dr Magdalena Kowalewska-Łukuć

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2014 r. ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską nt. zamiaru ewentualnego w świetle psychologii.

Obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Monografie:

 1. Zamiar ewentualny w świetle psychologii, Poznań 2015.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w opracowaniach zbiorowych:

 1. Problem usiłowania pomocnictwa na tle obowiązującego Kodeksu karnego z 1997 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 3.
 2. Metoda samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania, (współautorzy: W. J. Paluchowski, A. Słysz), Czasopismo Psychologiczne 2012, nr 1.
 3. Motywacja sprawcy czynu zabronionego, [w:] I. Sepioło (red.), Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, Warszawa 2012.
 4. Zagadnienie niepoczytalności i poczytalności ograniczonej sprawcy czynu zabronionego, Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny 2012, nr 1-2.
 5. Szczególne problemy związane z odpowiedzialnością karną za naruszenie porządku towarzyszące imprezom sportowym (rozważania w kontekście EURO 2012), (współautorzy: A. Chlebowska, P. Jóźwiak, S. Stypuła), [w:] M. Kopeć (red.), Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin 2012.
 6. Tryb ścigania przestępstwa w przypadku zbiegu przepisów ustawy, (współautor: M. Szczepański), [w:] W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013.
 7. Strona podmiotowa czynu zabronionego niepoczytalnego sprawcy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 3.
 8. Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych a reguły ostrożności, (współautor: M. Byczyk), [w:] P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Biblioteczka Kwartalnika Prawno – Kryminalistycznego, Piła 2013.
 9. Ustawowa charakterystyka znamienia skutku a jego subiektywna konkretyzacja na gruncie art. 156 § 1 kk, (współautor: M. Gałęski), [w:] E. Hryniewicz, M. Małolepszy (red.), Karne aspekty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w prawie polskim, niemieckim i austriackim, Poznań 2013.
 10. Strona podmiotowa czynów zabronionych popełnianych z tzw. świadomością pełną w świetle zasady nullum crimen sine lege, [w:] I. Sepioło (red.), Nullum crimen sine lege, Warszawa 2013.
 11. Przestępstwa z zapomnienia, Prokuratura Prawo 2015, z. 3.
 12. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 I 2014 II AKa 251/13, Palestra 2015, z. 5-6.
 13. Kara ograniczenia wolności w perspektywie projektowanych zmian polskiego kodeksu karnego, [w:] M. Małolepszy (red.), Reforma systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym, Warszawa 2015.
 14. Skazanie w trybie konsensualnym a ogólne dyrektywy wymiaru kary, [w:] I. Sepioło (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016.
 15. Ocenny charakter znamion przestępstw narkotykowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, nr 2.
 16. Ogólne dyrektywy wymiaru kary, Prokuratura i Prawo 2016, nr 9.
 17. Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym, Acta Iuris Stetinentis 2016, nr 4.
 18. Umyślność w prawie karnym i psychologii (artykuł recenzyjny), Państwo i Prawo 2016, nr 12 (współautor Ł. Pohl).
 19. Kara ograniczenia wolności w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Warszawa 2017.
 20. Prostytucja – penalizować czy legalizować? (w:) Cieślak W., Romańczuk-Grądzka M. (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Olsztyn 2017.
 21. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8.02.2017 r. III KK 226/16, Prawo w Działaniu 2017, t. 30.
 22. Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (uwagi o statusie form przestępnego współdziałania w popełnieniu przestępstwa), Państwo i Prawo 2018, nr 1.
 23. Strona podmiotowa a wina – wzajemne relacje, Acta Iuris Stetinentis 2018, nr 1.

12.07.2018

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

30.05.2018

O (nie)dopuszczalności wprowadzania taryfikatora kar przez Prokuratora Krajowego

26.04.2018

„Sprawiedliwość i Bezpieczeństwo” – populizm penalny czy przemyślana reforma systemu sankcji w prawie karnym?

13.04.2018

Karnoprawne standardy w sądowej weryfikacji decyzji prezesa UOKiK

10.04.2018

Zajęcie przedsiębiorstwa w ramach konfiskaty rozszerzonej – narzędzie skuteczne i niebezpieczne

05.03.2018

Ustawa o jawności życia publicznego – komentarz do projektu