Ludzie

Katarzyna Michalak-Oleszczuk

adwokat.

Katarzyna Michalak-Oleszczuk

Katarzyna Michalak-Oleszczuk

adwokat.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w obszarze prawa pracy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, w tym sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, przeprowadzanie procedur redukcji zatrudnienia w zakładach pracy zarówno w trybie zwolnień grupowych, jak i tzw. zwolnień indywidualnych, sporządzanie projektów umów i innych dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym projektów regulacji wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, porozumienia zbiorowe i inne. Reprezentowała Klientów w wielu postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy, m.in. w sprawach dotyczących czasu pracy, wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych z pracą, odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, w sprawach wypadków przy pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy i innych. Przeprowadzała szkolenia z zagadnień dotyczących prawa pracy. Posiada także doświadczenie w postępowaniach dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców i ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także w obsłudze prawnej z innych dziedzin prawa, takich jak prawo cywilne, rodzinne i gospodarcze. Obsługiwała Klientów prowadzących działalność w różnych obszarach gospodarki, w tym wiodące spółki z branży transportu kolejowego i lotniczego, produkcji elementów infrastruktury kolejowej, zarządzania i wynajmu powierzchni użytkowo-usługowych oraz innych. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Mocne strony

Jej pracę cechuje rzetelność i skrupulatność. Prowadzone projekty realizuje z dużym zaangażowaniem.

Pasje

Literatura, muzyka. Jest miłośniczką zwierząt. 


Doświadczenie: wybrane projekty

Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procedur zwolnień grupowych. Jej praktyka obejmuje m.in. sporządzanie pełnej dokumentacji zwolnień grupowych oraz kompleksowe doradztwo prawne w obszarze realizacji poszczególnych etapów wyżej wskazanej procedury, w tym w zakresie prawidłowego kwalifikowania pracowników do objęcia redukcją zatrudnienia. Ponadto posiada duże doświadczenie procesowe obejmujące reprezentację Klientów w sporach przed sądami pracy w sprawach związanych ze zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładu pracy.