Ludzie

Piotr Turski

Adwokat | Doradca podatkowy | Makler | Starszy prawnik.

Piotr Turski

Piotr Turski

Adwokat | Doradca podatkowy | Makler | Starszy prawnik.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów odbył roczny kurs Studium Prawa Niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts) organizowany przez uczelnię przy współpracy z Instytutem Prawa i Gospodarki Uniwersytetu w Hamburgu oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą, zakończony pozytywnie zdanym egzaminem (2008 r.). W latach 2011-2014 odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej składając z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki (2014 r.).

W marcu 2015 r. zdał egzamin na maklera papierów wartościowych (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 maja 2015 r. o wpisie na listę maklerów papierów wartościowych, nr licencji 3032).

Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego uzyskując w dniu 31 marca 2017 r. wpis na listę doradców podatkowych (nr wpisu 13116).

Redaktor praktycznego serwisu o skardze pauliańskiej: skargapaulianska.pl

Mocne strony

W dniu 29 marca 2015 r. złożył przed Komisją Nadzoru Finansowego z wynikiem pozytywnym egzamin na maklera papierów wartościowych. Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 maja 2015 r. został wpisany na listę maklerów papierów wartościowych (nr licencji 3032).

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych oraz umiejętności negocjacyjne.

Pasje

W wolnych chwilach uprawia sporty drużynowe oraz analizuje zdarzenia zachodzące na rynku finansowym, w tym na Giełdzie Papierów Wartościowych.


Doświadczenie: wybrane projekty

Obsługa transakcji wierzytelnościowych (NPL, distressed assets) po stronie partnera banku:

 • kierowanie zespołem do spraw obsługi transakcji wierzytelnościowych,
 • due diligence wierzytelności bankowych (zindywidualizowanych / pakietowych) oraz ich zabezpieczeń, w tym wewnętrzne audyty prawne przeprowadzone w kilkunastu bankach,
 • opracowywanie i negocjowanie schematów transakcyjnych (w tym sekurytyzacja, subpartycypacja), oraz przygotowywanie dokumentacji, 
 • doradztwo podatkowe, 
 • negocjowanie i opracowywanie dokumentacji towarzyszącej (umowy typu standstill), 
 • obsługa potransakcyjna, w tym obsługa procesów hipotecznych,
 • prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych dot. wierzytelności,

Optymalizowanie procesów zaspokojenia wierzycieli, zwłaszcza banków:

 • procesy pauliańskie o różnym stopniu skomplikowania (w tym dot. dalszych rozporządzeń korzyścią oraz wierzytelności przyszłych),
 • tworzenie i wykonywanie strategii dochodzenia wierzytelności wobec grup dłużników,
 • fraud assessment, usługi śledcze,
 • outsourcing usług w ww. zakresie na rzecz zewnętrznych biur prawnych.

Obsługa prawna procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych (bieżące wsparcie prawne dla ZimmermanFilipiak Restrukturyzacja S.A. oraz departamentu upadłościowego kancelarii), w tym:

 • optymalizowanie zaspokojenia wierzyciela z wykorzystaniem instrumentów upadłościowych i restrukturyzacyjnych w celu zwalczania zachowań fraudacyjnych (w szczególności tzw. powództw wydobywczych),
 • opracowywanie strategii upadłościowych dot. grup podmiotów,
 • nadzór i koordynacje spraw procesowych prowadzonych przez pełnomocników zewnętrznych.

Obsługa prawna podmiotów rynku finansowego (fundusz inwestycyjny, instytucja płatnicza), w tym:

 • compliance (PSD2, AML),
 • konsulting w sprawach dot. funkcjonowania rynku finansowego, w tym obrotu giełdowego i pozagiełdowego instrumentami finansowymi.