Kompetencje

Zabezpieczenie roszczeń i ich egzekucja

Często profesjonalne opracowanie materiałów służących do zabezpieczenia roszczenia oraz umiejętne uzyskanie zabezpieczenia sądowego, wykonanie tak uzyskanego tytułu w komorniczym postępowaniu zabezpieczającym czy uwidocznienie go w dokumentach korporacyjnych czy w księdze wieczystej upraszcza początkowo skomplikowane projekty i wyjątkowo skraca czas trwania procesów, zapewniając im jednocześnie szansę powodzenia, którą rozumiemy przykładowo jako odzysk. To jednocześnie szansa na osiągnięcie wyników, które w przypadku braku takiego działania byłyby niedostępne.

Znamy i rozumiemy specyfikę działania sądów w postępowaniu zabezpieczającym i to zarówno przed wytoczeniem powództwa, jak i w toku sprawy. Rozumiemy również specyfikę wykonywania postanowień zabezpieczających. Wiemy jak działają komornicy sądowi w postępowaniach zabezpieczających, księgi wieczyste, czy KRS.

Pomagamy w przygotowaniu założeń do wniosku o zabezpieczenie roszczenia, opracowaniu dokumentacji oraz w wyborze sposobu zabezpieczenia i w negocjacjach.

Pomagamy również w sprawach egzekucyjnych na każdym etapie jego trwania.

Dla kogo?

  • instytucje finansowe posiadające portfele wierzytelności
  • wierzyciele indywidualni planujący dochodzić swoich roszczeń
  • podmioty biorące udział w sądowym postępowaniu zabezpieczającym
  • podmioty biorące udział w komorniczym postępowaniu zabezpieczającym
  • podmioty biorące udział w egzekucji

Kiedy?

  • gdy planujesz dochodzić roszczenia
  • gdy chcesz dokonać audytu wierzytelności np. w celu jej nabycia
  • gdy chcesz ocenić cały portfel wierzytelności
  • gdy chcesz wykonać audyt trwającego postępowania
  • gdy jesteś uczestnikiem postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego

Ludzie | Kontakt