Compliance

Compliance (zgodność z regulacjami) rozumiemy jako dostosowywanie działalności firm do przepisów prawa oraz wymagań, które zostały nałożone przez regulatora. Wymagania te mogą wynikać z dyrektyw, ustaw, rozporządzeń, zarządzeń / rekomendacji organów nadzoru, jak również branżowych kodeksów, dobrych praktyk oraz wewnętrznych polityk i procedur.

Głównym zadaniem compliance jest wsparcie kadry zarządzającej oraz całej firmy w ramach następujących zagadnień

  • Przeciwdziałania korupcji
  • Zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Zapobieganiu wykorzystywania informacji poufnych.
  • Oceny ryzyka klienta i dostarczaniu odpowiedniej informacji klientom.
  • Ochrony danych osobowych.
  • Zapobieganiu konfliktów interesów.

Skuteczny compliance jednak jest wtedy, kiedy jest w stanie w taki sposób wesprzeć organizację, aby ryzyko wystąpienia nieprawidłowości / niezgodności z prawem zostało zminimalizowane, a apetyt kadry zarządzającej organizacji na ryzyko był równy zero.


12.03.2018

Ustawa o jawności życia publicznego a tymczasowe aresztowanie

05.03.2018

Ustawa o jawności życia publicznego – komentarz do projektu