Ludzie

dr Piotr Karlik

Adwokat | Starszy prawnik | Menedżer Działu Prawa Karnego.

dr Piotr Karlik

dr Piotr Karlik

Adwokat | Starszy prawnik | Menedżer Działu Prawa Karnego.

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalista z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.  

Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).

Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.).

Biegle włada językiem angielskim. Autor opinii i analiz prawnych.

Redaktor serwisów:

 

Mocne strony

Zaangażowanie, upór oraz chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Pasje

Praca naukowa, dydaktyka. W wolnych chwilach gra w golfa, tenisa oraz jeździ motocyklem.


Doświadczenie: wybrane projekty

2010 r. – doktorant, a od 2014 r. adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego

2014 r. – ekspert Fundacji Dziecko w Centrum

2014 r. – 2017 r. – specjalista w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Trybunału Konstytucyjnego

2016 r. – członek zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

2016 r. – prawnik Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

2018 r. - rzecznik dyscyplinarny UAM ds. studentów

2018 r. - członek kapituły konkursu Prawnik Pro Bono


Opinie

  1. Opinia dotycząca członków zarządu oraz ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną z art. 296, 300 i 302 i z tarczy antykryzysowej w zakresie dotyczącym oświadczeń o kondycji finansowej (prawo karne, opinia sporządzona dla branży wydawniczej);
  2. Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego (przygotowana dla Naczelnej Rady Adwokackiej);
  3. Opinia do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382, druk senacki nr 142) autorstwa adw. dr. Michała Gałęskiego i adw. dr. Piotra Karlika (przygotowana dla Naczelnej Rady Adwokackiej);
  4. Opinia Komisji Legislacyjnej przy NRA, przygotowana przez adw. dra Piotra Karlika do projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego, pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym;
  5. Opinia Komisji Legislacyjnej NRA do rządowego projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przygotowana przez adw. Michała Babicza, adw. dr. Michała Gałęskiego, adw. dr. Piotra Karlika i adw. prof. dr. hab. Roberta Zawłockiego.