Filipiak Babicz Legal
Powrót
Adam Puchalski
Radca prawny | Ekspert zewnętrzny

01 Doświadczenie

Przez 18 lat koordynował obsługę prawną holdingu spółek sieci handlowej, gdzie zajmował się szerokim spektrum spraw w tym m.in. obsługą prawną w zakresie:

1. prawa korporacyjnego tj.:

 • tworzenia i zmian umów spółek z uwzględnieniem relacji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu tj. spółką matką, spółkami córkami oraz spółkami powiązanymi i kontrolowanymi w związku z obowiązującym w sieci systemem franczyzowym a także tworzenia dokumentów związanych z relacjami pomiędzy tymi spółkami w ramach holdingu np. listy intencyjne, umowy dotyczące opcji nabycia/zbycia udziałów, wykonywania prawa głosu itd,
 • obsługi organów poszczególnych spółek tj. Walne Zgromadzenia, Rady Nadzorcze, Zarządy, rejestracje w KRS, prowadzenie księgi uchwał i protokołów. Koordynował opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania rady holdingu zajmującej się zagadnieniami wspólnymi oraz strategicznymi dla całej grupy a także instytucji zgromadzenia franczyzobiorców czyli organu opiniującego i inicjującego wprowadzanie rozwiązań sieciowych.
 • kompleksowego prowadzenia procesów łączenia i podziałów spółek prawa handlowego a także przekształcania tych spółek z uwzględnieniem regulacji prawa podatkowego,
 • opracowywania i wdrażania regulaminów i procedur wewnętrznych, prowadzenia wewnętrznego terminarza z uwzględnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów oraz kompetencji właściwych organów spółek i poszczególnych działów merytorycznych. W związku z tymi kompetencjami pełnił  funkcję dyrektora organizacyjnego koordynującego pracę biura Zarządu oraz nadzorował pracę działu administracji (w tym funkcjonowanie biurowca Centrali, artykuły biurowe, telefonia komórkowa, flota samochodowa) i sekretariatu,

 

2. kompleksowego przygotowania i prowadzenia procesów nabywania i zbywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części,

3. obsługi systemu franczyzowego. Współtworzył i wdrażał zasady systemu franczyzowego w sieci oraz koordynował prace działu franczyzy, do którego zadań  należała także kontrola standardów sieci, pozyskiwanie franczyzobiorców, zapewnienie właściwych relacji pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcami oraz wymiana wzajemnych doświadczeń pomiędzy nimi a także wdrażanie wypracowanych wspólnie rozwiązań w placówkach handlowych sieci,

4. tworzenia i standaryzacji umów handlowych (w tym umowy zawierane z zewnętrznymi dostawcami sieci) z uwzględnieniem zasad Compliance,

5. nabywania, zbywania i wynajmu nieruchomości. Obsługą nieruchomości zajmował się w bardzo szerokim zakresie i w związku z tym zarządzał szerokorozumianym zespołem nieruchomościowym i koordynował prace działów nieruchomości i technicznego zajmujących się:

 • wyszukiwaniem lokalizacji,
 • uzgadnianiem warunków najmu wraz z kompleksowymi negocjacjami umów również w zakresie biznesowym,
 • przejęciami lokali od wynajmujących i ich przekazywaniem docelowemu operatorowi,
 • pozyskiwaniem powierzchni magazynowych dla sieci w zakresie podobnym do sklepów jednak z uwzględnieniem specyfiki lokali magazynowych,
 • kontrolą prawidłowości realizacji zawartych umów najmu zarówno sklepów jak i magazynów,
 • rozliczaniem opłat serwisowych, mediów itd. oraz wyjaśnianiem wszelkich różnic z wynajmującymi i dostawcami mediów lub usług serwisowych,
 • wynajmem własnych powierzchni i lokali na rzecz podmiotów zewnętrznych w posiadanych przez sieć własnych galeriach handlowych,
 • nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, wraz z przygotowaniem, negocjowaniem i pozyskiwaniem wszelkich niezbędnych dokumentów (umowy kupna-sprzedaży, warunki zabudowy, protokoły, wypisy i odpisy z właściwych rejestrów itd.),
 • renegocjowaniem warunków czynszowych i przedłużaniem umów najmu,
 • procesem projektowania sklepów i magazynów pod względem aranżacyjnym i wykonawczym, wraz z pozyskiwaniem odpowiedniej dokumentacji np. pozwolenia na budowę, zgłoszenia, decyzje środowiskowe itd.,
 • procesem wyboru wykonawcy robót wraz z organizacją przetargów,
 • nadzorem i koordynacją procesu realizacji inwestycji wraz z odbiorami tych inwestycji,
 • koordynacją procesu serwisowego (tzw. utrzymanie ruchu),

6. prawa pracy,

7. prawa finansowego (kredyty, leasingi, pożyczki itd.) oraz

8. wszelkich innych spraw prawnych związanych z działalnością holdingu spółek prawa handlowego.

 

Przez 10 lat pełnił również funkcję początkowo Członka a następnie Wiceprezesa Zarządu spółki – zarządzał zespołami ludzkimi, a do jego zadań jako menedżera należało w szczególności:

 • zapewnienie wykonania budżetu poszczególnych działów,
 • zapewnienie właściwej kadry wraz z rekrutacją,
 • wyznaczenie i kontrola realizacji celów dla poszczególnych działów i poszczególnych pracowników wchodzących w ich skład oraz tworzenie odpowiednich zakresów obowiązków dla konkretnych stanowisk.

 

Zajmował się wielokrotnie prowadzeniem różnego rodzaju projektów interdyscyplinarnych, w których odpowiedzialny był za realizację wyznaczonego celu w odpowiednim czasie i w ramach przyjętego budżetu. W związku z prowadzeniem projektów zobowiązany był zapewnić sobie dla ich realizacji odpowiednie zasoby materialne i ludzkie, wyznaczyć poszczególnym członkom zespołu projektowego właściwe role i zadania, kontrolować terminowe wywiązywanie się z wyznaczonych zadań, określać tzw. „kroki milowe” oraz kryteria sukcesu itd.

02 Wykształcenie

Aplikację radcowską odbywał przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Bierze czynny udział w życiu samorządu radcowskiego, pełniąc funkcje: przez dwie kadencje członka okręgowej komisji rewizyjnej a następnie przez trzy kadencje (do dziś włącznie) członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ponadto był czterokrotnie egzaminatorem na końcowym egzaminie radcowskim.

Za pracę na rzecz samorządu zawodowego został odznaczony najpierw srebrną a później złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Posługuje się językiem angielskim.