apl. adw. Barbara Urbaniak

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo, gdzie obroniła pracę magisterską z zakresu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółek osobowych. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego. Odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej

Praktykę rozpoczęła na drugim roku studiów, współpracując z jedną z poznańskich kancelarii prawnych, specjalizującą się m.in. w postępowaniach reprywatyzacyjnych.

Jest zaangażowana w liczne postępowania egzekucyjne o skomplikowanym stanie faktycznym, w których poszukuje sposobów na efektywne zaspokojenie wierzycieli oraz wspiera projekty zmierzające do udaremnienia czynności mających na celu ukrycie majątku dłużnika. Posiada doświadczenie także w postępowaniach upadłościowych, angażując się zarówno w reprezentację wierzycieli jak i upadłych.


22.04.2020

Zabezpieczenie środków dowodowych w nowym postępowaniu w sprawach z zakresu własności intelektualnej

18.12.2019

Ciężar dowodu w sprawie o wyłączenie zajętego prawa spod egzekucji w przypadku egzekucji z autorskich praw majątkowych