Ludzie

prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Prawnik i medioznawca, łączący działalność naukową z potrzebami praktyki. Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego, wybitny specjalista z zakresu prawa mediów i polityki medialnej. Autor licznych ekspertyz z tego zakresu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku różnych obszarów badawczych. Najważniejszym z nich, jest problematyka funkcjonowania mediów, a w szczególności radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa prasowego oraz sytuacji mediów publicznych. Laureat Nagród Rektorskich, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, miesięcznika "Forbes".

Profesor Jędrzej Skrzypczak posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa medycznego. Pełni funkcję radcy prawnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Za swoją działalność na rzecz środowiska lekarskiego otrzymał medal honorowy WIL (w 2012 r.).

Redaktor serwisu prawnego o budowaniu marki, współpracy z mediami, kryzysach reputacyjnych, reklamie i promocji, prawie własności intelektualnej oraz konkurencji (zwłaszcza tej nieuczciwej): filipiakbabicz.com/nowe-media-i-technologie

Autor licznych opinii i analiz prawnych.

Mocne strony

Autor wielu opracowań naukowych (m. in. monografii „Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji”, uhonorowanej przez KRRiT i Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego nagrodą im. dra P. Stępki za najlepsze wydawnictwo naukowe z dziedziny mediów elektronicznych w 2011 r. oraz Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów, Wyd. Wiedza i Innowacje , Poznań 2017 wyróżnionej w 2019 Nagrodą im. Cz. Mojsiewicza). 

Pasje

Żeglarstwo, muzyka


Doświadczenie: wybrane projekty

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (1995) oraz Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (1996) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 uzyskał na UAM stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie pracy zatytułowanej Ochrona nadań organizacji radiowo-telewizyjnych w Polsce. Habilitował się na tej samej uczelni w 2011 w oparciu o rozprawę pt. Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji.

W 1999 zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego INPiD, został później kierownikiem tego zakładu i profesorem UAM. Był także adiunktem w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Od 2013 r. profesor UAM.

W 1997 zdał egzamin sędziowski, a w 2006 uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

Brał udział w pracach m.in. zespołu kierowanego przez prof. Tadeusza Kowalskiego, powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowano projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Odbył staż naukowy w European University Institute, Robert Schuman for Advanced Scientes, Centre for Media Pluralism i Media Freedom  we Florencji. Uczestniczył jako ekspert w projektach CMPF EUI Media Pluralism Project oraz Strengthening Journalism in Europe: Tools, Networking, Training oraz w projekcie Media Policy Project The London School of Economics. Członek American Political Science Association i International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, I wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Absolwent the Annenberg-Oxford Media Policy Institute (2018 r.).   W latach 2011-2016 r. wybrany jako kandydat UAM przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do Rady Nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radia Merkury“  w Poznaniu. Pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego przez dwie kadencje. W 2016 r. kandydat do KRRiT.  Od 2017 r. członek komisji rewizyjnej organizacji zbiorowego zarządzania prawa autorskimi REPROPOL. Członek rady programowego i Komisji rewizyjnej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, członek Komisji Rewizyjnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców „REPROPOL”. 


Opinie

 • Prawo mediów
 1. Wyjaśnienie wątpliwości prawnych dotyczących stosowania przepisów o autopromocji i ogłoszeń nadawców rtv (prawo radiofonii i telewizji, opinia dla organu administracji publicznej),
 2. Ocena uprawnień kościołów i związków wyznaniowych w zakresie prawa do nadawania programów radiowych i telewizyjnych (prawo radiofonii i telewizji, opinia dla organu administracji publicznej),
 3. Ocena przesłanek odmowy opublikowania sprostowania prasowego (prawo prasowe, opinia dla organu administracji publicznej),
 4. Ocena pozycji, kompetencji, obowiązków oraz zasad powoływania i odwoływania redaktora naczelnego
 5. Ocena wniosku o udostępnienie informacji publicznej (prawo dostępu do informacji publicznej, opinia dla kancelarii prawnej),
 6. Ocena ewentualnego naruszenia praw autorskich osób uprawnionych w zakresie metod postępowania medycznego (prawo autorskie, opinia dla podmiotu z branży medycznej).
 7. Ocena naruszenia dóbr osobistych i prawa do wizerunku (prawo cywilne, prasowe i autorskie, opinia sporządzona dla organu administracji publicznej)
 8. Ocena naruszenia dóbr osobistych przez prasę (prawo cywilne i prasowe, opinia sporządzona dla pomiotu z branży handlowej)
 9. Ocena naruszenia dóbr osobistych przez prasę (prawo prasowe, kilkanaście opinii sporządzonych na zlecenie sądów powszechnych)
 10. Ocena przesłanek ochrony prawnoautorskiej w tzw. przypadkach granicznych (opinia sporządzona na zlecenie sądu powszechnego)
 11. Ocena charakteru prawa z rejestracji tytułu prasowego i jego ochrony (prawo prasowe i autorskie,
 12. Ocena możliwości i zakresu dozwolonego przetwarzania danych osobowych przez portal medyczny (prawo ochrony danych osobowych, opinia dla podmiotu z branży medycznej)
 13. Ocena zakresu obowiązku zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzeniu zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości lub podaniu ich źródła (prawo prasowe, opinia dla podmiotu z branży handlowej).
 14. Ocena zakresu pól eksploatacji w kontekście prawa do wynagrodzenia (prawo autorskie, opinia dla podmiotu z branży handlowej).
 15. Ocen naruszenia dóbr osobistych przez prasę (prawo cywilne i prasowe, opinia sporządzona na zlecenie sądu powszechnego)
 16. Ocena przesłanek plagiatu prac naukowych (prawo autorskie, opinia sporządzona na zlecenie szkoły wyższej).
 17. Opinia w sprawie możliwych instrumentów prawnych ochrony tytułu prasowego (prawo prasowe i autorskie, opinia sporządzona na zlecenie podmiotu z branży medialnej)
 18. Opinia o innowacyjności projektu związanego z rozwojem przedsiębiorstwa medialnego, (prawo Unii Europejskie oraz prawo prasowe, opinia sporządzona na zlecenie podmiotu z branży medialnej),
 19. Ocena możliwych środków prawnych służących ochronie dóbr osobistych, w szczególności, odpowiedź kiedy możliwe jest domaganie się zamieszczenia na łamach dziennika sprostowania (prawo cywilne i prasowe, opinia dla organu administracji publicznej).
 20. Ocena czy możliwe jest dochodzenie praw do tytułu na drodze sądowej?” (prawo prasowe i autorskie, opinia sporządzona na zlecenie podmiotu z branży medialnej)
 21. Ocena kompetencji rady nadzorczej i zarządu spółki nadawcy publicznego (prawo radiofonii i telewizji oraz prawo handlowe, opinia sporządzona na zlecenie podmiotu z branży medialnej)
 22. Ocena kompetencji rad programowych spółki nadawcy publicznego (prawo radiofonii i telewizji oraz prawo handlowe, opinia sporządzona na zlecenie podmiotu z branży medialnej)
 23. Ocena zakresu obowiązku ujawnienia informacji publicznej (prawo dostępu do informacji publicznej, opinia sporządzona na zlecenie podmiotu z branży handlowej).
 24. Ocena obowiązku uzyskania i posługiwania się znakiem ISSN (prawo prasowe, opinia sporządzona na zlecenie podmiotu z branży medialnej).
 25. Ocen zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz terytorialnego licencji w zakresie prawa własności przemysłowej (prawo własności przemysłowej, opinia sporządzona na zlecenie podmiotu z branży handlowej).

Prawo medyczne:

 1. Opinia w sprawie okresu przedawnienia ściągalności składek dla członków samorządu zawodowego wykonujących zawód w Polsce i zagranicą (prawo samorządów zawodowych, opinia dla podmiotu z branży medycznej,
 2. Opinia sprawie sytuacji prawnej lekarzy rezydentów w zakresie przyjmowania pacjentów SOR ( prawo medyczne, opinia dla podmiotu z branży medycznej
 3. Ocena kompetencji i obowiązków lekarzy zatrudnionych na oddziałach specjalistycznych wobec pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ( prawo medyczne, opinia dla podmiotu z branży medycznej).
 4. Ocena zakresu zakazu sprzedaży przez lekarzy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych (prawo medyczne, opinia dla podmiotu z branży medycznej).
 5. Ocena umów o udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne (prawo medyczne, opinia dla podmiotu z branży medycznej).
 6. Opinia w sprawie uprawnień lekarza specjalisty z zakresu ginekologii i położnictwa w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych (prawo medyczne, opinia dla podmiotu z branży medycznej).
 7. Ocena w sprawie uzyskiwania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w Unii Europejskiej (prawo Unii Europejskiej, prawo medyczne, opinia dla podmiotu z branży medycznej).