Kompetencje

DOTACJE PUBLICZNOPRAWNE I PRAWO POMOCY PUBLICZNEJ (WSPARCIE Z PARP, PFR, PFR VENTURES, URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH, STAROSTWA POWIATOWEGO, WUP, PUP, ARIMR I WIELE INNYCH)

Pracujemy na sukces i satysfakcję naszych Klientów, oferując kompleksowe usługi doradcze w zakresie kontroli na gruncie pobranych i wykorzystanych dotacji publicznoprawnych, zarówno unijnych i krajowych, rozliczania tych środków, a także prowadzimy spory z organami grantodawczymi i dotacyjnymi na różnych etapach procedury dotacyjnej, począwszy od aplikowania o dofinansowanie a skończywszy na zamknięciu inwestycji i jej rozliczeniu. Podejmujemy się prowadzenia sporów przed wszystkimi sądami i organami.

Jak możemy pomóc?

Reprezentujemy Beneficjentów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Instytucję grantodawcze i dotacyjne, wykorzystując wszelkie przewidziane prawem środki kwestionowania negatywnych wniosków pokontrolnych.

Prowadzimy postępowania administracyjne, wnosząc protesty, odwołania w imieniu podmiotów, które nie wygrały konkursu lub nie zawarły umowy z Instytucją dotacyjną.

Prowadzimy sprawy i sądowo-administracyjne w zakresie negatywnych ocen formalnych wniosku o dofinansowanie projektu, odrzucenia wniosku o dofinansowanie.

Składamy powództwa do sądów powszechnych w zakresie roszczeń powstałych na gruncie umowy o dofinansowanie. W zależności od rodzaju stanu faktycznego występujemy z roszczeniami o zapłatę niewpłaconej części dotacji w ramach nieprawidłowych korekt finansowych, czy nakładanych kar umownych. Składamy powództwa o ustalenie  istnienia umowy o dofinansowanie / bezskuteczności rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Prowadzimy postępowania o zwrot nienależnie pobranych, niezgodnie z prawem i umową (przeznaczeniem) wykorzystanych dotacji.

W sprawach cywilnych składamy wnioski o ochronę tymczasową - przedprocesową w celu uzyskania zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa.

Wreszcie prowadzimy także sprawy karne związane z zarzutami o podejrzenie popełnienia przestępstw oszustwa i oszustwa dotacyjnego/subwencyjnego, jak i przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

W przypadku konieczności zwrotu całości dotacji, podejmujemy kompleksowe rozwiązania gospodarcze dla Beneficjentów, w tym prowadzimy procesy restrukturyzacyjne i oddłużeniowe. Przygotowujemy wnioski o uzyskanie ulg w stosunku do należności publicznoprawnych.

Sprawy dotyczące dotacji publicznych zarówno unijnych, jak i krajowych wymagają wiedzy i praktyki z różnych gałęzi prawa.

Jesteśmy doświadczonymi specjalistami prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, podatkowego, gospodarczego, karnego oraz upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiadamy zespół prawników, którzy zarówno w praktyce, jak i naukowo podejmują tematy związane z umowami o dofinansowanie, reprezentowaniem przed organami i sądami w sprawach dotacyjnych.

Potrafimy spojrzeć na sprawę kompleksowo i holistycznie wskazując najkorzystniejsze prawnie ścieżki rozwiązania zaistniałych problemów na gruncie wnioskowanych lub pozyskanych dofinansowań publicznoprawnych. W ten sposób jesteśmy wstanie zabezpieczyć szeroko pojęte interesy Beneficjentów zarówno związane z bieżącymi celami, jak i przyszłymi oczekiwaniami.

Wspieramy Beneficjentów na każdym etapie procedury dotacyjnej, podejmując negocjacje z Instytucjami grantodawczymi/dotacyjnymi jak i prowadząc procesy. Służymy wiedzą i doświadczeniem w skomplikowanych i wymagających wielodziedziowej wiedzy postępowaniach.

Dla kogo?

  • Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowania z PUP, WUP, ZUS, oraz z tarczy PFR – czyli anty-covidowe
  • Przedsiębiorcy prowadzący działalność szkoleniową (mamy takich 2 Klientów) i otrzymują dotacje z WUP na szkolenia i aktywizację zawodową w poszczególnych regionach PL
  • Przedsiębiorcy korzystający z dotacji na rozwój i innowacyjność z PARP oraz Urzędów Marszałkowskich - Zarząd Województwa w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych - przedsiębiorcy z branży odpadowej, meblarskiej, rzemiślniczej, bio-medycznej i farmaceutycznej, paliwowej i energetycznej, odnawialnej energii
  • Niepubliczne przedszkola, żłobki, placówki oświatowe

Kiedy?

  • gdy nie zgadzasz się z negatywną oceną twojego projektu, wykluczeniem z konkursu, odmową podpisania umowy o dofinansowanie
  • gdy masz wątpliwości co do zapisów umowy o dofinasowanie
  • gdy nie jesteś pewny czy spełniasz przesłanki uzyskania dofiansowania
  • gdy potrzebujesz wsparcia w kontroli organów dotacyjnych twojego projektu, udzielonych tobie ulg publicznoprawnych, uzyskanych dofinansowań
  • gdy chcesz starać się o wypłatę zmniejszonego dofinansowania
  • gdy nie zgadzasz się z podstawą do rozwiązania z tobą umowy o dofinansowanie, decyzją o zwrocie środków w części lub w całości pochodzących z dotacji

Ludzie | Kontakt