Rafał Kowalczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 2016 r. odbywa aplikację przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.  W 2017 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na Uczelni  Łazarskiego w Warszawie. Laureat 3 miejsca w III edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego  im. prof. Zbigniewa Hołdy w Warszawie.


29.05.2020

Salomonowy wyrok w sprawie terminu wymagalności odsetek od roszczeń odszkodowawczych

07.05.2020

Roszczenie wobec podwykonawcy jako obrona wykonawcy przed roszczeniem inwestora o naprawienie szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane