Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Piotr Kempiński
Radca prawny | Analityk finansowy | Menedżer Zespołu w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót
Piotr Kempiński
Radca prawny | Analityk finansowy | Menedżer Zespołu w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości

01 Specjalizacje

W kancelarii Filipiak Babicz Legal pełni funkcję Menedżer Zespołu w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości. Obszary specjalizacji:

 • Restrukturyzacja pozasądowa i sądowa 
 • Upadłość przedsiębiorców i likwidacje 
 • Reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
 • Obsługa prawna syndyków i zarządców 
 • Opinie prawnoekonomiczne z zakresu niewypłacalności

Specjalista w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Łączy w praktyce wiedzę z zakresu prawa oraz finansów przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych i skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych z perspektywy organu postępowania, a także w doradztwie na rzecz wierzycieli oraz dłużników.  

Do najważniejszych obszarów codziennej praktyki należy zapewnianie bieżącej zgodności czynności prawnych dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, przygotowywanie propozycji układowych i koordynacja procesu głosowania nad układem, formułowanie rekomendacji dla podmiotów zagrożonych niewypłacalnością albo niewypłacalnych odnośnie do możliwych scenariuszy działania, w szczególności ocena skutków restrukturyzacji, bądź upadłości na sytuację prawną dłużnika, a ponadto przygotowywanie opinii prawnych z zakresu identyfikacji momentu powstania stanu niewypłacalności, a także innych szczegółowych zagadnień z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.  

Przygotowuje również treść wstępnych planów restrukturyzacyjnych, planów restrukturyzacyjnych, testów prywatnego wierzyciela oraz opinii o możliwości wykonania układu. 

02 Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe 

Z Kancelarią współpracuje od września 2016 r. W ramach swojej praktyki obsługiwał kilkuset klientów z wielu branż, w tym branży handlowej, informatycznej, finansowej, transportowej, energetycznej i budowlanej. Uczestniczył w kilkunastu szkoleniach branżowych. Prowadził wiele szkoleń z zakresu praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

Doświadczenie naukowe

Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki konwersji wierzytelności w układzie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dyscyplinie nauki prawne. Prowadzi zajęcia z postępowania cywilnego. Uczestniczył jako prelegent w kilkunastu konferencjach naukowych. 

03 Wykształcenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – finanse i rachunkowość (2016)  
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prawo (2017)  
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia podyplomowe z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego (2020) 
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Szkoła Doktorska Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki prawne (obecnie) 

04 Osiągnięcia

Współautor raportu pt. „Raport dotyczący badania w zakresie wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej w kontekście realizacji interesu banków” przygotowanego na zlecenie Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości. 

05 Projekty

 • Bieżące doradztwo na rzecz zarządcy oraz dłużnika w toku postępowania sanacyjnego spółki z branży handlu elektroniką oraz przygotowanie propozycji układowych, przeprowadzenie procedury głosowania nad układem oraz sporządzenie wniosku o zatwierdzenie układu. 
 • Sporządzenie opinii prawnej na rzecz podmiotu z branży finansowej z zakresu oceny możliwości uznania za bezskutecznych postanowień kluczowych umów z uwagi na uniemożliwiania realizacji celu postępowania restrukturyzacyjnego. 
 • Sporządzenie opinii prawnoekonomicznej na rzecz podmiotu z branży doradczej w zakresie wpływu określonych zdarzeń na sytuację ekonomiczną i aktualizację przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 
 • Sporządzenie rekomendacji na rzecz podmiotu z branży energetycznej w zakresie wyboru optymalnego postępowania restrukturyzacyjnego dla podmiotu zależnego oraz oceny ryzyk związanych z realizacją poszczególnych scenariuszy (z perspektywy spółki dominującej, spółki zależnej oraz jej zarządu). 
 • Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego i innych dokumentów finansowych wymaganych w toku postępowania restrukturyzacyjnego dla spółki z branży budowlanej. 

06 Publikacje

 • Obowiązki informacyjne upadłego wykonywane przez syndyka, “Doradca restrukturyzacyjny” 2020, 
 • Wyłączenie ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki w postępowaniu sanacyjnym w świetle MSSF 10, “Monitor Prawa Bankowego” 2020 (z M. Waberskim) 
 • Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym – projektowane zmiany, “Doradca Restrukturyzacyjny” 2023 (z R. Kowalczykiem) 
 • Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz jej wykorzystanie w postępowaniach restrukturyzacyjnych, [w:] Pomoc publiczna w Unii Europejskiej w czasie pandemii COVID-19, Łódź 2023. 
 • Revolution or Evolution? Polish Experience in the Implementation of the Preventive Restructuring Directive, “Herstructurering & Recovery Online” 2024 (z P. Filipiakiem)