Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Prof. dr hab. Feliks Zedler
Ekspert Zewnętrzny
Powrót
Prof. dr hab. Feliks Zedler
Ekspert Zewnętrzny

01 Doświadczenie

Członek licznych zespołów legislacyjnych, w tym członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a także jeden z głównych autorów ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe i naprawcze. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia praktyków prawa upadłościowego INSOL-EUROPE oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Autor  kilkuset publikacji z dziedziny prawa upadłościowego, egzekucyjnego, procesowego cywilnego oraz rodzinnego, w tym monografii, komentarzy i podręczników.
Autor licznych opinii i analiz prawnych.

02 Wykształcenie

Profesor zwyczajny prawa. Wybitny ekspert z dziedziny prawa procesowego cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa egzekucyjnego. Wieloletni kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na WPiA Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kierownik Katedry Prawa Prywatnego Instytutu SWPS w Poznaniu.

03 Projekty

  • Opinia prawna dotycząca roszczenia syndyka masy upadłości wobec osoby trzeciej w przypadku uznania czynności prawnej przenoszącej na tę osobę udział w prawie użytkowaniu wieczystym nieruchomości oraz udział w prawie własności budynków usytuowanych na nieruchomości za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości (prawo upadłościowe, prawo rzeczowe; opinia przygotowana dla doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym we współautorstwie z dr. Patrykiem Filipiakiem)
  • Opinia prawna dotycząca możliwości ujęcia podatku dochodowego od osób prawych jako kosztu likwidacji składnika masy upadłości (prawo upadłościowe, prawo podatkowe, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi bankowe we współautorstwie z dr. Patrykiem Filipiakiem)
  • Opinia prawna dotycząca dopuszczalności sprzedaży całego przedsiębiorstwa dłużnika lub też zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika obejmującej większość majątku w trybie art. 323 ust. 1 p.r. (prawo restrukturyzacyjne, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne we współautorstwie z dr. Patrykiem Filipiakiem)
  • Opinia prawna dotycząca oceny działań syndyka związanych z podziałem środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia obciążonej hipoteką nieruchomości w kontekście kwalifikacji powstałego po ogłoszeniu upadłości zobowiązania wynikającego z korekty podatku od towarów i usług naliczonego przed ogłoszeniem upadłości (prawo upadłościowe, prawo rzeczowe, opinia przygotowana dla podmiotu świadczącego usługi bankowe we współautorstwie z dr. Patrykiem Filipiakiem)
  • Opinia prawna dot. oceny charakteru wierzytelności wierzyciela wobec dłużnika w restrukturyzacji o zapłatę ceny z tytułu umowy sprzedaży, zawartej w wyniku przyjęcia przez wierzyciela nieodwołalnej oferty kupna akcji podmiotu trzeciego złożonej przez dłużnika w restrukturyzacji (analizy charakteru prawnego umowy opcji i wynikających z niej praw z punktu widzenia ustawy – Prawo restrukturyzacyjne; prawo restrukturyzacyjne, prawo cywilne, prawo handlowe, opinia przygotowana dla podmiotu z branży nieruchomości/ holdingu finansowego we współautorstwie z dr. Patrykiem Filipiakiem)
Filipiak Babicz Legal

Prof. dr hab. Feliks Zedler