dr Lucyna Staniszewska

Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: prawo oraz administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2010 roku. Od 2014 roku została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Działa czynnie w samorządzie zawodowym opiniując zmiany w prawie administracyjnym a także prowadząc szkolenia dla adwokatów i zajęcia dydaktyczne dla aplikantów adwokackich. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji i obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską w 2017 roku. Obecnie jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. Od 9 lat współpracuje z Kancelarią prawną FILIPIAKBABICZ, a od kilku lat zajmuje stanowisko lidera działu prawa administracyjnego. Specjalizuje się w obsłudze inwestorów na etapie prowadzonych postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Doradza w zakresie zagadnień prawnych nieruchomości a także problemów prawnych o charakterze architektoniczno-budowlanym i środowiskowym. Jest autorką licznych opracowań naukowych w zakresie problematyki inwestycji budowlanych, specustaw, odszkodowań planistycznych, a także opinii prawnych wykorzystywanych przed organami administracji, a także sądami administracyjnymi i powszechnymi. Stale pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach naukowych jako słuchacz i prelegent. Prowadzi szereg postępowań dotyczących procedury planistycznej, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, środowiskowych uwarunkowań, pozwoleń na budowę, odszkodowań z tytułu uchwalenia bądź zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odszkodowań za wywłaszczenia de iure i de facto, przejęcia infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego od deweloperów. Roszczenia odszkodowawcze, w których dochodzenie zaangażowana jest adw. Lucyna Staniszewska wynoszą kilkanaście milionów złotych. Obsługuje z powodzeniem inwestycje realizowane w całej Polsce.


03.05.2020

Pozwolenie na użytkowanie na gruncie przepisów tarczy antykryzysowej

14.03.2020

ALERT PRAWNY – KORONAWIRUS (COVID-19) – A PRAWO BUDOWLANE

13.01.2020

Wycena nieruchomości – problemy praktyczne

22.07.2019

Projektowana ustawa o planowaniu i zagospodarownaiu przestrzennym

22.07.2019

Projektowane zmiany w prawie budowlanym

10.07.2019

Specustawa mieszkaniowa – realizacja inwestycji niezależnie od ustaleń m.p.z.p.

09.07.2019

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw – ważne zmiany dla deweloperów

09.07.2019

Drogi wewnętrzne – zagrożenia i wyzwania

09.07.2019

Odszkodowania planistyczne po zmianach