Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Prawa Gospodarczego
Powrót

Obsługa korporacyjna i bieżąca spółek

01 Opis

Wspieramy spółki i ich organy w czynnościach korporacyjnych związanych z ustalaniem treści umów spółek i statutów oraz podejmowaniu niezbędnych uchwał. Doradzamy także przy ustalaniu warunków działania organów, zakładaniu nowych podmiotów oraz likwidacji. 

Kompleksowo doradzamy jaki podmiot założyć oraz wspieramy Cię w jego dalszym prowadzeniu, tak byś mógł skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie kwestiach formalnych. 

W ramach usług oferowanych przez Kancelarię pomagamy osobom fizycznym, chcącym rozpocząć prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej w doborze odpowiedniej formy prawnej, uwzględniającej rodzaj oraz profil planowanej działalności, a także indywidualne potrzeby naszych Klientów. 

Służymy pomocą w przygotowaniu wszelkiego rodzaju dokumentacji rejestrowej, wyborze odpowiedniego przedmiotu działalności gospodarczej zgodnego z klasyfikacją PKD, uzyskaniu niezbędnych certyfikatów, pozwoleń i zaświadczeń, pozwalających bez zbędnej zwłoki rozpocząć funkcjonowanie na rynku przedsiębiorców. Poprzez sprawowanie ciągłej kontroli prawnej nad przebiegiem poszczególnych etapów całego procesu rejestracyjnego, jesteśmy w stanie zapewnić jego właściwy przebieg oraz poprawność dokonanej rejestracji. 

Każdy nasz Klient jest traktowany w sposób indywidualny i świadczymy pomoc w zakresie m. in.: 

 • Zredagowania Aktu Założycielskiego (umowy, statutu) Spółki; 
 • Przygotowania dokumentów rejestrowych do Krajowego Rejestru Sądowego lub wniosku CEIDG, 
 • Pomocy w rejestracji podmiotu w Urzędzie Skarbowym oraz Głównym Urzędzie Statystycznym, 
 • Uzyskaniu wszelkich niezbędnych certyfikatów, pozwoleń, zaświadczeń i licencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej takowych dokumentów, 
 • Uczestniczenia w spotkaniu z Notariuszem celem podpisania uprzednio przygotowanej umowy lub statutu spółki, 
 • Pomocy w skompletowaniu i złożeniu całości dokumentów rejestrowych do odpowiedniego rejestru. 

W celu realizacji powyższych usług służymy naszym Klientom praktycznymi poradami pozwalającymi właściwie ukształtować funkcjonowanie nowopowstałego podmiotu. 

Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, umożliwia nam oszacowanie możliwych zagrożeń oraz przedsięwzięcie stosownych czynności, mających na celu wyeliminowanie, a przynajmniej ograniczenie możliwości wystąpienia potencjalnych niekorzystnych konsekwencji. Świadczona przez nas bieżąca obsługa korporacyjna oraz uczestnictwo i wsparcie we wszelkiego typu projektach specjalnych (ad hoc), jesteśmy w stanie zapewnić również naszym Klientom zagranicznym. 

W ramach bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców zajmujemy się w szczególności następującymi zagadnieniami: 

 • Aktualizowaniem i rejestracją danych we wszelkich obowiązujących Rejestrach Handlowych, 
 • Przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem wymaganych Zgromadzeń Wspólników oraz organów statutowych spółek, 
 • Przygotowywaniem oraz opiniowaniem wszelkich dokumentów korporacyjnych Spółki, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawne, 
 • Zatwierdzaniem sprawozdań finansowych, 
 • Pomocą organom statutowym w prowadzeniu bieżących spraw Spółki oraz obsłudze korporacyjnej, 
 • Reprezentowaniem Wspólników i Akcjonariuszy, na podstawie i w zakresie udzielonych pełnomocnictw, podczas Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń, 
 • Realizacją bieżących projektów (ad hoc) w oparciu o powszechne obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, 
 • Pomocą przy dokonywaniu czynności przeniesienia własności udziałów Spółki, zbycia przedsiębiorstwa i tworzenia struktur kapitałowych, 
 • Sporządzaniem i analizowaniem wszelkiego rodzaju umów, powszechnie obowiązujących w obiegu prawnym. 
 • Przygotowywaniem wszelkich dokumentów związanych z dochodzeniem roszczeń, zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego jak i egzekucyjnego; 
 • Przygotowywaniem umów i statutów nowych spółek, pośredniczeniem w zawiązywaniu nowych spółek, doradzaniem w przedmiocie nabywania funkcjonujących przedsiębiorstw, 
 • Opracowywaniem dokumentów korporacyjnych określających zasady funkcjonowania organów spółek (regulaminy zarządów, rad nadzorczych, projektów uchwał), pomocą w zwoływaniu i odbywaniu walnych zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy spółek, 
 • Doradzaniem i pośredniczeniem w procesach zawieszania, upadłości, likwidacji i rozwiązywania spółek, zaskarżania uchwał zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, rozwiązywaniem konfliktów powstałych pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami, przymusowym wykupem (squeeze out) oraz odkupem (reverse squeze out) akcji, 
 • Zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy, członków zarządu spółek handlowych wobec spółki i wobec wierzycieli spółki,  
 • Podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego oraz organizowaniem dopłat do kapitałów zakładowych,  
 • Przeprowadzaniem analiz prawnych dokumentów (due dilligence) przedsiębiorstw i spółek,  
 • Pośredniczeniem w zakresie kupna i sprzedaży spółek, procesami przekształceniowymi i połączeniowymi, nabywaniem i zbywaniem przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Prawa Gospodarczego