Ludzie

Mikołaj Kondej

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Mikołaj Kondej

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie uczestniczy w studiach doktoranckich z dziedziny prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 

Od 2014 r. posiada uprawnienia Doradcy Podatkowego i jest członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiadane uprawnienia upoważniają go do doradztwa w zakresie podatkowym i celnym i obejmują umocowanie do reprezentacji klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

 

Pasje

Sport, w szczególności koszykówka oraz inne formy aktywnego wypoczynku i rywalizacji sportowej. W wolnych chwilach interesuje się także polityką, czyta książki publicystyczne, historyczne oraz podróżnicze. 


Doświadczenie: wybrane projekty

Zajmuje się inwestycjami na rynku kapitałowym, prawem handlowym i podatkowym. Jego doświadczenie praktyczne obejmuje postępowania cywilne, sądowe dochodzenie wierzytelności, prawo upadłościowe, podatki, prowadzenie ksiąg rachunkowych, programowanie i zarządzanie serwerami. Systematycznie pogłębia wiedzę z różnych dziedzin., co pozwala patrzeć na problemy z różnych perspektyw.

Specjalizuje się w projektach restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych koordynując ich wdrażanie w największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Działalność naukowa: uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, m.in. :

Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce – Nowy Tomyśl, Polska – 17 kwietnia 2015 r. (Referat naukowy: Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów/sędziów sądów polubownych),

Prawo własności – czy rzeczywiście takie święte – Obrzycko, Polska – 1-12 lipca 2013 r. (Referat naukowy: Безопасность депозитов в связи с киприйским банковым налогом),

New trends in Private Law – Irkutsk, Federacja Rosyjska – 20-29 Sierpień 2012 r. (Referat naukowy: Практические аспекты связанные с функционированием командитно-акционерного товарищества)

Prawo i kultura w globalnym świecie – Petersburg, Federacja Rosyjska – 27 czerwiec- 6 lipiec 2012 r. (Referat naukowy: New trends in Company Law – the cell segregated company).

Jest autorem licznych publikacji: Zarys pojęcia kapitału zakładowego, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 3/2015, Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów / sędziów sądów polubownych, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 1/2015,Opodatkowanie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 4/2014 (Współautorstwo z: Patryk Filipiak), Racjonalność działań podatnika a możliwość rozpoznania kosztu podatkowego, Monitor Podatkowy 11/2014, Czy syndyk rzeczywiście ma obowiązek korekty kosztów w przypadku nieterminowej zapłaty długów przez upadłego?, Monitor Podatkowy 11/2014, Problematyka obowiązku dokonania przez upadłego korekty odliczonego podatku VAT, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 2/2014, Prawo do udziału w zysku a świadectwa użytkowe, Monitor Podatkowy 7/2014, Syndyk nie ma obowiązku korekty VAT w postępowaniu upadłościowym, Monitor Podatkowy 4/2014, Niedopuszczalność skorzystania z ulgi na złe długi w stosunku do podmiotów znajdujących się w upadłości, Monitor Podatkowy 3/2014, Wzrost stawek czynszu najmu jako konsekwencja wprowadzenia niektórych form ochrony praw lokatorów, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 4/2014, Nie wszystkie daniny publiczne są zaspokajane z masy upadłości, Rzeczpospolita, 13 grudnia 2013, Skutki zapłaty zobowiązania podatkowego przez osobę trzecią. Glosa do uchwały NSA I FPS 8/07, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3/2013, Przekazywanie kontrahentom produktów i towarów to nie reprezentacja, Monitor Podatkowy 10/2013, 1 października 2013 r.,Terminowa spłata rat leasingu wyklucza obowiązek korekty, Rzeczpospolita, 22 listopada 2013, Środki otrzymane przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu likwidacji spółki nie stanowią jego przychodu, Monitor Podatkowy 7/2013, 1 lipca 2013 r., Terminowe potrącenie wierzytelności wyklucza korektę kosztów, Rzeczpospolita, 12 sierpnia 2013,Dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością–wybrane zagadnienia, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, Nr 1/2013, Czy pracownik zapłaci PIT, gdy pracodawca sfinansuje jego dojazdy, Rzeczpospolita, 11 stycznia 2013, Jakie są skutki wycofania się z przetargu za wynagrodzeniem, Rzeczpospolita, 07 grudnia 2012,Odnowienie prowadzi do umorzenia zobowiązania, a w konsekwencji do powstania przychodu po stronie dłużnika, Monitor Podatkowy 12/2012, 1 grudnia 2012 r., Opodatkowanie wygranych konkursowych wydawanych kontrahentom prowadzącym działalność gospodarczą, Monitor Podatkowy 11/2012, 2 listopada 2012 r., Tooling jako środek trwały dla celów podatkowych, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, Nr 3/2012, Udostępnianie miejsca na reklamę na stronach internetowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, Monitor Podatkowy 10/2012, 1 września 2012 r., Jak zakwalifikować opłaty związane z leasingiem nieruchomości, Rzeczypospolita, 31 sierpnia 2012 r., Uchwały zgromadzenia wspólników podjęte poza granicami Polski, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, Nr 2/2012, Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem instytucji obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jej udziałów, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, Nr 1/2012, Czy podwyższenie kapitału z aktywów należących do spółki kapitałowej, które były już opodatkowane, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?, Edukacja Prawnicza, 20 marca 2012 r., Problematyka opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, Nr 4/2011, Wysoka cena małych zmian, Wspólnota, 3 listopada 2011 r.

Jest współautorem publikacji zbiorowych: The Safety of Deposits in EU Banks in View of Cyprus’s Bailout Tax [w:] Right to property – is it really inviolable?. Adam Mickiewicz Univesity Law Review, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, Poznań 2014, New trends in Company Law – the cell segregated company [w:] Trends of private law development, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu w Irkucku, Irkuck 2012, Europejski Fundusz Stabilności Finansowej [w:] Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia, red. Urszula Ziarko-Siwek, Cedewu, Warszawa 2012.

Na jego koncie znajdują się liczne publikacje elektroniczne:  Spory na tle pojęcia stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej, Taxonline – serwis podatkowy, 13 sierpnia 2012 r., Skutki podatkowe zawarcia umowy zastawu rejestrowego i późniejszego przejęcia na własność przedmiotu zastawu, Taxonline – serwis podatkowy, 10 sierpnia 2012 r.,Problematyczne opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, niebędącego osobą prawną, Taxonline – serwis podatkowy, 29 czerwca 2012 r.,Ulga na złe długi w postępowaniu upadłościowym, Taxonline – serwis podatkowy, 21 czerwca 2012 r.,Thin capitalization in Polish tax law, Polish Review of Social Science, 16 czerwiec 2012 r.,Motion for ban on conducting economic activity or on serving as a member of supervisory board, representative or proxy of a commercial company or partnership, state enterprise, cooperative, foundation or association in Polish insolvency law., Polish Review of Social Science, 11 Maj 2012 r.,Kiedy kara umowna może stanowić koszt podatkowy?, Taxonline – serwis podatkowy, 23 lutego 2012 r.