30.04.2020

Zależności pomiędzy postępowaniem cywilnym dotyczącym naruszenia znaku towarowego, a postępowaniem przed Urzędem Patentowym RP

Zapraszamy na zaprzyjaźnionego bloga www.filipiakbabicz.com/strategieprocesowe, na którym został opublikowany wpis Przemysława Szmidta i Jowity Jankowskiej dotyczący zależności pomiędzy postępowaniem cywilnym dotyczącym naruszenia znaku towarowego, a postępowaniem przed Urzędem Patentowym RP:

https://www.filipiakbabicz.com/strategieprocesowe/2020/04/30/zaleznosci-pomiedzy-postepowaniem-cywilnym-dotyczacym-naruszenia-znaku-towarowego-a-postepowaniem-przed-urzedem-patentowym-rp/

Jak wskazują Autorzy: „sa­ma re­je­stra­cja zna­ku to­wa­ro­we­go nie ozna­cza, że nie moż­na wy­stą­pić prze­ciw­ko je­go po­sia­da­czo­wi z po­wódz­twem o za­nie­cha­nie je­go sto­so­wa­nia, do­pó­ki re­je­stra­cja je­go zna­ku nie zo­sta­nie unie­waż­nio­na. Sam fakt za­re­je­stro­wa­nia stwa­rza tyl­ko upraw­nie­nie for­mal­ne do uży­wa­nia zna­ku, zaś na wnio­sek za­in­te­re­so­wa­ne­go, Sąd ma pra­wo oce­nić, czy ma­te­rial­no­praw­na re­ali­za­cja ta­kie­go upraw­nie­nia, czy­li prak­tycz­ne ko­rzy­sta­nie z nie­go, za­słu­gu­je na ochro­nę praw­ną czy też nie. Je­że­li oce­na ta wy­pad­nie nie­ko­rzyst­nie dla po­zwa­ne­go, Sąd ma pra­wo za­ka­zać uży­wa­nia zna­ku, co oczy­wi­ście nie sta­no­wi je­go unie­waż­nie­nia.”

Serdecznie zapraszamy do lektury!

 

 

Zobacz także:
07.07.2020

Dlaczego VAT na przesyłkę kurierską książki drukowanej wynosi 5%?

10.06.2020

Czy wózek może być przedmiotem praw autorskich?

02.06.2020

Zakończenie współpracy influencerki z dużą marką kosmetyczną – czy Skin79 ma prawo korzystać ze znaku towarowego DEYNN BEAUTY ? Procedura rejestracji znaku w UPRP i jej konsekwencje

27.05.2020

„Udostępnienie publiczne”, a odbiorniki radiowe w wynajmowanych pojazdach (opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara)

13.05.2020

Ochrona dóbr luksusowych – komunikat ECCIA

29.04.2020

Dlaczego nie można odsprzedać e – booka tak jak tradycyjnej książki? O wtórnym obrocie zużytymi książkami elektronicznymi

23.04.2020

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich…

22.04.2020

Zabezpieczenie środków dowodowych w nowym postępowaniu w sprawach z zakresu własności intelektualnej