04.03.2019

Minister Spraw Wewnętrznych i Admnistracji zaktualizował listę incydentów o charakterze terrorystycznym

W ostatnim czasie ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym.

Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza incydenty związane z wprowadzaniem do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Na szczególną uwagę zasługują incydenty polegająca na odnotowywaniu nieprawidłowości przez Krajową Administrację Skarbową w podmiocie kierowanym przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo będącą członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem.

Do incydentów o charakterze terrorystycznym zaliczono także nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub lokowanie majątku pochodzącego z nieujawnionych źródeł przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo będącą członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem.

Na kanwie ostatnich tragicznych wydarzeń, jak można przypuszczać, do katalogu takich incydentów dodano także groźbę ze strony osoby, której zachowanie wskazuje na zaburzenia psychiczne, w związku z możliwością popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dotyczącego osób, obiektów, terenów, urządzeń i miejsc objętych ochroną odpowiednio przez Służbę Ochrony Państwa, Straż Marszałkowską lub Żandarmerię Wojskową, a także posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektorów biur poselskich i asystentów tych biur albo pracowników biur poselskich i biur partii politycznych, a także dotyczącego tych biur oraz obiektów i pracowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej objętych ochroną Służby Ochrony Państwa lub Żandarmerii Wojskowej.

Zaktualizowaną listę incydentów o charakterze terrorystycznym można znaleźć tutaj.

Zobacz także:
16.01.2020

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

02.01.2020

Odpowiedzialność karna dyrektorów Prostej Spółki Akcyjnej

16.07.2019

Odszkodowanie czy więzienie – odpowiedzialność prawna za naruszenie ustawy o obligacjach

28.06.2019

Nowe kary za zatory płatnicze

19.03.2019

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie tzw. „ustawy deweloperskiej”

12.11.2018

Czy niewłaściwe przechowywanie szczepionek powinno być karalne? O jednym z aspektów nowelizacji Prawa farmaceutycznego

24.10.2018

Karalne wyprowadzenie majątku w celu przeciwdziałania egzekucji – najnowsza praktyka

23.10.2018

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych vol. 3