Regulamin newslettera

KLAUZULA INFORMACYJNA NEWSLETTERA

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO* podawanych za pomocą powyższego formularza jest FILIPIAK BABICZ LEGAL SP. K. z siedzibą w Poznaniu (60-786) przy ul. Grunwaldzka 38 (dalej jako „Administrator”). W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się pocztą tradycyjną na powyższy adres lub pocztą elektroniczną na adres rodo@filipiakbabicz.com.

Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane podczas elektronicznej rejestracji za pomocą formularza on-line i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, adres e-mail.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – z Pani/Pana danych będziemy korzystać w celu prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail w tym szczególności o informowaniu mogących Panią/Pana zainteresować organizowanych przez nas wydarzeniach,
  2. analizowaniu ruchu na stronie internetowej oraz w aplikacji celem optymalizacji dostępnych funkcjonalności – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – celem jest optymalizacja działania strony internetowej i aplikacji,
  3. prowadzenia statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu usprawnienia prowadzonej przez nas działalności.

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z newslettera.

Dane wskazane w pkt 1) powyżej będą przetwarzane do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu, który zostanie uznany przez Administratora za zasadny, jednakże nie dłużej niż przez czas posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych. Po odpadnięciu podstawy prawnej przetwarzania dane osobowe nie są przetwarzane. Dane wskazane w pkt 2) i 3) będą przetwarzane w okresie 1 roku od dnia rejestracji.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania usunięcia danych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)