13.05.2020

Ochrona dóbr luksusowych – komunikat ECCIA

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłów Kulturalnych i Kreatywnych (ECCIA) zaapelowało do unijnych ustawodawców, o objęcie wytwarzanych przez nich dóbr szerszą ochroną. ECCIA, która reprezentuje ponad 600 podmiotów gospodarczych i organizacji, chce, aby zaostrzone zostały środki wobec dużych firm technologicznych w kwestiach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej oraz ochrony danych.

Ma to związek z wciąż rosnącą popularnością serwisów internetowych takich jak Amazon lub Alibaba, na których z łatwością można zakupić przedmioty, stanowiące kopie produktów znanych producentów.

Europejskie marki luksusowe chcą, aby organy regulacyjne UE przyjęły ostrzejsze stanowisko wobec gigantów zajmujących się sprzedażą online, takich jak Amazon i Alibaba, w kwestiach związanych z ochroną danych i obrotem podrabianymi towarami. Warto w tym miejscu przypomnieć o przygotowanym przez Urząd Unii Eu­ro­pej­skiej ds. Wła­sno­ści In­te­lek­tu­al­nej we współ­pra­cy z Eu­ro­po­lem raporcie, za­wie­ra­ją­cym da­ne sta­ty­stycz­ne wraz z oce­ną za­gro­że­nia prze­stęp­czo­ścią zwią­za­ną z wła­sno­ścią in­te­lek­tu­al­ną na te­ry­to­rium Unii Eu­ro­pej­skiej. Z jego treści wynika bowiem, że podra­bia­ne do­bra i ko­pie pi­rac­kie mo­gą sta­no­wić na­wet ok. 6,8 % wszyst­kich pro­duk­tów im­por­to­wa­nych do Unii Eu­ro­pej­skiej, o war­to­ści na­wet 121 mi­liar­dów eu­ro. W treści raportu podkreślono nadto, iż mi­mo, że na­dal więk­szość podra­bia­nych pro­duk­tów na ryn­ku po­cho­dzi z kra­jów po­za­eu­ro­pej­skich (na pierw­szym miej­scu eks­por­tu podró­bek znaj­du­ją się Chi­ny – w 2017 r. 73%  podró­bek prze­chwy­co­nych na gra­ni­cy po­cho­dziło z te­go pań­stwa), to jed­nak ich pro­duk­cja w kra­jach UE z ro­ku na rok znacz­nie się zwięk­sza. Internetowa sprzedaż podrabianych towarów stanowi zatem istotny problem.

Organizacja, w skład której wchodzą grupy z branży kulturalnej i kreatywnej w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, ma nadzieję, że Komisja weźmie pod uwagę przedmiotowe uwagi, przy okazji przygotowywania przepisów dotyczących branży technologicznej, zwanych Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA).

Powyższa regulacja ma ujednolicić normy prawne odnoszące się do zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją, platformami internetowymi i wykorzystaniem danych osobowych. Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (2016/679) będące podstawą wprowadzenia krajowego RODO, zawiera już pewne postanowienia w tym zakresie, jednak celem nowej regulacji jest opracowanie bardziej szczegółowych przepisów.  Z kolei Dyrektywa o handlu elektronicznym (2000/31/WE) została przyjęta dwadzieścia lat temu, zanim nastąpiła era zglobalizowanego rynku i sieci społecznościowych, wobec czego nie jest ona przystosowana do obecnych realiów. Nowe rozwiązania mają koncentrować się głównie na odpowiedzialności twórców serwisów za platformę i publikowane w niej treści, co oczywiście spotkało się ze sprzeciwem przedstawicieli wiodących platform.

Prezes stowarzyszenia odniósł się nadto do problematyki związanej z ochroną danych- zwrócił on uwagę, że serwisy takie jak przykładowo Amazon, uprawnione są do zbierania informacji, których zrzeszone w ramach stowarzyszenia podmioty nie mogą przekazywać swoim dystrybutorom.

Jak na razie przedstawiciele Komisji Europejskiej nie ustosunkowali się publicznie do przedmiotowego apelu. Można domniemywać, że po części ma to związek z trwającą pandemią choroby COVID-19, wpływającą na działanie organów i sprawność prowadzonych prac legislacyjnych.

Idąc śladem mniejszych marek, producenci dóbr luksusowych coraz bardziej skupiają się konieczności reklamy swych produktów na konkurencyjnym rynku oraz zwiększają budżety przeznaczone na prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych. Dynamiczny rynek wymaga bowiem większej aktywności reklamowej i obecności w mediach, nawet od dotychczasowych jego liderów.

Zobacz także:
07.07.2020

Dlaczego VAT na przesyłkę kurierską książki drukowanej wynosi 5%?

10.06.2020

Czy wózek może być przedmiotem praw autorskich?

02.06.2020

Zakończenie współpracy influencerki z dużą marką kosmetyczną – czy Skin79 ma prawo korzystać ze znaku towarowego DEYNN BEAUTY ? Procedura rejestracji znaku w UPRP i jej konsekwencje

27.05.2020

„Udostępnienie publiczne”, a odbiorniki radiowe w wynajmowanych pojazdach (opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara)

30.04.2020

Zależności pomiędzy postępowaniem cywilnym dotyczącym naruszenia znaku towarowego, a postępowaniem przed Urzędem Patentowym RP

29.04.2020

Dlaczego nie można odsprzedać e – booka tak jak tradycyjnej książki? O wtórnym obrocie zużytymi książkami elektronicznymi

23.04.2020

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich…

22.04.2020

Zabezpieczenie środków dowodowych w nowym postępowaniu w sprawach z zakresu własności intelektualnej