22.07.2019

Projektowane zmiany w prawie budowlanym

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało projekt ustawy nowelizującej ustawę prawo budowlane. Zgodnie z zapowiedzią wiceministra Soboń złożonego w mediach, że jeszcze tego roku poznamy projekt nowelizacji Prawa budowlanego, dokument został po kolejnych konsultacjach uaktualniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jest to projekt z 6 czerwca 2019 roku.

Przewiduje on liczne zmiany w prawie budowlanym, w tym proponuje dodanie art. 49f prawa budowlanego stanowiącego o zapowiadanym mechanizmie uproszczonej procedury legalizacji dla samowoli budowlanej, po 20 latach od chwili zakończenia budowy.

Skala zjawiska jakim jest samowola budowlana jest w Polsce ogromna, problematyka ta dotyczy budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę bądź koniecznego zgłoszenia robót. Za samowolę budowlaną  uważa się także przeprowadzania prac niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Zdarza się bardzo często, że nabywca nieruchomości, nie ma w ogóle świadomości, że jego budynek w jakiejś części stanowi samowolę budowlaną. Dowiaduje się o tym dopiero wówczas, gdy chce go rozbudować, przebudować. Dlatego proponowane ułatwienie zakończenia niepewności prawnej co do losu takich budynków zasługuje na aprobatę.

Projekt ustawy nowelizującej stanowi także inne ważne zmiany w prawie budowlanym mające na celu usprawnienie procedowania w procesie budowlanym.

Do najważniejszych z proponowanych zmian należą:

  1. Wprowadzenie podziału projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Podtrzymano rozwiązanie dopuszczające możliwość opracowania projektu technicznego w dalszym etapie procesy budowlanego.
  2. Ułatwienie uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł samodzielnie zdecydować o udzieleniu zgody lub odmowie udzielenia zgody na odstępstwo.
  3. Wprowadzenie  5-letniego terminu dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dla zapewnienia stabilności inwestycji.
  4. Brak obowiązku zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót dla inwestycji budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych realizowanych na podstawie zgłoszenia oraz na podstawie pozwolenia na budowę.
  5. Stworzenie zamkniętego katalogu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego.

 

Zobacz także:
07.09.2020

Trwałość decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po nowelizacji ustawy – Prawo budowlane

06.07.2020

odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych – coraz mniej czasu dla inwestorów i właścicieli nieruchomości

28.05.2020

Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu w świetle nowelizacji ustawy – Prawo budowlane

źródło: pixabay
05.05.2020

Obowiązek zgłoszenia budowy w Prawie budowlanym a zawieszenie biegu terminu na milczące załatwienie sprawy

03.05.2020

Pozwolenie na użytkowanie na gruncie przepisów tarczy antykryzysowej

28.03.2020

ALERT PRAWNY – autopoprawka do projektu ustawy – tarczy antykryzysowej – ustawowe wakacje od umów w galeriach handlowych

20.03.2020

ALERT PRAWNY Koronawirus a relacje z kontrahentami Cz. 2

18.03.2020

ALERT PRAWNY – wydłużenie terminów dla sektora budowlanego