adw. dr Piotr Karlik

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny. Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum). Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe i wyjazdy badawcze m.in. w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br.; Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics.

Biegle włada językiem angielskim.

Monografie:

 1. Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym, Warszawa 2016 r.
 2. Improving protection of victims’ rights: access to legal aid, P. Wiliński,
  P. Karlik, Poznań 2014. p. 266.
 3. Justice sector institutional indicators for criminal case management: Efforts on supranational and national level, Bulgarian and Polish perspective, P. Wiliński, P. Karlik, N. Giovannini, M. Doichnova, Sofia 2012. p. 81.
 4. Postępowania szczególne i konsensualne w polskim procesie karnym, Warszawa 2017

 Rozdziały w monografiach:

 1. Konsensualizm w procesie karnym z perspektywy ostatnich zmian, Materiały ze zjazdu Katedr Postępowania Karnego, Gdańsk 2018, (w druku);
 2. 237a k.p.k. w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wrocławskie Studia Sądowe 2018; (w druku);
 3. Mediacja w sprawach karnych w kontekście mediacji w administracji [w:] Mediacja w administracji, Poznań 2018, (w druku);
 4. Wyczerpanie drogi prawnej w postępowaniu karnym jako przesłanka skargi konstytucyjnej, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego nr 1-2, Warszawa 2016, s. 73-83.
 5. Rola i znaczenie mediacji w sprawach karnych po nowelizacji kodeksu postępowania karnego [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, P. Wiliński (red.)
 6. Relacje pomiędzy zasadą legalizmu i kontradyktoryjności w świetle ostatnich nowelizacji k.p.k. (w:) Zasada legalizmu w procesie karnym, t. I, B. Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski (red.), Lublin 2015, (wspólnie z B. Janusz-Pohl; M. Kusak i A. Orfin)
 7. Normative and non-normative limitations in access to legal aid in Poland,
  [w:] Improving protection of victims’ rights: access to legal aid,

  P. Wiliński, P. Karlik, Poznań 2014.
 8. Stosowanie środków zapobiegawczych w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego, [w:] Kontradyktoryjność w procesie karnym,
  P. Wiliński, Warszawa 2013.
 9. Dyrektywy stosowania środków zapobiegawczych [w:] Aktualne problemy prawa i ekonomii w perspektywy teorii i praktyki. Teksty wybrane młodego pokolenia, M. Berent, Warszawa 2013.
 10. Wybrane aspekty obowiązków oskarżonego w polskim procesie karnym z perspektywy dyrektywy trafnej reakcji karnej (wspólnie z B. Janusz-Pohl,
  Zając-Bange) [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.) Warszawa 2013.
 11. The role of criminal proceeding in shaping legal awareness of the society,(wspólnie z P. Libertowskim) [w:] Academic areas of scientific knowledge, D. Czajkowska – Ziobrowska, Poznań 2011.
 12. Wykrywanie przestępstw pedofilii w Internecie z zastosowaniem instytucji zakupu kontrolowanego, a także innych metod „prowokacji policyjnej”, [w:] Taktyka i technika kryminalistyczna – wczoraj, dziś, jutro, red. M. Zelek, Poznań-Rzeszów 2010.
 13. Poszlaka jako podstawa hipotezy wstępnej, [w:] IV Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, red. M. Zelek, Rzeszów 2010 r.
 14. Okazanie „puste”, [w:] Kryminalistyka wczoraj a dziś, red. J. Wójcikiewicz, Kraków 2009.
 15. Udział czynnika społecznego w orzekaniu w sprawach karnych po
  1945 r.,
  [w:] Współczesne przemiany Państwa i Prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Grochowski, Lublin 2009.

 Artykuły:

 1. Tajemnica zawodowa lekarza w procesie karnym w świetle ostatnich zmian, Medyczna Wokanda 2016, nr 8.
 2. Ustawowy system ochrony pokrzywdzonego i świadka, Forum Prawnicze 2015, nr 5, s. 53-66.
 3. Potrzeba zmian mediacji w sprawach karnych, Prokuratura i Prawo 2013, nr 6.
 4. Ofiara w procesie karnym (wspólnie z A. Woźniak), Życie Uniwersyteckie 2013, nr 6.
 5. Biometryczna identyfikacja osób w kontekście bezpieczeństwa imprez masowych, Ius Novum 2012, nr 2.
 6. Weneckie czy fenickie? Lustro obserwacyjne i jego zastosowanie w czynnościach procesowych, Niebieska Linia 3/74/2011.
 7. Okazanie – problemy nierozwiązane, Problemy Współczesnej Kryminalistyki 2010, Tom XIV,
 8. Grooming, Edukacja Prawnicza nr 1/2010

Komentarze:

 1. Komentarz do art. 41 Konstytucji, w: Safjan, L. Bosek, red., Konstytucja RP, Tom I. Komentarz art. 1-86, Warszawa 2016 (wspólnie z P. Wilińskim), ISBN978-83-255-7365-2, s.990-1006;
 2. Komentarz do art. 42 ust. 2 i 3 Konstytucji, w: Safjan, L. Bosek, red., Konstytucja RP, Tom I. Komentarz art. 1-86, Warszawa 2016 (wspólnie z P. Wilińskim), ISBN978-83-255-7365-2, s.1049-1067;
 3. Komentarz do art. 173 Konstytucji, w: Safjan, L. Bosek, red., Konstytucja RP, Tom II, Warszawa 2016 (wspólnie z P. Wilińskim), ISBN978-83-255-7491-8, s.963-971
 4. Komentarz do art. 174 Konstytucji, w: Safjan, L. Bosek, red., Konstytucja RP, Tom II, Warszawa 2016 (wspólnie z P. Wilińskim), ISBN978-83-255-7491-8, s.972-974
 5. Komentarz do art. 175 ust. 1 Konstytucji, w: Safjan, L. Bosek, red., Konstytucja RP, Tom II, Warszawa 2016 (wspólnie z P. Wilińskim), ISBN978-83-255-7491-8, s.975-980
 6. Komentarz do art. 177 Konstytucji, w: Safjan, L. Bosek, red., Konstytucja RP, Tom II, Warszawa 2016 (wspólnie z P. Wilińskim), ISBN978-83-255-7491-8, s.1001-1007
 7. Komentarz do art. 178 Konstytucji, w: Safjan, L. Bosek, red., Konstytucja RP, Tom II, Warszawa 2016 (wspólnie z P. Wilińskim), ISBN978-83-255-7491-8, s.1007-1039
 8. Komentarz do art. 180 Konstytucji, w: Safjan, L. Bosek, red., Konstytucja RP, Tom II, Warszawa 2016 (wspólnie z P. Wilińskim), ISBN978-83-255-7491-8, s.1048-1064
 9. Komentarz do art. 182 Konstytucji, w: Safjan, L. Bosek, red., Konstytucja RP, Tom II, Warszawa 2016 (wspólnie z P. Wilińskim), ISBN978-83-255-7491-8, s.1072-1076
 10. Komentarz do art. 183 Konstytucji, w: Safjan, L. Bosek, red., Konstytucja RP, Tom II, Warszawa 2016 (wspólnie z P. Wilińskim), ISBN978-83-255-7491-8, s.1076-1084

 Glosy:

 1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2011 r.,
  SK 39/09,
  Palestra 2012, nr 7-8.

 Przeglądy orzecznictwa

 1. Przegląd orzecznictwa – prawo karne, Forum Prawnicze 2013, nr 4 (18), s.92-96 (wspólnie z P. Wilińskim);
 2. Przegląd orzecznictwa – prawo karne, Forum Prawnicze 2013, nr 5 (19), s.106-108 (wspólnie z P. Wilińskim);
 3. Przegląd orzecznictwa – prawo karne, Forum Prawnicze 2013, nr 6 (20), s.99-103 (wspólnie z P. Wilińskim)
 4. Przegląd orzecznictwa – prawo karne, Forum Prawnicze 2014, nr 2 (22), s.102-107 (wspólnie z P. Wilińskim)
 5. Przegląd orzecznictwa – prawo karne, Forum Prawnicze 2014, nr 3 (23), s.84-87 (wspólnie z P. Wilińskim);
 6. Przegląd orzecznictwa – prawo karne, Forum Prawnicze 2014, nr 4 (24), s.99-104 (wspólnie z P. Wilińskim);
 7. Przegląd orzecznictwa – prawo karne, Forum Prawnicze 2014, nr 5 (25), s.98-103 (wspólnie z P. Wilińskim);
 8. Przegląd orzecznictwa – prawo karne, Forum Prawnicze 2014, nr 6 (26), s.86-91 (wspólnie z P. Wilińskim);

Materiały dydaktyczne:

 1. Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów, red. P. Karlik; A. Gerecka-Żołyńska, Warszawa 2017 r.
 2. Edukacja dla bezpieczeństwa prawnego, B. Naleziński, Warszawa 2017 r.
 3. Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów, A.Gerecka-Żołyńska, H. Paluszkiewicz, Warszawa 2013.
 4. Postępowanie Karne Dynamika, Materiały do konwersatoriów, red. A. Gerecka-Żołyńska, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, Poznań 2011,

Inne opracowania:

 1. Pojęcie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu notariusza w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, raport dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016.
 2. Stanowisko NRA w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niekonstytucyjności tzw. „depozytu adwokackiego”; (wspólnie z M. Gutowski), Opracowanie dla Naczelnej Rady Adwokackiej, Poznań 2017.

Udział w konferencjach (wybrane)

 1. Postępowanie w sprawach o wykroczenia a mediacja w administracji, 30 czerwca 2017 r., Poznań, Wydział Prawa i Administracji UAM.
 2. Improve Justice: Inquisitorial or adversary criminal proceedings?, 22 kwietnia 2016 r., Wilno, Inquisitorial or adversary criminal proceedings – Polish perspective.
 3. Ochrona tajemnicy zawodowej w działalności Trybunału Konstytucyjnego, 23 marca 2016 r. Warszawa (Trybunał Konstytucyjny), Ochrona tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym.
 4. Radca prawny jako obrońca i pełnomocnik w procesie karnym, 2 czerwca 2015 r., Wydział Prawa i Administracji UAM, Rola obrońcy i pełnomocnika w zawieraniu porozumień procesowych.
 5. Improving protection of victims’ rights: access to legal aid, 10 czerwca 2014 r., Wydział Prawa i Administracji UAM, Normative and non-normative limitations of access to legal aid in Poland.
 6. Mediacja dla Miasta, 18 października 2013 r., Urząd Miasta Poznania, Nowelizacja przepisów dotyczących mediacji karnej.
 7. Ku kontradyktoryjności? Proces karny w świetle projektowanych zmian, Wydział Prawa i Administracji UAM, 22-23 kwietnia 2013 r., Stosowanie środków zapobiegawczych w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego.
 8. Improving Criminal Justice Systems in Europe: The role of e-tools and performance indicators, European Parliament, Brussels 26.03.2012 r., E-tools for criminal case management within selected EU Member States.
 9. Winterschool on Human Rights and Cyberspace, 29 Listopada 2012, Wydział Prawa i Administracji UAM, Criminal defamation on the Internet; European perspective.

 


04.06.2019

Odpowiedzialność karna compliance officera

19.03.2019

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie tzw. „ustawy deweloperskiej”

08.01.2019

Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

21.12.2018

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – coraz bardziej radykalna

17.09.2018

Odpowiedzialność karna emitenta obligacji

30.07.2018

Nowe regulacje w zakresie ochrony podwykonawców robót budowlanych

09.07.2018

Wewnętrzne procedury antykorupcyjne – strata czasu czy dobra inwestycja?

27.03.2018

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie a odpowiedzialność karna

07.03.2018

Kryptowaluty w odwrocie