Ludzie

Marzena Rosler-Borakiewicz

Radca prawny | Partner | Dyrektor Działu HR | Mediator sądowy | Compliance Officer.

Marzena Rosler-Borakiewicz

Marzena Rosler-Borakiewicz

Radca prawny | Partner | Dyrektor Działu HR | Mediator sądowy | Compliance Officer.

Reprezentuje Klientów  w postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy m.in. w sprawach dotyczących odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, roszczeń o zapłatę odszkodowań, wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń i dodatków za pracę w nadgodzinach i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w sprawach wypadków przy pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, sporach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (w tym o podleganie ubezpieczeniom społecznym) oraz prawa cywilnego.

Specjalizuje się w problematyce zwolnień grupowych (przygotowywanie dokumentacji, udzielanie porad prawnych w zakresie kryteriów doboru pracowników do zwolnień, procedur związanych z konsultacjami ze związkami zawodowymi działającymi u pracodawcy, przygotowywanie regulaminu zwolnień grupowych oraz dokumentacji do powiatowego urzędu pracy, zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych w zbiorowym prawie pracy), zakazie konkurencji,  tajemnicy przedsiębiorstwa. Opracowuje wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy – m.in. regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, pracy w trybie home office, korzystania z mienia powierzonego przez pracodawcę, a także inne dokumenty z zakresu prawa pracy – umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, itp.

Doradza na bieżąco firmom w stosowaniu przepisów prawa HR mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości, standardy na których budują swój biznes.

Sporządza opinie prawne z zakresu prawa pracy – w tym dot. czasu pracy, rozwiązywania stosunku pracy (zwolnień indywidualnych, zwolnień w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników), pracy w godzinach nadliczbowych, danych osobowych w prawie pracy.

Zajmuje się audytem procesów HR, identyfikacją ryzyk związanych z brakiem ich przestrzegania, w celu  zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.

Pomaga Klientom zrozumieć i skutecznie wdrożyć mechanizmy– procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, realizację zgłoszonych nieprawidłowości, raportowania niepożądanych zachowań występujących w organizacji (whistleblowing).

Mocne strony

Otwartość na ludzi, wnikliwa analiza sytuacji i racjonalne rozwiązywanie problemów, wysoka efektywność i rzetelność działania mimo presji czasu, skuteczne wypracowywanie optymalnej koncepcji oraz sprawne jej wdrażanie. Zrozumienie potrzeb i celów biznesowych Klienta.

Pasje

Psychologia – przede wszystkim analiza transakcyjna stworzona przez Erica Berne’a, narciarstwo, sporty połączone ze sztukami walki, jogging.


Doświadczenie: wybrane projekty

Przez ponad dziesięć lat pracowała jako menedżer w firmach produkcyjno-handlowych koordynując sprzedaż w kanałach detalicznych i hurtowych, odpowiadając  za realizację strategii przedsiębiorstwa i podejmując decyzje na temat kierunku rozwoju produktów lub usług. Odpowiadała za budżetowanie projektów, analizowanie wyników o charakterze finansowym i sprzedażowym.

Zajmowała się opracowaniem i wdrożeniem systemu franczyzowego oraz agencyjnego. Była odpowiedzialna za rozszerzanie sieci o nowe punkty handlowe – m.in. przeprowadzała negocjacje warunków umów najmu lokali w centrach handlowych.

Tworzyła politykę personalną odpowiadającą strategii biznesowej firmy, utrzymywałam kontakty z kluczowymi Klientami.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, głównie w zakresie prawa HR oraz przeprowadzaniu szkolenia typu in company z zagadnień z zakresu prawa pracy.