Skarga
_pauliańska
02.10.2023

„Tarcza hipoteczna” a skarga pauliańska

Niezwykle skondensowana regulacja poświęcona skardze pauliańskiej raz za razem dostarcza wielu wątpliwości praktycznych o  bardzo doniosłym znaczeniu. Jednym z takich nierozstrzygniętych zagadnień jest ocena, „czy zakres obciążenia nieruchomości hipoteką – dla potrzeb ustalenia czy zachodzi przesłanka pokrzywdzenia wierzyciela osobistego dotychczasowego właściciela tej nieruchomości – należy oceniać poprzez pryzmat hipotetycznie możliwej do uzyskania wartości nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, czy też na podstawie realnej wartości rynkowej nieruchomości”. Pytanie to jest na tyle doniosłe, że z tym zagadnieniem prawnym będzie się mierzył Sąd Najwyższy w powiększonym składzie (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2023 r., II CSKP 1034/22). Przywołane zagadnienie jest przyczynkiem do hipotetycznych rozważań na temat w wpływu obciążenia hipoteką na aspekt pokrzywdzenia wierzyciela. W taki ujęciu zagadnienie to ma wręcz filozoficzny wymiar, czy „szara rzeczywistość” obrotu prawnego przeważa nad tą wyidealizowaną.

(więcej…)

Czytaj więcej
10.08.2023

Administracyjna egzekucja pauliańska po nowemu

31.05.2023

Zaskarżanie umowy dożywocia oraz darowizny z ustanowieniem służebności osobistej w drodze skargi pauliańskiej

29.03.2023

Dopuszczalność stosowania przepisów o skardze pauliańskiej w drodze analogii dla ochrony wierzytelności wynikających z prawnokarnego przepadku korzyści majątkowej

21.02.2023

Pokrzywdzenie wierzyciela alimentami

19.09.2022

Skarga pauliańska – sposób na odzyskanie długu

07.07.2022

Konkurencja wierzyciela pauliańskiego z wierzycielem hipotecznym osoby trzeciej

09.05.2022

Roszczenie pauliańskie – dwie uwagi w kwestii formułowania żądania powództwa w świetle najnowszego orzecznictwa

22.03.2022

Skarga pauliańska a czynności procesowe

18.01.2022

Obniżenie opłat od pozwu ze skargi pauliańskiej coraz bliżej!

24.11.2021

Problem określenia żądania pozwu w przypadku łańcucha czynności rozporządzających

28.10.2021

Zmiana kursu – o nowym postrzeganiu pozycji wierzyciela pauliańskiego i osoby trzeciej (uchwała SN z 16.06.2021 r., III CZP 60/19)

07.10.2021

Wierzytelności publicznoprawne a skarga pauliańska