Filipiak Babicz Legal
Powrót
Tomasz Wójt
Adwokat | Ekspert zewnętrzny

01 Specjalizacje

Adwokat, specjalista z ponad 13 letnim doświadczeniem w sprawach karnych, głównie karnych gospodarczych zarówno po stronie obrony jak i strony oskarżycielskiej. Bierze czynny udział w postępowaniach prowadzonych na etapie śledztwa m.in. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wydziały Przestępczości Gospodarczej jednostek Policji i Prokuratury a następnie przed sądami powszechnymi obu instancji oraz Sądem Najwyższym.

Prelegent na spotkaniach i konferencjach poświęconych odpowiedzialności karnej członków zarządu.

02 Doświadczenie

Reprezentacja klientów w skomplikowanych sporach karno-gospodarczych, w tym mających źródło w sporach cywilnych i korporacyjnych.

Reprezentował klientów m.in. w sprawach:

 • niekorzystnego rozporządzenia mieniem na skutek wprowadzenia w błąd (oszustwo) połączonego z praniem brudnych pieniędzy;
 • przywłaszczenia mienia;
 • tzw. niegospodarności menedżerskiej z art. 296 k.k.;
 • prowadzenia bez zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi;
 • manipulacji instrumentami finansowymi opisanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR);
 • wyrządzenia szkody wielkiej wartości w mieniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych;
 • zorganizowanych grup przestępczych;
 • wystawiania i posługiwania się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę;
 • doprowadzenia podmiotu do upadłości z pokrzywdzeniem wierzycieli i udaremnienia egzekucji poprzez zbywanie majątku;
 • ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • ustawy Prawo budowlane;
 • i innych przestępstw i wykroczeń pozakodeksowych.

03 Wykształcenie

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2004-2009).

Absolwent studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (2019/2020): Prawo i ekonomia rynku kapitałowego.