Compliance

Compliance (zgodność z regulacjami) rozumiemy jako dostosowywanie działalności firm do przepisów prawa oraz wymagań, które zostały nałożone przez regulatora. Wymagania te mogą wynikać z dyrektyw, ustaw, rozporządzeń, zarządzeń / rekomendacji organów nadzoru, jak również branżowych kodeksów, dobrych praktyk oraz wewnętrznych polityk i procedur.

Głównym zadaniem compliance jest wsparcie kadry zarządzającej oraz całej firmy w ramach następujących zagadnień

  • Przeciwdziałania korupcji
  • Zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Zapobieganiu wykorzystywania informacji poufnych.
  • Oceny ryzyka klienta i dostarczaniu odpowiedniej informacji klientom.
  • Ochrony danych osobowych.
  • Zapobieganiu konfliktów interesów.

Skuteczny compliance jednak jest wtedy, kiedy jest w stanie w taki sposób wesprzeć organizację, aby ryzyko wystąpienia nieprawidłowości / niezgodności z prawem zostało zminimalizowane, a apetyt kadry zarządzającej organizacji na ryzyko był równy zero.


16.08.2018

Spory sądowe w zakładzie ubezpieczeń – rola compliance

09.08.2018

Split payment – nowe możliwości i zagrożenia

09.07.2018

Wewnętrzne procedury antykorupcyjne – strata czasu czy dobra inwestycja?

21.06.2018

Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

25.05.2018

Compliance i marketing w zakładzie ubezpieczeń

07.05.2018

Skarga na wyrok uchylający sądu odwoławczego jako nowy środek zaskarżenia w postępowaniu karnym

12.04.2018

RODO a odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

12.03.2018

Ustawa o jawności życia publicznego a tymczasowe aresztowanie

05.03.2018

Ustawa o jawności życia publicznego – komentarz do projektu