dr Łukasz Pilarczyk

Doktor nauk prawnych, w 2018 r. obronił rozprawę doktorską pod przewodnictwem prof. dr hab. Roberta Zawłockiego poświęconą problematyce naprawienia szkody w polskim prawie karnym.

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym oraz prawie i postępowaniu administracyjnym. W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. prowadzeniem spraw karnych, w szczególności w zakresie prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego oraz obsługą prawną projektów z zakresu przetargów oraz prawa budowlanego.

Umiejętne łączy pracę naukową z praktyką prawniczą. Autor licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Obronił na ocenę celującą pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego dotyczącą przestępstw indywidualnych.

Publikacje:

 1. Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Aspekt podmiotowy, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 3-4, s. 209-223.
 2. Nadawanie klauzuli wykonalności obowiązkowi probacyjnemu orzekanemu na podstawie art. 72 § 2 kodeksu karnego, „Adam Mickiewicz University Law Review” 2013, nr 2, s. 131-142.
 3. Zakres spraw nadających się do mediacji w postępowaniu karnym, [w:] J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), „Mediacje w prawie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 279-288.
 4. Analiza odpowiedzialności karnej ekstraneusa za przestępne współdziałanie w odniesieniu do podżegania i pomocnictwa, „Ius Novum” 2014, nr 4, s. 75-96.
 5. Istota przestępstw indywidualnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 4, s. 189-201.
 6. Postulaty nowelizacji art. 21 § 2 k.k. w zakresie odpowiedzialności karnej ekstraneusa za sprawstwo polecające i kierownicze oraz współsprawstwo przy przestępstwach indywidualnych, [w:] I. Sepioło (red.), Reforma prawa karnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 94-110.
 7. Karalne posiadanie narkotyków w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2015, s. 66-73.
 8. Art. 106a Kodeksu karnego jako przykład szkodliwości penalnego populizmu, [w:] J. Czapska, M. Szafrańska, D. Wójcik (red.), Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 241-250.
 9. Naprawienie szkody jako obowiązek probacyjny, [w:] I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 188-202
 10. O wzajemnych relacjach pomiędzy tzw. oszustwem podatkowym z art. 56 k.k.s. i 76 k.k.s. a przestępstwem oszustwa z art. 286 k.k., „Ius Novum” 2017, nr 3, s. 48-73.
 11. Status pokrzywdzonego przy przestępstwach przeciwko wiarygodności dokumentów, „Palestra” 2017, nr 7-8, s. 45-54.

26.03.2019

Propozycje zmian w prawie karnym skarbowym – w kierunku surowszej karalności

19.02.2019

Fiskus sięga po podsłuchy z postępowania karnego

12.11.2018

Czy niewłaściwe przechowywanie szczepionek powinno być karalne? O jednym z aspektów nowelizacji Prawa farmaceutycznego

24.10.2018

Karalne wyprowadzenie majątku w celu przeciwdziałania egzekucji – najnowsza praktyka

07.05.2018

Skarga na wyrok uchylający sądu odwoławczego jako nowy środek zaskarżenia w postępowaniu karnym

09.04.2018

Naprawienie szkody jako środek kompensacyjny – bezkosztowy sposób odzyskiwania wierzytelności