Przestępstwa skarbowe

Jako przestępstwa i wykroczenia skarbowe rozumiemy czyny zabronione, co do których zasady odpowiedzialności zostały określone w Kodeksie karnym skarbowym. Ustawa ta określa odrębne zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej za te czyny zabronione, do których jedynie w pewnym zakresie odnosimy przepisy Kodeksu karnego. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe polegają na naruszeniu interesów finansowych Skarbu Państwa, są zazwyczaj związane z nieprawidłowościami dotyczącymi rozliczeń podatkowych, ale też np. uiszczania należności celnych i organizacji gier hazardowych. Odpowiedzialność karna za ich popełnienie dotyczyć może jednak nie tylko podatników, ale także podmioty zajmujące się w imieniu podatników ich sprawami gospodarczymi (np. członkowie zarządu spółki prawa handlowego będącej podatnikiem).

Znajomość prawa karnego skarbowego umożliwia m.in.:

  • uniknięcie odpowiedzialności karnej przy dokonywaniu optymalizacji podatkowej;
  • uniknięcie odpowiedzialności karnej przy nieopłacaniu należności publicznoprawnych z powodu problemów finansowych;
  • wzięcie pod uwagę ryzyk związanych z odpowiedzialnością karnoskarbową przy analizowaniu aspektów podatkowych planowanej transakcji;
  • przyjęcie najlepszej strategii działania w powiązanych z postępowaniem karnoskarbowym postępowaniach podatkowych;
  • uniknięcie sytuacji, gdy organy podatkowe uniemożliwiają przedawnienie należności podatkowych, powołując się na fakt prowadzonego postępowania karnoskarbowego.

03.12.2020

Koniec instrumentalnego stosowania przepisów przez organy podatkowe? Poznaliśmy uzasadnienia wyroków NSA

17.08.2020

Przełomowe wyroki NSA w zakresie biegu przedawnienia zobowiązań i przestępstw podatkowych

26.03.2019

Propozycje zmian w prawie karnym skarbowym – w kierunku surowszej karalności

19.02.2019

Fiskus sięga po podsłuchy z postępowania karnego

30.05.2018

O (nie)dopuszczalności wprowadzania taryfikatora kar przez Prokuratora Krajowego

27.03.2018

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie a odpowiedzialność karna