Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal
Rafał Kowalczyk
Adwokat | Doradca restrukturyzacyjny | Starszy prawnik | Menedżer Zespołu w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót
Rafał Kowalczyk
Adwokat | Doradca restrukturyzacyjny | Starszy prawnik | Menedżer Zespołu w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości

01 Specjalizacje

W ramach swojej praktyki zajmuje się opiniowaniem i sporządzaniem umów i ekspertyz prawnych oraz prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w szczególności reprezentacją wierzycieli w tych postępowaniach. Zarządza projektem obsługi kredytobiorców frankowych w postępowaniu upadłościowym.

02 Doświadczenie

W ramach swojej praktyki zajmował się doradzaniem oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży budowlanej, produkcyjnej i bankowej.

Wspierał klientów nabywających wierzytelności hipoteczne. W ramach obsługi transakcji wierzytelnościowych odpowiadał za due diligence wierzytelności hipotecznych (w ramach pakietów) oraz ich zabezpieczeń na nieruchomościach, opracowywał i negocjował proces nabywania wierzytelności oraz przygotowywał dokumentację transakcyjną. Odpowiadał też za prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych dot. wierzytelności

03 Osiągnięcia

  • Certyfikat Toles Higher

04 Projekty

Grupa spółek z branży inwestycyjno-nieruchomościowej
Spółki, pozostające w międzynarodowej grupie kapitałowej, zostały powołane w celu pozyskania finansowania dla realizacji projektu budowy i komercjalizacji budynków usługowych w Warszawie.
Doradztwo restrukturyzacyjne udzielone spółkom w przyspieszonym postępowaniu układowym i sanacyjnym w zakresie formułowania propozycji układowych zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, sposobu zaspokajania wierzycieli-obligatariuszy, procedury głosowania nad układem.

Spółka z branży produkcji stali
Przygotowywanie opinii prawnych, obsługa umów w toku postępowań restrukturyzacyjnych, w tym z zakresu leasingu i sprzedaży, czynności zmierzające do zaspokojenia wierzyciela z wykorzystaniem instrumentów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, opracowywanie strategii w ramach propozycji układowych,

Spółka – wiodący sprzedawca sprzętu elektronicznego
Kompleksowa obsługa prawna zarządcy w toku postępowania sanacyjnego, kontakt z wierzycielami (postępowanie obejmowało 798 wierzycieli oraz około 478 mln PLN wierzytelności), obsługa postępowania w zakresie postępowania sprzeciwowego, doradztwo w sporze przedsądowym z syndykiem masy upadłości wierzyciela mającego siedzibę w Holandii w sprawie prawa właściwego dla oceny umowy sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności – wątek stosowania regulacji unijnych (Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings) oraz Prawa prywatnego międzynarodowego,

05 Publikacje

  • Metodyka pracy pełnomocnika procesowego w postępowaniach ze skargi pauliańskiej ze wzorami pism, red. P. Filipiak, Warszawa 2023
  • W służbie społeczeństwu – dostęp dziennikarza do akt postępowania przygotowawczego (w:) Proces karny we współczesnym społeczeństwie, red. A. Światłowski, Kraków 2014
  • Obowiązek poddania się badaniom w kontekście prawa niedostarczania dowodów na własną niekorzyść (w:) Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013
  • Dochodzenie roszczeń kredytobiorcy z tytułu nieważnej umowy o kredyt frankowy w postępowaniu upadłościowym banku – kredytodawcy, Doradca Restrukturyzacyjny nr 33 (3/2023)
  • Wierzyciel zabezpieczony rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym – projektowane zmiany, Doradca Restrukturyzacyjny nr 33 (3/2023)

06 Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W 2019 r. z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki, otrzymując nagrodę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, a następnie został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr licencji 1972). Ukończył kurs z zakresu zaawansowanej analizy sprawozdań finansowych.