09.07.2020

Kolejny meetIPing za nami

„Po­­­znań me­­­et(IP)in­­­g­s” to spo­­­t­ka­­­nia pra­­k­ty­­­ków (a przede wszy­­st­kim pa­­­sjo­­­na­­­tów) po­­­zna­­ń­skie­­­go śro­­­do­­­wi­­­ska pra­­w­ni­­­ków IP. Spo­­t­ka­­­nia od­by­­wa­­ją się raz w mie­­sią­­cu – w ka­ż­dy, dru­­gi czwa­r­tek mie­­sią­­ca. W tym mie­sią­cu ser­decz­nie za­pra­sza­my na spo­tka­nie on­li­ne.

Wszy­­­scy pre­­­le­­­ge­­n­ci mo­­­gą przed­sta­­­wiać wy­­­bra­­­ne za­­­ga­­d­nie­­­nie przez 15 mi­­­nut, opo­­­wia­­­da­­­jąc o swo­­­ich do­­­świa­­d­cze­­­niach pra­­k­ty­­cz­nych, a pó­­ź­niej na­­­stę­­­pu­­­je dys­­­ku­­­sja. Pla­­­no­­­wa­­­ny czas tr­wa­­­nia spo­­­t­ka­­­nia: 1,5 h – 2 h.

Pa­r­t­ner wy­­­da­­­rzeń: Wo­­l­ters Klu­­­wer Po­­l­ska.

Or­ga­­­ni­­­za­­­to­­­rzy: Wy­­ż­sza Sz­ko­­­ła Ba­­n­ko­­­wa i po­­­zna­­ń­scy pra­­k­ty­­­cy pra­­­wa wła­­­sno­­­­­ści in­­­te­­­le­­k­tu­­­a­­l­nej (w tym ró­­w­nież Ka­­n­ce­­­la­­­ria FILIPIAKBABICZ)

Py­­­ta­­­nia i wą­­t­pli­­­wo­­­­­ści: a.wi­­­li­­n­ska­­­@fi­­­li­­­pia­­k­ba­­­bicz.com

W dniu 9 lipca 2020 r. swoimi przemyśleniami podzielili się:

  • Po­­­wi­­­ta­­­nie oraz mo­­­de­­­ra­­­cja spo­­­t­ka­­­nia, Andrzej Boboli, ra­­d­ca pra­­w­ny w Ka­­n­ce­­­la­­­rii Olesiński i Wspólnicy;
  • Oprogramowanie open source a prawo, aplikant rzecznikowski Krzysztof Karłowicz w GEMIUS S.A.;
  • Własność intelektualna w blogosferze, radca prawny Tomasz Palak (tomaszpalak.pl);
  • Nowe postępowanie z zakresu praw własności intelektualnej – szanse i zagrożenia, Barbara Stefanowicz, aplikant radcowski w Kan­ce­la­rii FILIPIAK BABICZ Le­gal ;
  • Europejskie prawo wzorów przemysłowych – wszyscy je znamy, ale czy wszyscy się z nim zgadzamy?, Paweł Poznański, aplikant rzecznikowski w JvWF;
  • Po­­d­su­­­mo­­­wa­­­nie dys­­­ku­­­sji, za­­­ko­­ń­cze­­­nie spo­­­t­ka­­­nia, Andrzej Boboli, ra­­d­ca pra­­w­ny w Ka­­n­ce­­­la­­­rii Olesiński i Wspólnicy.

Kolejne spotkanie odbędzie się 13 sierpnia 2020 r., godz. 16.30. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Zobacz także:
08.12.2020

UPRP wyróżnia naszych autorów w konkursie na informację medialną!

28.10.2020

Nowa funkcja Facebooka w walce z naruszeniem praw autorskich w Internecie

22.07.2020

Ferrari 250 GTO, czyli o unieważnieniu znaku towarowego przedstawiającego jedno z najdroższych aut na świecie

07.07.2020

Dlaczego VAT na przesyłkę kurierską książki drukowanej wynosi 5%?

10.04.2020

Rządowa agencja wywłaszczy właścicieli aplikacji do zarządzania lotami dronów

06.04.2020

Kolejny meet(IP)ing – tym razem online!

27.03.2020

Zwolnienia z opłat abonamentowych i wynagrodzeń OZZ w ramach Tarczy antykryzysowej

11.03.2020

Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej – sprawozdanie z konferencji