adw. dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach

Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W czasie studiów korzystała ze stypendium na Uniwersytecie w Mannheim w Niemczech. Odbyła aplikację w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej oraz asystenturę na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Komisji Szkolenia Aplikantów przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Jest autorką publikacji w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego, w tym współautorką tomu 9 Systemu Prawa Karnego oraz tomu 10 Systemu Prawa Handlowego. Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym, karnym gospodarczym oraz w prawie rodzinnym i spadkowym. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim. Posługuje się nadto językiem francuskim, rosyjskim i włoskim.

I Monografie:
1. Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne instrumenty służące ich zabezpieczeniu, Warszawa 2017
2. Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015
3. Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012

II Artykuły:

4. Obiektywny warunek odpowiedzialności karnej w polskim prawie, Państwo i Prawo 1/2017
5. Die Trunkenheitsfahrt nach dem polnischen Strafrecht, Blutalkohol-Suplement Juli 2016
6. Kompensacja szkód i krzywd w prawie karnym, Prokuratura i Prawo 3/2016
7. Utracone korzyści (lucrum cessans) jako szkoda w prawie karnym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 12/2015 8. Przestępstwa z niewiedzy lub zapomnienia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4/2015 9. Czy zgoda dysponenta dobra może wyłączyć bezprawność czynu?, Prokuratura i Prawo 9/2014
10. Zastosowanie prawa karnego do zwalczania nadużyć rynkowych w postaci wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji rynkowych w Unii Europejskiej, Studia Europejskie UW nr 1/ 2014 11. Karnoprawne aspekty orzekania o krótkookresowej niezdolności do pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 3/2014
12. Skutek w prawie karnym, Prokuratura i Prawo 7-8/2013
13. Delegacja obowiązków a odpowiedzialność karna, Studia Prawnicze PAN 1/2013
14. Obowiązek pracy na cele społeczne jako element kary kryminalnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1/2013
15. Karalne działanie na szkodę spółki, Prokuratura i Prawo 10/2012
16. Obrót gospodarczy jako znamię czynu zabronionego, Monitor Prawa Handlowego 2/2012
17. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę (w oparciu o orzecznictwo sądowe), Jurysta 3/2008
18. Odszkodowanie i zadośćuczynienie w świetle art. 46 Kodeksu karnego – uwagi krytyczne i propozycje zmian, Monitor Prawniczy 6/2007 (współautor M. Reszka)
19. Nieumyślność bankructwa jako podstawa odpowiedzialności karnej, Monitor Prawniczy 6/2006 (współautor R. Zawłocki)

III Inne publikacje:

20. Rozdział IV. Kary. Komentarz do art. 32-38 KK, w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1-116, Warszawa 2017
21. Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
Komentarz do art. 218-221 KK, w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część
szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117-221, Warszawa 2017
22. Kompensacja szkód i krzywd wywołanych przestępstwem jako obowiązek władzy publicznej,
w: I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności
karnej, Warszawa 2016
23. Krótka historia kary kryminalnej – od jej korzeni po kształt współczesny, w: A. Wedeł-
Domaradzka, A. Purat (red.), Wybrane problemy kary i karalności, Bydgoszcz 2016
24. Kara kryminalna w polskim prawie a proponowane zmiany – ewolucja czy powrót do
korzeni?, w: M. Małolepszy (red.), Reforma systemu sankcji w Niemczech, Austrii i Polsce,
Warszawa 2015 (wydanie dwujęzyczne: polsko-niemieckie)
25. Rozdział XIV. Inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Komentarz do art. 303
KK oraz 306 KK, w: R. Zawłocki, System Prawa Karnego. Tom 9 – Przestępstwa przeciwko
mieniu i gospodarcze, Warszawa 2015 (2. wydanie)
26. Rozdział IV. Kary. Komentarz do art. 32-38 KK, w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.),
Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 32-116, Warszawa 2015
27. Nowelizacja prawa karnego jako stała tendencja w polskiej polityce karnej, w: I. Sepioło-
Jankowska (red.), Reforma prawa karnego. Księga po zjeździe młodych karnistów, Warszawa
2014
28. Prawo karne materialne jako narzędzie wdrażania polityki unijnej (na przykładzie
przeciwdziałania nadużyciom na rynku finansowym), w: N. Buchowska, P. Filipiak (red.),
Prawo wobec wyzwań współczesności, Poznań 2014
29. E. Hryniewicz, M. Małolepszy (red.), Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w
prawie polskim, niemieckim i austriackim (Wprowadzenie), Poznań 2013
30. Zasada nullum crimen sine lege a orzekanie kary kryminalnej, w: I. Sepioło (red.), Nullum
crimen sine lege, Warszawa 2013
31. Hasła z zakresu prawa karnego, procedury karnej, prawa rodzinnego i konstytucyjnego, w: K.
Napierała, W. Plesiński (red.), Lexikon des polnischen Rechts, Warszawa 2013
32. O tym czy proces orzekania kary może wpłynąć na decyzję o kryminalizacji i penalizacji (przy
uwzględnieniu nastawienia sprawcy do czynu zabronionego), w: S. Pikulski, M. Romańczuk-
Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013
33. Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
Komentarz do art. 218-221 KK, w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część
szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117-221, Warszawa 2013
34. Rozdział 8. Przestępstwa prowadzenia nieuprawnionej działalności gospodarczej, w: R.
Zawłocki (red.), System Prawa Handlowego, Warszawa 2012
35. Czy interdyscyplinarność może zaszkodzić prawu karnemu?, w: I. Sepioło (red.),
Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, Warszawa 2012
36. Zgoda dysponenta dobrem prawnym na gruncie prawa karnego, w: R. Zawłocki (red.), Zgoda
pokrzywdzonego, Warszawa 2012
37. Rozdział XIV. Inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Komentarz do art. 303
KK oraz 306 KK, w: R. Zawłocki, System Prawa Karnego. Tom 9 – Przestępstwa przeciwko
mieniu i gospodarcze, Warszawa 2011
38. Spójność ochrony dóbr prawnych w dobie nowelizacji, w: S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka,
B. Orłowska-Zielińska (red.), Tożsamość polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011
39. Karnoprawna ochrona przed dyskryminacją w obrocie gospodarczym, w: Z. Niedbała (red.),
Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Poznań 2011
40. Hans Joachim Hirsch (1929-2011) – nekrolog naukowy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i
Socjologiczny 4/2011
41. Problem współczesności przy kontratypach, w: J. Warylewski (red.), Czas i jego znaczenie w
prawie karnym, Gdańsk 2010
42. Regulacje prawa karnego materialnego Unii Europejskiej w świetle polskiego prawa, w: A. J.
Szwarc, J. Piskorski (red.) Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa, Poznań 2010
43. Typy przestępstw unijnych (ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw urzędniczych), [w:]
A. J. Szwarc (red.), Unijna polityka karna, Poznań 2009
44. Pomiędzy gwarancją a represją – prawnokarne aspekty wolności, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz,
D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Szczecin 2008
45. Europäische Delikte, Europäische Rechtsgüter, w: J.C. Joerden, A.J. Szwarc (Hg.),
Europäisierung des Strafrechts in Polen und Deutschland – rechtsstaatliche Grundlagen, Berlin
2007


27.04.2018

„Sprawiedliwość i Bezpieczeństwo” – komentarz do proponowanych zmian w zakresie kary pozbawienia wolności

12.04.2018

RODO a odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych