Ludzie

prof. dr hab. Feliks Zedler

Ekspert zewnętrzny.

prof. dr hab. Feliks Zedler

Ekspert zewnętrzny.

Profesor zwyczajny prawa. Wybitny ekspert z dziedziny prawa procesowego cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa egzekucyjnego. Wieloletni kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na WPiA Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kierownik Katedry Prawa Prywatnego Instytutu SWPS w Poznaniu.

Członek licznych zespołów legislacyjnych, w tym członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a także jeden z głównych autorów ustawy z dnia 28 lutego 2003 - Prawo upadłościowe i naprawcze. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia praktyków prawa upadłościowego INSOL-EUROPE oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Autor  kilkuset publikacji z dziedziny prawa upadłościowego, egzekucyjnego, procesowego cywilnego oraz rodzinnego, w tym monografii, komentarzy i podręczników.

Autor licznych opinii i analiz prawnych.


Opinie

  1. Opinia prawna dotycząca roszczenia syndyka masy upadłości wobec osoby trzeciej w przypadku uznania czynności prawnej przenoszącej na tę osobę udział w prawie użytkowaniu wieczystym nieruchomości oraz udział w prawie własności budynków usytuowanych na nieruchomości za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości (prawo upadłościowe, prawo rzeczowe; opinia przygotowana dla doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym we współautorstwie z dr. Patrykiem Filipiakiem)
  2. Opinia prawna dotycząca możliwości ujęcia podatku dochodowego od osób prawych jako kosztu likwidacji składnika masy upadłości (prawo upadłościowe, prawo podatkowe, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi bankowe we współautorstwie z dr. Patrykiem Filipiakiem)
  3. Opinia prawna dotycząca dopuszczalności sprzedaży całego przedsiębiorstwa dłużnika lub też zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika obejmującej większość majątku w trybie art. 323 ust. 1 p.r. (prawo restrukturyzacyjne, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne we współautorstwie z dr. Patrykiem Filipiakiem)
  4. Opinia prawna dotycząca oceny działań syndyka związanych z podziałem środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia obciążonej hipoteką nieruchomości w kontekście kwalifikacji powstałego po ogłoszeniu upadłości zobowiązania wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego przed ogłoszeniem upadłości (prawo upadłościowe, prawo rzeczowe, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi bankowe we współautorstwie z dr. Patrykiem Filipiakiem)
  5. Opinia prawna dot. oceny charakteru wierzytelności wierzyciela wobec dłużnika w restrukturyzacji o zapłatę ceny z tytułu umowy sprzedaży, zawartej w wyniku przyjęcia przez wierzyciela nieodwołalnej oferty kupna akcji podmiotu trzeciego złożonej przez dłużnika w restrukturyzacji (analizy charakteru prawnego umowy opcji i wynikających z niej praw z punktu widzenia ustawy - Prawo restrukturyzacyjne; prawo restrukturyzacyjne, prawo cywilne, prawo handlowe, opinia przygotowana dla podmiotu z branży nieruchomości/ holdingu finansowego we współautorstwie z dr. Patrykiem Filipiakiem)