trze­ciej.

Po­nad­to w trak­cie kon­fe­ren­cji od­by­ła się se­sja pla­ka­to­wa i wy­stą­pie­nie mło­dych na­ukow­ców.

Ca­­łe wy­­da­­rze­­nie na­­le­­ży uznać za ba­r­dzo uda­­ne. Ucze­st­ni­­cy bra­­li ak­ty­­wy udział w dys­­ku­­sji. Oka­­za­­ło się, że jest wie­­le kwe­stii praw­nych, któ­­re wciąż wy­­ma­­ga­­ją po­­głę­­bio­­nych stu­­diów i ana­­liz.

Or­ga­­ni­­za­­to­­rzy za­­pro­­si­­li na ko­­le­j­ne wy­­da­­rze­­nia z cy­­klu, któ­re ma się od­być w czerw­cu 2019 r.


Pozostałe aktualności