Ludzie

dr Łukasz Pilarczyk

Starszy prawnik | Adwokat.

dr Łukasz Pilarczyk

dr Łukasz Pilarczyk

Starszy prawnik | Adwokat.

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym. W ramach swojej praktyki zajmował się prowadzeniem spraw karnych związanych m.in. z odpowiedzialnością członków organów spółek kapitałowych, odzyskiwaniem wierzytelności w toku postępowania karnego oraz wystawianiem nierzetelnych faktur przez podmioty gospodarcze.

W 2018 roku obronił przygotowaną pod opieką naukową profesora Roberta Zawłockiego rozprawę doktorską pod tytułem „Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym”.

Umiejętnie łączy pracę naukową z praktyką prawniczą. 

Publikacje:

 1. Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Aspekt podmiotowy, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 3-4, s. 209-223.
 2. Nadawanie klauzuli wykonalności obowiązkowi probacyjnemu orzekanemu na podstawie art. 72 § 2 kodeksu karnego, „Adam Mickiewicz University Law Review” 2013, nr 2, s. 131-142.
 3. Zakres spraw nadających się do mediacji w postępowaniu karnym, [w:] J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), „Mediacje w prawie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 279-288.
 4. Analiza odpowiedzialności karnej ekstraneusa za przestępne współdziałanie w odniesieniu do podżegania i pomocnictwa, „Ius Novum” 2014, nr 4, s. 75-96.
 5. Istota przestępstw indywidualnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 4, s. 189-201.
 6. Postulaty nowelizacji art. 21 § 2 k.k. w zakresie odpowiedzialności karnej ekstraneusa za sprawstwo polecające i kierownicze oraz współsprawstwo przy przestępstwach indywidualnych, [w:] I. Sepioło (red.), Reforma prawa karnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 94-110.
 7. Karalne posiadanie narkotyków w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2015, s. 66-73.
 8. Art. 106a Kodeksu karnego jako przykład szkodliwości penalnego populizmu, [w:] J. Czapska, M. Szafrańska, D. Wójcik (red.), Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 241-250.
 9. Naprawienie szkody jako obowiązek probacyjny, [w:] I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 188-202
 10. O wzajemnych relacjach pomiędzy tzw. oszustwem podatkowym z art. 56 k.k.s. i 76 k.k.s. a przestępstwem oszustwa z art. 286 k.k., „Ius Novum” 2017, nr 3, s. 48-73.
 11. Status pokrzywdzonego przy przestępstwach przeciwko wiarygodności dokumentów, „Palestra” 2017, nr 7-8, s. 45-54.
 12. opinia na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (w zakresie przepisów przewidujących zawieszenie biegu terminu przedawnienia podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnoskarbowego)

Autor w serwisach:

Mocne strony

Umiejętne łączy pracę naukową z praktyką prawniczą. Jest członkiem działającego przy Zakładzie Postępowania Karnego UAM Koła Nauk Penalnych "Iure Et Facto". Autor publikacji z zakresu prawa karnego.

Pasje

psychologia, wspinaczka górska, literatura (Laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego)