Kompetencje

Opinie profesorskie

Profesorowie nauk prawnych od lat wchodzą w skład wybitnego grona ekspertów wspierających naszych klientów. W ramach usługi opinii profesorskich pracownicy naukowi wspólnie z adwokatami i radcami prawnymi kancelarii opracowują niezależne opinie i analizy prawne.

Członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy działów prawnych, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni korzystają z opinii profesorskich, gdyż są one gwarancją:

 1. dostępu do unikalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, co pozwala klientom racjonalnie zarządzać ryzykiem biznesowym i prawnym,
 2. specjalistycznych kompetencji, dzięki którym jest możliwe precyzyjne rozwiązywanie problemów prawnych klientów,
 3. wysokiego ubezpieczenia OC, które zapewnia bezpieczeństwo doradztwa prawnego,
 4. praktycznego i biznesowego podejścia do rozwiązywanego problemu, co przekłada się na efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym.  

Nasi klienci doceniają fakt, że w jednym miejscu połączone są kompetencje praktyczne i organizacyjne Kancelarii wraz z kompetencjami profesorów nauk prawnych.

Zespół FILIPIAK BABICZ LEGAL sporządził do tej pory blisko 100 niezależnych opinii, a wiele z nich dotyczyło prac legislacyjnych przy projektach zmian do ustaw.

Opracowujemy analizy, między innymi dla:

 1. Członków zarządów i członków rad nadzorczych z zakresu:

  • odpowiedzialności karnej członków zarządu (art. 296 k.k.) w związku z podpisywaniem nowej umowy, aneksów oraz konieczności udziału rady nadzorczej w podejmowanych czynnościach;
  • odpowiedzialności karnej członków zarządu z art. 296 k.k., 300 k.k. i 302 k.k. i z przepisów tarczy antykryzysowej w zakresie dotyczącym oświadczeń o kondycji finansowej;
  • odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (art. 299 k.s.h.) oraz likwidatorów (art. 299 1 k.s.h.) za zobowiązania spółki; 
  • oceny kompetencji rady nadzorczej i zarządu spółki;
  • oceny zakresu obowiązku ujawnienia informacji publicznej.
 2. Komisji Legislacyjnej do rządowych projektów ustaw.

 3. Podmiotów z branży medycznej z zakresu:

  • oceny umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne;
  • oceny zakazu sprzedaży produktów leczniczych.
  • oceny zakazu sprzedaży produktów leczniczych i związanych z tym ryzyk prawnokarnych.
 4. Dyrektorów działów prawnych z zakresu:

  • prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego;
  • prawa handlowego na temat oceny kompetencji rady nadzorczej i zarządu spółki;
  • prawa cywilnego na temat oceny możliwości zaangażowania podmiotu trzeciego w celu zwiększenia zasobów procesów biznesowych i uniknięcia roszczeń prawnoautorskich;
  • prawa cywilnego pod kątem szans ubezskutecznienia czynności dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela (art. 527 k.c., 1024 k.c.); 
  • prawa cywilnego w aspekcie możliwości skutecznego zabezpieczenia roszczenia na czas trwania procesu cywilnego; 
  • prawa cywilnego na temat zasadności roszczenia o ustalenie lub ukształtowanie; 
  • audytu stanu prawnego nieruchomości dla celów sprzedaży lub nabycia nieruchomości; 
  • audytu stanu prawnego nieruchomości dla celów sprzedaży lub nabycia wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie; 
  • prawa cywilnego w zakresie ryzyk związanych z prowadzeniem postępowań sądowych o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; 
  • prawa prasowego na temat oceny zakresu obowiązku zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych;
  • prawa własności przemysłowej na temat oceny zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz terytorialnego licencji;
  • ochrony danych osobowych i oceny możliwości zakresu dozwolonego przetwarzania danych osobowych przez portal medyczny;
  • prawa karnego na temat zgodności z przepisami prawa wewnętrznych procedur obowiązujących w podmiocie.
    
 5. Syndyków i doradców restrukturyzacyjnych z zakresu:

  • wpływu otwarcia postępowania sanacyjnego na zabezpieczenie dokonane przez prokuratora w toku postępowania przygotowawczego, którego podstawę prawną stanowi art. 291 §2a k.p.k. w zw. z art. 91a §1 k.p.k.;
  • ryzyka odpowiedzialności karnej przy zarządzaniu majątkiem podmiotu w upadłości lub restrukturyzacji;
  • prawa cywilnego i upadłościowego pod kątem oceny zasadności powództwa o ubezskutecznienie czynności prawnej dokonanej przez upadłego dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela (art. 127 p.u. i nast.);  
  • prawa upadłościowego.
 6. Podmiotów gospodarczych w tym branży budowlanej z zakresu: 

  • dotacji publicznych;
  • aktów planistycznych i roszczeń planistycznych;
  • prawa inwestycyjno-budowlanego; 
  • sankcji administracyjnych.

Dla kogo?

 • Dyrektorów działów prawnych,
   
 • Kadry zarządzającej i członków zarządów,
   
 • Stron postępowania potrzebujących opinii prawnej,
   
 • Sądów powszechnych.

Kiedy?

 • potrzebujesz eksperckiej analizy przepisów,
   
 • potrzebujesz połączenie teorii i praktyki prawa
   
 • masz skomplikowany problem prawny,
   
 • chcesz ocenić zasadność prowadzonej sprawy,

Ludzie | Kontakt