Tymczasowy
areszt
19.06.2024

W jakim zakresie Sąd ocenia wniosek aresztowy?

Zgodnie z art. 250 § 1 k.p.k. jedynie Sąd może zadecydować o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W postępowaniu przygotowawczym czyni to, jednakże wyłącznie na wniosek prokuratora (art. 250 § 2 k.p.k.). W takim wniosku prokurator musi uzasadnić, dlaczego w sprawie występuje konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania oraz wskazać wszystkie dowody na poparcie stawianych tez. Co ważne, organy ścigania przy uzasadnieniu wniosku zobligowane są również do podania kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego podejrzanemu. Pojawia się więc istotne pytanie – jakie okoliczności bada w takim postępowaniu Sąd? Czy kontroluje on wyłącznie to czy wniosek aresztowy zawiera wszystkie przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania, czy może sprawdza też zasadność przyjętych ustaleń faktycznych i wynikających z nich zapatrywań prawnych?

(więcej…)

Czytaj więcej
28.03.2024

Areszt wydobywczy jako przykład nieprawidłowej praktyki

19.01.2024

Areszt na podstawie listu gończego

24.11.2023

Obrońca dla tymczasowo aresztowanego

21.09.2023

Co zamiast tymczasowego aresztowania? – kto i w jaki sposób może wpłacić poręczenie majątkowe?

20.07.2023

Areszt międzyinstancyjny – wątpliwości konstytucyjne

09.06.2023

Ocena stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce przez adwokatów

24.04.2023

Tymczasowo aresztowany członek zarządu – zmiany obejmujące widzenia i kontakt telefoniczny

30.01.2023

Opinia biegłego i jej znaczenie w postępowaniu aresztowym

13.12.2022

Adwokat z zatrzymanym już od początku

28.10.2022

Areszt dla Prezesa czy Compliance Officera?

27.09.2022

Co zamiast tymczasowego aresztowania? Nieizolacyjne środki zapobiegawcze

23.08.2022

Tymczasowe aresztowanie członka zarządu spółki