04.03.2019

Minister Spraw Wewnętrznych i Admnistracji zaktualizował listę incydentów o charakterze terrorystycznym

W ostatnim czasie ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym.

Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza incydenty związane z wprowadzaniem do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Na szczególną uwagę zasługują incydenty polegająca na odnotowywaniu nieprawidłowości przez Krajową Administrację Skarbową w podmiocie kierowanym przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo będącą członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem.

Do incydentów o charakterze terrorystycznym zaliczono także nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub lokowanie majątku pochodzącego z nieujawnionych źródeł przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo będącą członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem.

Na kanwie ostatnich tragicznych wydarzeń, jak można przypuszczać, do katalogu takich incydentów dodano także groźbę ze strony osoby, której zachowanie wskazuje na zaburzenia psychiczne, w związku z możliwością popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dotyczącego osób, obiektów, terenów, urządzeń i miejsc objętych ochroną odpowiednio przez Służbę Ochrony Państwa, Straż Marszałkowską lub Żandarmerię Wojskową, a także posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektorów biur poselskich i asystentów tych biur albo pracowników biur poselskich i biur partii politycznych, a także dotyczącego tych biur oraz obiektów i pracowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej objętych ochroną Służby Ochrony Państwa lub Żandarmerii Wojskowej.

Zaktualizowaną listę incydentów o charakterze terrorystycznym można znaleźć tutaj.

Zobacz także:
08.04.2021

Blokada rachunku bankowego – problemy praktyczne

30.10.2020

Planowane zmiany w prawie spółek

19.10.2020

Praktyczny przewodnik po naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem

10.07.2020

„Warunki uzasadniające ogłoszenie upadłości” w dobie COVID-19 – ryzyka karne związane z niezgłoszeniem wniosku o upadłość spółki

02.07.2020

Blokada środków na rachunku bankowym

30.04.2020

Projektowane zmiany przepisów kodeksu karnego dot. „rozszerzonej konfiskaty mienia”

25.03.2020

Prokuratura Krajowa w obliczu nieuczciwych praktyk gospodarczych inspirowanych epidemią COVID-2019

16.02.2020

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia w prawie niemieckim