08.11.2019

Zarzut potrącenia: Broń obosieczna – wsteczny skutek potrącenia

W sytuacji długotrwałego procesu, w którym strona pozwana zgłaszając zarzut potrącenia powołuje się na oświadczenie o potrąceniu nie baz znaczenia jest wsteczny skutek potrącenia.

Oświadczenie o potrąceniu ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe, czyli od chwili, kiedy zaistniał stan potrącalności wierzytelności. Ów stan, zwany również fazą kompensacyjną, powstaje w chwili spełniania się wszystkich pozytywnych przesłanek potrącenia, to jest wzajemności, wymagalności i zaskarżalności obu wierzytelności, a nadto jednorodzajowości świadczeń, przy jednoczesnym braku przesłanek wyłączających dopuszczalność potrącenia (art. 505 k. c.).

Z powyższego wynika też dopuszczalność przedstawienia do potrącenia wierzytelności przedawnionych w chwili składania oświadczenia, ale nieprzedawnionych na początku fazy kompensacyjnej.

Inaczej rzecz ujmując: w razie późniejszego, niż w chwili powstania stanu potrącalności, złożenia oświadczenia o potrąceniu z mocy prawa następują takie skutki prawne, jakby oświadczenie o potrąceniu zostało złożone przez uprawnionego do tego wierzyciela w chwili powstania stanu potrącalności. Co za tym idzie od rzeczonej chwili za niebyłe należy uznać wszystkie skutki prawne, które wynikały z założenia istnienia wierzytelności, następnie umorzonej wskutek potrącenia. Dotyczy to w szczególności odsetek za opóźnienie za czas po powstaniu stanu potrącalności. Nie dotyczy on oczywiście odsetek należnych do chwili rozpoczęcia fazy kompensacyjnej.

Decyzja o skorzystaniu, bądź nie, z zarzutu potrącenia powinna być poprzedzona kalkulacją możliwych do naliczenia odsetek i w przypadku ich znacznej wysokości, w perspektywie trwania procesu sądowego korzystniejsze może okazać się skorzystanie z pozwu wzajemnego, nawet w sytuacji wcześniejszego złożenia oświadczenia o potrąceniu.

Oczywiście druga strona medalu jest taka, że w przypadku dysponowania wierzytelnością powstałą później niż wierzytelność strony przeciwnej, składając oświadczenie o potrąceniu możemy z kolei drugą stronę pozbawić „naliczonych” odsetek.

Każdorazowo zatem analizujmy rzeczywisty rachunkowy skutek potrącenia. 

 

Zobacz także:
18.08.2020

Powództwo wzajemne w postępowaniu IP

02.06.2020

Prawdopodobieństwo szkody w majątku dłużnika jako przesłanka zawieszenia postępowania egzekucyjnego

22.05.2020

Przepisy o odpowiedzialności solidarnej chronią też inwestora

07.05.2020

Roszczenie wobec podwykonawcy jako obrona wykonawcy przed roszczeniem inwestora o naprawienie szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane

12.06.2019

Rozszerzenie powództwa będzie mieć wyższą cenę