prof. UAM dr hab. Krzysztof Mularski

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Mularski od kilkunastu lat prowadzi badania przede wszystkim w obszarze prawa cywilnego materialnego. W swych pracach szeroko wykorzystuje osiągnięcia współczesnej filozofii analitycznej, logiki, semiotyki i teorii prawa, przede wszystkim w ujęciu tzw. szkoły poznańskiej. Niektóre z jego prac należą po prostu do logiki (próba analizy tzw. kwadratu modalnego), semiotyki (próba uszczegółowienia Ch. Morrisa definicji znaku, spopularyzowanej przez Z. Ziembińskiego w znanej każdemu prawnikowi „Logice praktycznej”) czy, zwłaszcza, teorii prawa (krytyka elementów M. Zielińskiego koncepcji derywacyjnej wykładni). Jego zainteresowania badawcze w obszarze części ogólnej prawa cywilnego koncentrują się wokół takich zagadnień jak sposób rozumienia czynności prawnych i oświadczeń woli, koncepcja wykładni oświadczeń woli (obszerne uzupełnienie i modyfikacja reprezentatywnej dla polskiej kultury prawnej koncepcji Z. Radwańskiego), złożenie oświadczenia woli, wady oświadczeń woli ze szczególnym uwzględnieniem pozorności, warunek i termin. Fundamentalne dla cywilistyki zagadnienia sposobu rozumienia „oświadczenia woli” i „czynności prawnej”, wykładni oświadczeń woli i złożenia oświadczenia woli zostały przedstawione w Systemie Prawa Prywatnego (we współautorstwie z nieżyjącym już śp. Prof. Z. Radwańskim).

Przedmiotem jego zainteresowań są także dobra osobiste; prowadzi on wykład monograficzny poświęcony tej problematyce oraz jest autorem pionierskiej pracy poświęconej tzw. nękającej windykacji – jak również był pełnomocnikiem powoda w prawdopodobnie pierwszej sprawie sądowej, która na tym tle się toczyła (wygranej przez powoda). Kilka dalszych prac poświęconych zostało uznaniu za zmarłego i kuratorowi osoby prawnej. W obszarze prawa rzeczowego prof. K. Mularski poświęcił swoją uwagę tzw. roszczeniom uzupełniającym oraz znalezieniu skarbu. Najliczniejsze prace podejmują problematykę prawa zobowiązań, zarówno części ogólnej (w tym zwłaszcza bezpodstawnego wzbogacenia, szkody na osobie,cesji, subrogacji i skargi Pauliańskiej) jak i części szczególnej (w tym zwłaszcza prace poświęcone prawu pierwokupu, darowiźnie, dożywociu oraz przekazowi).

W zakresie prawa spadkowego prof. K. Mularski poświęcił uwagę przede wszystkim sposobowi rozumienia „testamentu”, testamentowi negatywnemu, odwołaniu odwołania testamentu oraz umowom dotyczącym spadku. Prawo rodzinne nie należy do sfery szczególnej zainteresowań, jedyna praca dotyczy nierównego podziału majątku wspólnego małżonków. Do powyższego dodać należy liczne prace dotyczące prawa intertemporalnego, od monografii konstruującej koncepcję tego prawa, po artykuły rozwiązujące poszczególne problemy intertemporalne (m. in. zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa, zasiedzenie służebności przesyłu, nowelizacja regulacji odsetek). W ostatnim czasie prof. K. Mularski zaczął interesować się również wybranymi problemami materialnoprawnymi Prawa restrukturyzacyjnego.

Prof. K. Mularski od wielu lat przygotowuje opinie prawne poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianego prawa prywatnego. Dotyczyły one między innymi takich zagadnień jak charakter opłaty za wniosek wieczystoksięgowy zawarty w treści aktu notarialnego (na zlecenie Poznańskiej Izby Notarialnej), spełniania wymogu zwykłej formy pisemnej dla urządzeń pozwalających na składanie tzw. podpisów biometrycznych, kryteriów ustalania wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy, przepisów właściwych dla kwalifikacji zgody na przysposobienie dziecka, indosu weksla in blanco wypełnionego niezgodnie z deklaracją wekslową, znaczenia terminu „wierzytelność” w Prawie restrukturyzacyjnym czy charakteru prawnego kary umownej.


16.10.2020

Relacje między powszechnie przyjętą moralnością a skargą pauliańską