Ludzie

prof. dr hab. Eryk Kosiński

Ekspert zewnętrzny.

prof. dr hab. Eryk Kosiński

prof. dr hab. Eryk Kosiński

Ekspert zewnętrzny.

Kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1992-1993 studiował na University of the State of New York, Albany (NY), USA; Central European University w Budapeszcie, Węgry.

Odbył także studium na Case Western Reserve University School of Law Cleveland w Ohio (USA), a także w latach 1993-1994 w Lourdes University Sylvania w Ohio (USA) odbył studia na kierunku Business and Marketing.

W roku 1995 roku studiował na Asser College Europe w Hadze, Holandia, gdzie uzyskał dyplom ukończenia International Law of Trade Training Course. W roku 1997 na Central European University w Budapeszcie, Węgry ukończył kurs  Legal Theory And Transition In Eastern Europe.

Kariera naukowa:

1998 rok — doktor nauk prawnych UAM WPiA,

2008 rok — doktor habilitowany nauk prawnych UAM WPiA,

2014 rok — Wharton School, University of Pennsylvania, Filadelfia (Pennsylvania), USA; udział w warsztatach pt. „Globalization TrendLab 2014” oraz w Międzynarodowej Konferencji „The Future of The State”, The Lauder Institute, Penn LauderCIBER, The Joseph H. Lauder Institute of Management & International Studies; dyplom ukończenia warsztatów.

Autor licznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego, finansów publicznych, prawa ochrony konkurencji, prawa energetycznego, prawa transportowego, prawnej regulacji inwestycji infrastrukturalnych, zamówień publicznych, prawnej regulacji wolnych zawodów, publicznego prawa ochrony zdrowia, prawa hazardowego, postępowania administracyjnego.

 

Mocne strony

Biegła znajomość języka angielskiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Znajomość prawniczego środowiska międzynarodowego.


Doświadczenie: wybrane projekty

1994–1999 —  asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

1995-1998 —  współpracownik Centre for Socio-Legal Studies, Wolfson College, University of Oxford oraz Constitutional and Legislative Policy Institute (COLPI), Budapeszt, Węgry;

1999-2010 —  adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

2010 – 2021 -  profesor nadzwyczajny UAM, wykładowca m. in. Publiczne prawo gospodarcze, Publiczne prawo transportowe w Polsce i w Unii Europejskiej, Prawo ochrony konkurencji, Publiczne prawo gospodarcze i ochrony konkurencji, Transport kolejowy i lotniczy

1994-1996 —  aplikant sądowy, Sąd Okręgowy w Poznaniu

1997-2001 —  aplikant adwokacki, Kancelaria Adwokacka adw. Tomasza Grzybkowskiego (1.01.1997 – 31.07.1998) i adw. Zbigniewa Karasiewicza (1.08.1998 do 28.02.2001) w Poznaniu

1999–2007 — współpracownik i pracownik Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, wykładowca przedmiotów: Prawo gospodarcze, Rola państwa w gospodarce, Prawo spółek, Publiczne prawo gospodarcze, Umowy w obrocie gospodarczym;

2001-2004 —  kierownik Specjalizacji p.n. Prawo handlowe i gospodarcze

2001-2014 — adwokat

2004-2007 —   kierownik Specjalności p.n. Administracja publiczna

2008-2009 —  Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

2009 —  profesor nadzwyczajny i prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy w Poznaniu

2009-2014 —  profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, wykładowca m. in.: Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Nauka o administracji, Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym, Postępowanie administracyjne, Postępowanie sądowo-administracyjne, Ustrój sądów administracyjnych, Publiczne prawo konkurencji, Prawo administracyjne w praktyce

2010-2011 —  Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy

2010-2014 —  doradca prawny Zarządu spółki Infrastruktura EURO Poznań 2012 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

2014 —  obecnie : profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły COSINUS w Łodzi. wykładowca m. in. : Zamówienia publiczne, Publiczne prawo gospodarcze

2014 — 2021 —   radca prawny

2014 — visiting professor na Wydziale Prawa, Uniwersytet Reykjaviku w Reykjaviku (Islandia)

2015- 2016 : visiting professor na International Graduate School of Business and Management, Instytut Zarządzania Przemysłem, Ekonomii i Handlu, Uniwersytet Politechniczny im. Piotra Wielkiego w Petersburgu (Federacja Rosyjska)

Wybrane projekty naukowe:

1995-1998 : oficjalny współpracownik Centre for Socio-Legal Studies, Wolfson College, University of Oxford, oraz Constitutional and Legislative Policy Institute (COLPI), Budapest, Węgry, w ramach projektu pn. Administrative Justice in the New European Democracies. Case Studies of Administrative Law and Process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Ukraine (kierownik projektu: Profesor Denis J. Galligan; kierownik zespołu polskiego: Prof. dr hab. Stanisław Biernat)

2012-2014 : wykonawca w ramach projektu pt. „Rola parlamentów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej w regulacji sektorów sieciowych”, program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Iuventus Plus”; projekt prowadzony przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; nr decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0551/IP3/2011/71 (decyzja z dnia 10 stycznia 2012 r.)

2014 : uczestnik i wykładowca projektu unijnego pn. „Kuźnia specjalistów”; nr POKL.08.01.01-30-265/12 (dział 1380040000, MPK: 528000, cel EFS0000274 poz. 1), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; wykonawca: UAM w Poznaniu

2014-2016 : uczestnik projektu naukowego finansowanego przez Rosyjski Fundusz Nauki nr 14-38-00009, realizowanego przez Wydział Światowej i Regionalnej Ekonomii Uniwersytetu Politechnicznego im. Piotra Wielkiego w Petersburgu, Federacja Rosyjska, pt. „Programowo-celowe zarządzanie kompleksowym rozwojem arktycznej strefy Rosyjskiej Federacji” („Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ”); kod Państwowego Systemu Naukowo-technicznej Informacji (ГРНТИ, Государственный Рубрикатор Научно-Технической информации): 06.52.35; kierownik projektu profesor Iwanter Viktor Viktorovych, Doktor nauk ekonomicznych; projekt 3-letni 2014-2016; obszar wiedzy, główny kod kwalifikatora: 08- Humanistyczne i nauki społeczne, 08-155 – Prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, państwowa regulacja gospodarki oraz zarządzanie procesami społeczno-gospodarczymi; konkurs 2014 r. pt. „Ponowne przeprowadzenie fundamentalnych badań naukowych oraz  badań poszukiwawczych, tworzonych wspólnie przez laboratoria uniwersyteckie i laboratoria organizacji naukowej”.

 

Autor opinii prawnych:

 1. Opinia  prawna  w  sprawie  wypowiedzenia  umowy  o  pracę  z   byłym  członkiem  rady  nadzorczej  spółdzielni; opinia sporządzona na zalecenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie; opinia z dnia 4 czerwca 2000 r.
 2. Opinia  prawna w  sprawie zarządzenia Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r.; opinia sporządzona na zlecenie Zarządu Samorządu Studentów UAM w Poznaniu; opinia z dnia 29 kwietnia 2002 r.
 3. Opinia  prawna w  sprawie umowy  dzierżawy  z  dnia  1  czerwca  2001 r.; opinia sporządzona na zlecenie spółki Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 28 czerwca 2004 r.
 4. Opinia  prawna w  sprawie reprezentacji  spółek  osobowych; opinia sporządzona na zlecenie spółki Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 28 sierpnia 2005 r.
 5. Opinia  prawna w  sprawie umowy  z  dnia  30  stycznia  2006 r.; opinia sporządzona na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wojnowie z siedzibą w Raduszynie; opinia z dnia 2 lutego 2006 r.
 6. Opinia  prawna w  sprawie optymalnego rozwiązania sporu pomiędzy drukarnią i księgarnią św. Wojciecha sp. z o.o. a syndykiem masy upadłości BG Leasing S.A.; opinia sporządzona na zlecenie spółki Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 2 kwietnia 2006 r.
 7. Opinia  prawna w  sprawie umowy  o  roboty  budowlane  z  dnia  5  listopada  2004 r.: opinia sporządzona na zlecenie spółki Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 12 września 2006 r.
 8. Opinia  prawna w  sprawie prawnej  możliwości  uzyskania  przez  Skarb  Państwa  na  swoją  rzecz wpisu  prawa  własności  nieruchomości  określanych  kompleksem  sportowo – rekreacyjnym  „Malta” na  podstawie  art. 10 ustawy  o  księgach  wieczystych  i hipotece; opinia sporządzona na zlecenie spółki Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 2 listopada 2006 r.
 9. Opinia  prawna w  sprawie charakteru  prawnego  umowy  o  powierzenie  spółce celowej zadań  związanych  z  przygotowaniem  i  wykonaniem  przedsięwzięć  Euro  2012,  statusu  prawnego stron  umowy  oraz  ich  obowiązków  i  uprawnień; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia14 lipca 2009 r.
 10. Opinia  prawna w  sprawie możliwego  postępowania  względem  nieruchomości  położonych  w  poznaniu  przy  ul. Mielżyńskiego 19,  Matejki 52,  Szewskiej 8  i  Kościelnej 13,  znajdujących  się  w  zarządzie  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Mieszkaniowej  S.A.  w  Poznaniu; opinia sporządzona na zlecenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Mieszkaniowej  S.A.  w  Poznaniu; opinia z dnia 18 października 2009 r.
 11. Opracowanie  oraz  sugestie w  zakresie postępowania  z  właścicielami  nieruchomości  objętych projektem przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do wiaduktu nad torami PKP; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 4 listopada 2009 r.
 12. Opinia  prawna w  sprawie obowiązku  zwołania  przez  Zarząd kongresu  nadzwyczajnego  Polskiego  Związku  Judo; opinia sporządzona na zlecenie członków Zarządu Polskiego Związku Judo, w tym przede wszystkim przez Vice Prezesa Zarządu; opinia z dnia 14 grudnia 2009 r.
 13. Opinia  prawna w  sprawie możliwości dokonania zmian w umowie o zarządzanie nr DP.3420-167/09 zawartej w trybie przetargu ograniczonego; opinia sporządzona na zlecenie Miasta Poznań; opinia z dnia 17 lutego 2010 r.
 14. Opinia  prawna w  sprawie trybu  nabywania  nieruchomości  przez  miasto  Poznań  na gruncie  ustawy  z  dnia  7  września 2007  r.  o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 29 marca 2010 r.
 15. Opinia  prawna w sprawie możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia na wykonanie prac projektowych dot. przebudowy ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 3 sierpnia 2010 r.
 16. Opinia w sprawie umowy  podwykonawczej  zawartej  pomiędzy  spółką  Hydrobudowa  S.A.  a  przedsiębiorstwem  konserwacji  dzieł  sztuki  Renox sp. z o.o.; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 12 sierpnia 2011 r.
 17. Opinia  prawna w  sprawie określonych  zagadnień  i  problemów  związanych  z  wykonaniem  umowy  zawartej  ze  spółką  Energopol-Szczecin; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 16 października 2011 r.
 18. Opinia  prawna w  sprawie prawnej  możliwości  ujawnienia  w  księgach  wieczystych praw  własności  do  nieruchomości nabytych  przez  miasto  Poznań  na  podstawie właściwej decyzji Wojewody Wielkopolskiego o  ustaleniu lokalizacji  przedsięwzięć  Euro  2012 przez  spółkę  Infrastruktura  Euro Poznań  2012; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 17 listopada 2011 r.
 19. Opinia  prawna w  sprawie terminu  do  dokonania  uzgodnienia  wysokości  odszkodowania  za  nieruchomości  w  rozumieniu  art.  24e  ust.  1  oraz  ust.  2  ustawy  z  dnia  7  września  2007  r.  o  przygotowaniu finałowego  turnieju  mistrzostw  Europy  w  piłce  nożnej UEFA  Euro  2012; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 23 lutego 2011 r.
 20. Opinia  prawna w  sprawie szczególnego  bonusu  za  szybkie  wydanie  nieruchomości  w rozumieniu  art.  24e  ust. 8  ustawy  z  dnia  7  września  2007  r.  o  przygotowaniu finałowego  turnieju  mistrzostw  Europy  w  piłce  nożnej UEFA  Euro  2012; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 20 maja 2012 r.
 21. Analiza  prawna określonych  zagadnień  i  problemów  związanych  z  wykonaniem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  kontrakt  nr:  ru-144/ie/11/sk/v  dot.  budowy  interaktywnego  centrum  historii  Ostrowa  Tumskiego  w  Poznaniu zawartej  pomiędzy  miastem  Poznań  a  konsorcjum  w  składzie:  Hydrobudowa  9 S.A. (lider  konsorcjum), Hydrobudowa  Polska  S.A.,  AK-BUD Kurant spółka jawna; opinia sporządzona na zlecenie spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu; opinia z dnia 16 listopada 2012 r.
 22. Opinia prawna w przedmiocie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1699) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656); opinia sporządzona dla Biura Poselskiego Posła na Sejm R.P. Waldy Dzikowskiego; opinia z dnia 22 grudnia 2014 r.
 23. Opinia prawna w sprawie dopuszczalności wprowadzenia do Statutu Związku Kynologicznego w Polsce postanowienia ograniczającego prawa osób bliskich, w tym także partnerów członka Związku, zamieszkujących pod tym samym adresem w zakresie ich członkostwa w innych krajowych organizacjach kynologicznych; opinia wydana na wniosek Zarządu Poznańskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, opinia z dnia 25 marca 2017 r.
 24. Opinia prawna z zakresu ustawy o kierujących pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu pracy oraz ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy; opinia na zamówienie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin; opinia z dnia 3 stycznia 2020 r.