Ludzie

prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski

prawnik | konsultant.

prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski

prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski

prawnik | konsultant.

Doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UAM, autor ponad 40 publikacji z zakresu prawa administracyjnego specjalizujący się w problematyce zawodów zaufania publicznego, samorządów zawodowych oraz szeroko rozumianym prawie wywłaszczeniowym.

DOROBEK NAUKOWY:

Monografie: 

 1. Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, M.A. Waligórski, S. Pawłowski, 2005 (współautor, monografia recenzowana)
 2. Ustrój i zadania samorządu zawodowego w Polsce, 2009, (monografia recenzowana, publikacja rozprawy doktorskiej)

Artykuły:

 1. Wolność wyboru i wykonywania zawodów zaufania publicznego [w:] Studia samorządowe, pod red. Z Leoński, 2003
 2. Samorząd terytorialny a samorząd specjalny. Zagadnienia wybrane, Forum Naukowe, 2005.
 3. Deregulacja wykonywania wolnych zawodów – głos w dyskusji, Studia Prawa Publicznego. red. K. Wojtczak., 2013 - http://spp.amu.edu.pl/index.php?page=2013-nr-1
 4. Konsultacje obligatoryjne i fakultatywne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zakres uspołecznienia procesów planowania przestrzennego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVII – zeszyt 1 – 2015, - http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/941
 5. Definiowanie pojęć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Studia Prawa Publicznego, 2015 r., nr 1 - http://spp.amu.edu.pl/index.php?page=2015-nr-9
 6. Determinanty prawne ustalania wielkości obszaru objętego decyzją o warunkach zabudowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Studia Prawa Publicznego, 2016 nr 4
 7. Ustawa o rewitalizacji a zakres partycypacji społecznej – wyzwania i zagrożenia, Acta Politica Polonica (wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica), nr 2 z 2016 r., 2 - https://wnus.edu.pl/ap/pl/issue/144/

Rozdziały w monografiach: 

 1. Dowolność" uznania administracyjnego w: Prawo wobec wyzwań współczesności, pod red. P. Wiliński, 2005.
 2. Zawody zaufania publicznego jako zawody regulowane w: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, pod. red. Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, 2005.
 3. Praktyki monopolistyczne samorządów zawodowych w: Sprawność działania administracji samorządowej, pod red. U. Elżbieta, 2006
 4. Samorząd zawodowy w Europie na przykładzie samorządu adwokatury w: Prawo I Administracja tom VII pod red. K. Wojtczak, 2007.
 5. Zgromadzenia - wolność absolutna?, (współautor) w: Prawo wobec wyzwań współczesności, tom V, pod red. N. Buchowska, P. Wiliński, B. Guzik, 2008.
 6. Wewnętrzne akty administracyjne generalne, jako forma prawna działania administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego – uwagi ogólne w: Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, pod red. U. Elżbieta, 2008
 7. Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej w Policji w: Prawo I Administracja tom VII pod red. K. Wojtczak, 2008
 8. Ocena dotychczasowych rozwiązań prawnych dotyczących zmian w dostępie i wykonywaniu wolnych zawodów – zagadnienia wybrane w: Polityka administracyjna, pod red. J. Łukasiewicz, 2008
 9. Najnowsze zmiany w prawie budowlanym w: Materialne prawo administracyjne, pod red. Z. Janku, Wydawnictwo Forum Naukowe 2009
 10. Zmiany w organizacji i funkcjonowania Straży Granicznej po przystąpieniu do Unii Europejskiej w: Administracja publiczna w dobie małych ojczyzn, Wydawnictwo Naukowe WSPiA 2009, 3
 11. Dalsze zamieszania wokół samorządu psychologów w aspekcie świadczenia usług z zakresu psychoterapii, w: Prawo i Administracja tom IX, pod red. K. Wojtczak, 2010
 12. Wolność wyboru i wykonywania zawodu a obligatoryjna przynależność do samorządów zawodowych - głos w dyskusji w: Prawo wobec wyzwań współczesności tom VI, pod red. N. Buchowska, P. Wiliński, B. Guzik, 2010
 13. Konsekwencje prawne zatwierdzania przez organ niewłaściwy zmian statutowych jednostek wykonujących zadania publiczne na przykładzie spółki wodnej. Zagadnienia wybrane w: Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, pod red. St. Wrzosek, J. Izdebski, M. Domagała 2010
 14. Administrative Law w: Handbook of Polish Law, pod red. W. Dajczak, Andrzej J. Szwarc, P. Wiliński, 2011
 15. Charakter prawny kary zakazu wykonywania wolnego zawodu w: Sankcje administracyjne, pod red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, 2011
 16. Porozumienia administracyjne w praktyce samorządowej w: Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, pod. red. J. Jaśkiewicz, M. Mazuryk, 2011
 17. Dyskryminacja" w prawie zagospodarowania przestrzeni i prawie budowlanym w: Prawo wobec dyskryminacji, pod. red. Z Niedbała, 2011.
 18. Odesłanie do norm pozaprawnych w: Teoria Instytucji Prawa Administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, pod red. J. Niczyporuk 2011
 19. Szczególne tryby wywłaszczania nieruchomości w: Administracyjnoprawne ograniczenia wolności konstytucyjnych, pod red. Z. Janku, 2012
 20. Sąd administracyjny jako „negatywny legislator administracyjny”, w: Legislacja administracyjna pod red. Z. Duniewska, M. Stahl, 2012
 21. Wybrane aspekty procesu wywłaszczania nieruchomości w: Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, pod red. D. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, M. Winenciak, 2012
 22. Realizacja inwestycji drogowych a obowiązek zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – interes publiczny a interes indywidualny w: 4 Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, t. 1, pod red. E. Wójcicka, 2013
 23. Spółki wodne jako forma decentralizacji administracji publicznej w: International water law forum, red. dr hab. B. Szornckob, Irkuck 2013
 24. Słuszne odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość, czyli jakie? w: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom II, red. J. Sługocki, Wrocław 2014
 25. Dyskrecjonalność w planowaniu przestrzennym przy określaniu granic obszaru analizowanego, w: Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, Poznań 2015
 26. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości a realizacja nowych celów publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o tzw. „specustawę drogową” w: Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25 – lecia jego funkcjonowania, Warszawa 2016
 27. Władztwo planistyczne gminy a realizacja inwestycji celu publicznego na podstawie tzw. specustaw, Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego, Księga pamiątkowa prof. Z. Janku, red. M. Szewczyk, Poznań 2016 
 28. Aksjologia zwrotu nieruchomości pozyskanych w drodze umowy ekspropriacyjnej, w: Aksjologia prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, 2016
 29. Zasada zaufania obywatela do państwa w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie art. 98 u.g.n., w: Zasady a prawo administracyjne, red. M. Stahl, Z. Duniewska, 2016