Ludzie

prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński

Radca prawny | konsultant.

prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński

prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński

Radca prawny | konsultant.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1992-1993 studiował na University of the State of New York, Albany (NY), USA; Central European University w Budapeszcie, Węgry.

Odbył także studium na Case Western Reserve University School of Law Cleveland w Ohio (USA), a także w latach 1993-1994 w Lourdes University Sylvania w Ohio (USA) odbył studia na kierunku Business and Marketing.

W roku 1995 roku studiował na Asser College Europe w Hadze, Holandia, gdzie uzyskał dyplom ukończenia International Law of Trade Training Course. W roku 1997 na Central European University w Budapeszcie, Węgry ukończył kurs  Legal Theory And Transition In Eastern Europe.

Kariera naukowa:

1998 rok — doktor nauk prawnych UAM WPiA,

2008 rok — doktor habilitowany nauk prawnych UAM WPiA,

2014 rok — Wharton School, University of Pennsylvania, Filadelfia (Pennsylvania), USA; udział w warsztatach pt. „Globalization TrendLab 2014” oraz w Międzynarodowej Konferencji „The Future of The State”, The Lauder Institute, Penn LauderCIBER, The Joseph H. Lauder Institute of Management & International Studies; dyplom ukończenia warsztatów.

 

 

Mocne strony

Biegła znajomość języka angielskiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Znajomość prawniczego środowiska międzynarodowego.


Doświadczenie: wybrane projekty

1994–1999 : asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

1999-2010 : adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

2010–obecnie : profesor nadzwyczajny UAM, wykładowca m. in. Publiczne prawo gospodarcze, Publiczne prawo transportowe w Polsce i w Unii Europejskiej, Prawo ochrony konkurencji, Publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji, Transport kolejowy i lotniczy

1994-1996 : aplikant sądowy, Sąd Okręgowy w Poznaniu

1997-2001 : aplikant adwokacki, Kancelaria Adwokacka adw. Tomasza Grzybkowskiego (1.01.1997 – 31.07.1998) i adw. Zbigniewa Karasiewicza (1.08.1998 do 28.02.2001) w Poznaniu

1999–2007 : współpracownik i pracownik Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, wykładowca przedmiotów: Prawo gospodarcze, Rola państwa w gospodarce, Prawo spółek, Publiczne prawo gospodarcze, Umowy w obrocie gospodarczym;

2001-2004 : kierownik Specjalizacji p.n. Prawo handlowe i gospodarcze

2004-2007 :  kierownik Specjalności p.n. Administracja publiczna

2008-2009 : Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

2009 : profesor nadzwyczajny i prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy w Poznaniu

2009-2014 : profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, wykładowca m. in.: Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Nauka o administracji, Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym, Postępowanie administracyjne, Postępowanie sądowo-administracyjne, Ustrój sądów administracyjnych, Publiczne prawo konkurencji, Prawo administracyjne w praktyce

2010-2011 : Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy

2010-2014 : doradca prawny Zarządu spółki Infrastruktura EURO Poznań 2012 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

2001-2014 : adwokat

2014-obecnie : profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi. wykładowca m. in. : Zamówienia publiczne, Publiczne prawo gospodarcze

2014–obecnie : radca prawny

2015- 2016 : Visiting Professor  na Uniwersytecie Politechnicznym im. Piotra Wielkiego w Petersburgu

Wybrane projekty naukowe:

1995-1998 : oficjalny współpracownik Centre for Socio-Legal Studies, Wolfson College, University of Oxford, oraz Constitutional and Legislative Policy Institute (COLPI), Budapest, Węgry, w ramach projektu pn. Administrative Justice in the New European Democracies. Case Studies of Administrative Law and Process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Ukraine (kierownik projektu: Profesor Denis J. Galligan; kierownik zespołu polskiego: Prof. dr hab. Stanisław Biernat)

2012-2014 : wykonawca w ramach projektu pt. „Rola parlamentów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej w regulacji sektorów sieciowych”, program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Iuventus Plus”; projekt prowadzony przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; nr decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0551/IP3/2011/71 (decyzja z dnia 10 stycznia 2012 r.)

2014 : uczestnik i wykładowca projektu unijnego pn. „Kuźnia specjalistów”; nr POKL.08.01.01-30-265/12 (dział 1380040000, MPK: 528000, cel EFS0000274 poz. 1), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; wykonawca: UAM w Poznaniu

2014-2016 : uczestnik projektu naukowego finansowanego przez Rosyjski Fundusz Nauki nr 14-38-00009, realizowanego przez Wydział Światowej i Regionalnej Ekonomii Uniwersytetu Politechnicznego im. Piotra Wielkiego w Petersburgu, Federacja Rosyjska, pt. „Programowo-celowe zarządzanie kompleksowym rozwojem arktycznej strefy Rosyjskiej Federacji” („Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ”); kod Państwowego Systemu Naukowo-technicznej Informacji (ГРНТИ, Государственный Рубрикатор Научно-Технической информации): 06.52.35; kierownik projektu profesor Iwanter Viktor Viktorovych, Doktor nauk ekonomicznych; projekt 3-letni 2014-2016; obszar wiedzy, główny kod kwalifikatora: 08- Humanistyczne i nauki społeczne, 08-155 – Prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, państwowa regulacja gospodarki oraz zarządzanie procesami społeczno-gospodarczymi; konkurs 2014 r. pt. „Ponowne przeprowadzenie fundamentalnych badań naukowych oraz  badań poszukiwawczych, tworzonych wspólnie przez laboratoria uniwersyteckie i laboratoria organizacji naukowej”.

 

Autor opinii prawnych:

 1. Opinia  prawna  w  sprawie  wypowiedzenia  umowy  o  pracę  z   byłym  członkiem  rady  nadzorczej  spółdzielni; opinia sporządzona na zalecenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie; opinia z dnia 4 czerwca 2000 r.
 2. Opinia  prawna w  sprawie zarządzenia Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r.; opinia sporządzona na zlecenie Zarządu Samorządu Studentów UAM w Poznaniu; opinia z dnia 29 kwietnia 2002 r.
 3. Opinia  prawna w  sprawie umowy  dzierżawy  z  dnia  1  czerwca  2001 r.; opinia sporządzona na zlecenie spółki Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 28 czerwca 2004 r.
 4. Opinia  prawna w  sprawie reprezentacji  spółek  osobowych; opinia sporządzona na zlecenie spółki Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 28 sierpnia 2005 r.
 5. Opinia  prawna w  sprawie umowy  z  dnia  30  stycznia  2006 r.; opinia sporządzona na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wojnowie z siedzibą w Raduszynie; opinia z dnia 2 lutego 2006 r.
 6. Opinia  prawna w  sprawie optymalnego rozwiązania sporu pomiędzy drukarnią i księgarnią św. Wojciecha sp. z o.o. a syndykiem masy upadłości BG Leasing S.A.; opinia sporządzona na zlecenie spółki Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 2 kwietnia 2006 r.
 7. Opinia  prawna w  sprawie umowy  o  roboty  budowlane  z  dnia  5  listopada  2004 r.: opinia sporządzona na zlecenie spółki Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 12 września 2006 r.
 8. Opinia  prawna w  sprawie prawnej  możliwości  uzyskania  przez  Skarb  Państwa  na  swoją  rzecz wpisu  prawa  własności  nieruchomości  określanych  kompleksem  sportowo – rekreacyjnym  „Malta” na  podstawie  art. 10 ustawy  o  księgach  wieczystych  i hipotece; opinia sporządzona na zlecenie spółki Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 2 listopada 2006 r.
 9. Opinia  prawna w  sprawie charakteru  prawnego  umowy  o  powierzenie  spółce celowej zadań  związanych  z  przygotowaniem  i  wykonaniem  przedsięwzięć  Euro  2012,  statusu  prawnego stron  umowy  oraz  ich  obowiązków  i  uprawnień; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia14 lipca 2009 r.
 10. Opinia  prawna w  sprawie możliwego  postępowania  względem  nieruchomości  położonych  w  poznaniu  przy  ul. Mielżyńskiego 19,  Matejki 52,  Szewskiej 8  i  Kościelnej 13,  znajdujących  się  w  zarządzie  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Mieszkaniowej  S.A.  w  Poznaniu; opinia sporządzona na zlecenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Mieszkaniowej  S.A.  w  Poznaniu; opinia z dnia 18 października 2009 r.
 11. Opracowanie  oraz  sugestie w  zakresie postępowania  z  właścicielami  nieruchomości  objętych projektem przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 4 listopada 2009 r.
 12. Opinia  prawna w  sprawie obowiązku  zwołania  przez  Zarząd kongresu  nadzwyczajnego  Polskiego  Związku  Judo; opinia sporządzona na zlecenie członków Zarządu Polskiego Związku Judo, w tym przede wszystkim przez Vice Prezesa Zarządu; opinia z dnia 14 grudnia 2009 r.
 13. Opinia  prawna w  sprawie możliwości dokonania zmian w umowie o zarządzanie nr DP.3420-167/09 zawartej w trybie przetargu ograniczonego; opinia sporządzona na zlecenie Miasta Poznań; opinia z dnia 17 lutego 2010 r.
 14. Opinia  prawna w  sprawie trybu  nabywania  nieruchomości  przez  miasto  Poznań  na gruncie  ustawy  z  dnia  7  września 2007  r.  o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 29 marca 2010 r.
 15. Opinia  prawna w sprawie możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia na wykonanie prac projektowych dot. przebudowy ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 3 sierpnia 2010 r.
 16. Opinia w sprawie umowy  podwykonawczej  zawartej  pomiędzy  spółką  Hydrobudowa  S.A.  a  przedsiębiorstwem  konserwacji  dzieł  sztuki  Renox sp. z o.o.; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 12 sierpnia 2011 r.
 17. Opinia  prawna w  sprawie określonych  zagadnień  i  problemów  związanych  z  wykonaniem  umowy  zawartej  ze  spółką  Energopol-Szczecin; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 16 października 2011 r.
 18. Opinia  prawna w  sprawie prawnej  możliwości  ujawnienia  w  księgach  wieczystych praw  własności  do  nieruchomości nabytych  przez  miasto  Poznań  na  podstawie właściwej decyzji Wojewody Wielkopolskiego o  ustaleniu lokalizacji  przedsięwzięć  Euro  2012 przez  spółkę  Infrastruktura  Euro Poznań  2012; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 17 listopada 2011 r.
 19. Opinia  prawna w  sprawie terminu  do  dokonania  uzgodnienia  wysokości  odszkodowania  za  nieruchomości  w  rozumieniu  art.  24e  ust.  1  oraz  ust.  2  ustawy  z  dnia  7  września  2007  r.  o  przygotowaniu finałowego  turnieju  mistrzostw  Europy  w  piłce  nożnej UEFA  Euro  2012; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 23 lutego 2011 r.
 20. Opinia  prawna w  sprawie szczególnego  bonusu  za  szybkie  wydanie  nieruchomości  w rozumieniu  art.  24e  ust. 8  ustawy  z  dnia  7  września  2007  r.  o  przygotowaniu finałowego  turnieju  mistrzostw  Europy  w  piłce  nożnej UEFA  Euro  2012; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 20 maja 2012 r.
 21. Analiza  prawna określonych  zagadnień  i  problemów  związanych  z  wykonaniem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  kontrakt  nr:  ru-144/ie/11/sk/v  dot.  budowy  interaktywnego  centrum  historii  Ostrowa  Tumskiego  w  Poznaniu zawartej  pomiędzy  miastem  Poznań  a  konsorcjum  w  składzie:  Hydrobudowa  9 S.A. (lider  konsorcjum), Hydrobudowa  Polska  S.A.,  AK-BUD Kurant spółka jawna; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 16 listopada 2012 r.
 22. Opinia prawna w przedmiocie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1699) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656); opinia sporządzona dla Biura Poselskiego Posła na Sejm R.P. Waldy Dzikowskiego; opinia z dnia 22 grudnia 2014 r.
 23. Opinia prawna w sprawie dopuszczalności wprowadzenia do Statutu Związku Kynologicznego w Polsce postanowienia ograniczającego prawa osób bliskich, w tym także partnerów członka Związku, zamieszkujących pod tym samym adresem w zakresie ich członkostwa w innych krajowych organizacjach kynologicznych; opinia wydana na wniosek Zarządu Poznańskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, opinia z dnia 25 marca 2017 r.
 24. Opinia prawna z zakresu ustawy o kierujących pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu pracy oraz ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy; opinia na zamówienie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin; opinia z dnia 3 stycznia 2020 r.