adw. Piotr Turski

Adwokat, doradca podatkowy, makler.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów odbył roczny kurs Studium Prawa Niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts) organizowany przez uczelnię przy współpracy z Instytutem Prawa i Gospodarki Uniwersytetu w Hamburgu oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, zakończony pozytywnie zdanym egzaminem (2008 r.). W latach 2011-2014 odbył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej składając z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki (2014 r.).

W marcu 2015 r. zdał egzamin na maklera papierów wartościowych (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 maja 2015 r. o wpisie na listę maklerów papierów wartościowych, nr licencji 3032).

Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego uzyskując w dniu 31 marca 2017 r. wpis na listę doradców podatkowych (nr wpisu 13116).

 

Wybrane projekty:

 1. obsługa transakcji wierzytelnościowych (NPL, distressed assets) po stronie partnera banku:
  • kierowanie zespołem do spraw obsługi transakcji wierzytelnościowych,
  • due diligence wierzytelności bankowych (zindywidualizowanych / pakietowych) oraz ich zabezpieczeń, w tym wewnętrzne audyty prawne przeprowadzone w kilkunastu bankach,
  • opracowywanie i negocjowanie schematów transakcyjnych (w tym sekurytyzacja, subpartycypacja), oraz przygotowywanie dokumentacji,doradztwo podatkowe,
  • negocjowanie i opracowywanie dokumentacji towarzyszącej (umowy typu standstill),
  • obsługa potransakcyjna, w tym obsługa procesów hipotecznych,
  • prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych dot. wierzytelności
 2. optymalizowanie procesów zaspokojenia wierzycieli, zwłaszcza banków:
  • procesy pauliańskie o różnym stopniu skomplikowania (w tym dot. dalszych rozporządzeń korzyścią oraz wierzytelności przyszłych),
  • tworzenie i wykonywanie strategii dochodzenia wierzytelności wobec grup dłużników,
  • fraud assessment, usługi śledcze,
  • outsourcing usług w ww. zakresie na rzecz zewnętrznych biur prawnych
 3. obsługa prawna procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych (bieżące wsparcie prawne dla ZimmermanFilipiak Restrukturyzacja S.A. oraz departamentu upadłościowego kancelarii), w tym:
  • optymalizowanie zaspokojenia wierzyciela z wykorzystaniem instrumentów upadłościowych i restrukturyzacyjnych w celu zwalczania zachowań fraudacyjnych (w szczególności tzw. powództw wydobywczych),
  • opracowywanie strategii upadłościowych dot. grup podmiotów,
  • nadzór i koordynacje spraw procesowych prowadzonych przez pełnomocników zewnętrznych.
 4. obsługa prawna podmiotów rynku finansowego (fundusz inwestycyjny, instytucja płatnicza), w tym:
  • compliance (PSD2, AML),
  • konsulting w sprawach dot. funkcjonowania rynku finansowego, w tym obrotu giełdowego i pozagiełdowego instrumentami finansowymi.

 


02.10.2023

„Tarcza hipoteczna” a skarga pauliańska

10.08.2023

Administracyjna egzekucja pauliańska po nowemu

21.02.2023

Pokrzywdzenie wierzyciela alimentami

19.09.2022

Skarga pauliańska – sposób na odzyskanie długu

07.07.2022

Konkurencja wierzyciela pauliańskiego z wierzycielem hipotecznym osoby trzeciej

09.05.2022

Roszczenie pauliańskie – dwie uwagi w kwestii formułowania żądania powództwa w świetle najnowszego orzecznictwa

22.03.2022

Skarga pauliańska a czynności procesowe

15.09.2021

Rozporządzenie przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego małżonków a skarga pauliańska

13.07.2021

Wpływ zbycia korzyści na postępowanie ze skargi pauliańskiej

29.04.2021

Zaskarżanie spełnienia świadczenia w drodze skargi pauliańskiej

14.01.2021

Rewolucyjna ulga w opłacie od pozwu ze skargi pauliańskiej

18.11.2020

Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli spadkobiercy (art. 1024 k.c.)

02.11.2020

Sposoby zabezpieczenia roszczenia pauliańskiego

ucieczka dłużnika
14.10.2020

Ucieczka dłużnika z majątkiem – mechanizmy

wps
07.09.2020

Wartość przedmiotu sporu w sprawach ze skargi pauliańskiej

skarga pauliańska
02.09.2020

Skarga pauliańska – zarys ogólny