Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót

Frankowicze Getin Noble Banku

01 Opis

W momencie ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank kredytobiorca – jeśli kwestionuje ważność umowy – powinien niezwłocznie zgłosić swoją wierzytelność z tytułu zwrotu wszystkich świadczeń spełnionych w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej do syndyka (art. 236 ust. 1 i nast. p.u.).   

Jeżeli kredytobiorca nie zgłosi wierzytelności nie będzie wówczas uczestnikiem postępowania upadłościowego i nie otrzyma zaspokojenia swojej wierzytelności z majątku Banku. Co więcej, kredytobiorca nie będzie mógł w czasie trwania postępowania upadłościowego wytoczyć powództwa przeciwko Bankowi o zapłatę (tryb zgłaszania na listę wierzytelności jest jedynym trybem dochodzenia wierzytelności podlegających zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym).   

Potrącenie wierzytelności kredytobiorcy z wierzytelnością przysługującą Bankowi nie jest automatyczne. Kredytobiorca musi przedstawić swoje własne roszczenia, aby przeciwstawić się zwrotowi pożyczonego kapitału. W celu wywołania skutków potrącenia konieczne jest złożenie oświadczenia o potrąceniu przez kredytobiorcę nie później niż wraz ze zgłoszeniem wierzytelności (należy przygotować oświadczenie o potrąceniu, np. w formie dokumentu i załączyć je jako załącznik do formularza w KRZ). W celu potrącenia konieczne jest złożenie oświadczenia o potrąceniu przez kredytobiorcę nie później niż wraz ze zgłoszeniem wierzytelności.  

 

Wsparcie prawne dla kredytobiorców GNB obejmuje: 

  • fachowe doradztwo prawne specjalistów w dziedziny prawa upadłościowego, 
  • zgłoszenie wierzytelności do syndyka, 
  • przygotowanie oświadczeń o potrąceniu na potrzeby zgłoszenia wierzytelności, 
  • reprezentowanie w rozmowach z syndykiem i GNB w zakresie ugodowego rozwiązania wzajemnych roszczeń stron umowy kredytu.

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Restrukturyzacji i Upadłości