Ludzie

dr Lucyna Staniszewska

Adwokat. Starszy prawnik

dr Lucyna Staniszewska

dr Lucyna Staniszewska

Adwokat. Starszy prawnik

Specjalizuje się w sprawach administracyjnych, szeroko pojętym prawie zagospodarowania przestrzeni, a także w prawie cywilnym zwłaszcza w zakresie postępowań odszkodowawczych oraz we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych majątkowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych i karno-skarbowych.

Ponadto podejmuje liczną działalność naukową i dydaktyczną. Była czynnym uczestnikiem kilkunastu konferencji naukowych poświęconych prawu administracyjnemu.  Stale współpracuje z kwartalnikiem naukowym Studia Prawa Publicznego. Publikuje na łamach znanych i cenionych periodyków naukowych, takich jak: Państwo i Prawo, Monitor Prawniczy. Od czterech lat stale podejmuje się opieki nad Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną działającą przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza świadczącą pomoc prawną osobom potrzebującym. Prowadzi zajęcia z prawa administracyjnego dla studentów prawa, jak i administracji.

Ukończyła stacjonarne studia prawnicze oraz administracyjne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, każde z oceną bardzo dobrą

Ukończyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Obecnie jest jej członkiem.

Zakończyła stacjonarne studia doktoranckie na kierunku prawo. Obroniła pracę doktorską.

Redaktor serwisu prawnego: procesinwestycyjny.pl

Autorka licznych opinii i analiz prawnych.

 

Mocne strony

Pracowitość i oddanie wykonywanej pracy, doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i przed organami administracyjnymi, umiejętność patrzenia na sprawy z różnych punktów widzenia, zarządzanie ryzykiem, umiejętność słuchania i wypracowywania kompromisów, rzeczowość i rzetelność w prowadzeniu spraw

Łączenie pasji naukowych z doświadczeniem i praktyką w pracy adwokata.

Pasje

Literatura naukowa, malarstwo sztalugowe, pływanie.


Doświadczenie: wybrane projekty

W ramach swojej praktyki zawodowej prowadziła liczne postępowania administracyjne (zwłaszcza związane z procesami inwestycyjno- budowlanymi, dotyczące opłat adiacenckich i planistycznych, administracyjnych kar pieniężnych, wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości).

W zakresie spraw cywilnych podejmuje się prowadzenia procesów odszkodowawczych  zwłaszcza z tytułu szkód spowodowanych błędem w sztuce medycznej, wypadkami drogowymi, ruchem przedsiębiorstwa, wypadkami przy pracy, zmianą lub uchyleniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Reprezentuje Klientów w sprawach o podział majątku dorobkowego, o zapłatę a także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Prowadzi także procesy pracownicze reprezentując pracodawców, jak i pracowników. Zajmuje się sporządzaniem umów o pracę, umów zleceń, o dzieło, porozumień zmieniających, świadectw pracy oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej.


Opinie

Opinie administracyjnoprawne

 1. opinia Komisji Legislacyjnej NRA przygotowaną przez adw. dr. Lucynę Staniszewską do rządowego projektu ust. o Polskiej Agencji Geologicznej
 2. opinia prawna w zakresie oceny, czy polska norma pn-b-02151-4:2015-06 ma wiążący charakter dla uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego oraz jej obowiązywania w prawie polskim (przedstawiona na potrzeby Polskiego Towarzystwa Akustycznego)
 3. opinia administracyjnoprawna w przedmiocie materialno-administracyjnej oceny statusu dróg powstałych na mocy o zatwierdzeniu podziału nieruchomości oraz odszkodowań za wywłaszczenia faktyczne (wykonana na potrzeby przedsiębiorcy z branży deweloperskiej)
 4. opinia dotycząca nostryfikacji dyplomów cudzoziemców obywateli Ukrainy w Polsce (wykonana dla szkoły policealnej)
 5. opinia prawna dotycząca statusu prawnego elementów broni palnej na potrzeby działalności koncesjonowanej (wykonana dla przedsiębiorcy z branży działalności koncesjonowanej)
 6. opinia administracyjna i karna w przedmiocie odpowiedzialności prawnej za związanej z działalnością doradczą w rolnictwie w zakresie prowadzenia szkoleń i uzyskiwania dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wykonana dla przedsiębiorcy zajmującego się doradztwem dla rolników i posiadaczy lasów)
 7. opinia w przedmiocie sytuacji prawnej Oddziału placówki opieki paliatywnej (wykonywana jako pracownik naukowy UAM)
 8. opinia prawna dotycząca zmian w regulacji KPA dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, dla Ministerstwa Rozwoju

Opinie z zakresu prawa medycznego

 1. opinia prawna w sprawie możliwości zawierania umów cywilnoprawnych przez placówkę medyczną w kontekście odpowiedzialności za zdarzenie medyczne spowodowane przez lekarza świadczącego usługi na mocy umowy cywilnoprawnej (wykonana na potrzeby placówki medycznej niepublicznej)
 2. opinia prawna w zakresie przymusowego skierowania do pracy przez lekarza w placówkach jednoimiennych w czasie pandemii COVID-19 (wykonana w ramach świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz pracowników służby zdrowia)
 3. opinia prawna w sprawie egzekucji szczepień ochronnych (wykonana w celach cyklu dydaktycznego UAM)
 4. opinia prawna w sprawie wykorzystania środków pochodzących z umów zawartych z NFZ na cele podmiotu leczniczego inne niż zakontraktowane (wykonana na zlecenie periodyku dla pracowników służby zdrowia – Wiedza i Praktyka)
 5. opinia w sprawie sankcji w przypadku niewykonania obowiązku pracy lekarzy w czasie pandemii COVID-19 jak i zasad wynagradzania w przypadku postoju (wykonana na zlecenie periodyku dla pracowników służby zdrowia – Wiedza i Praktyka)