11.05.2020

Korzystne zmiany w kredycie na innowacje technologiczne

Specustawa z dnia 31 marca 2020 r. dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (potocznie znana jako tarcza antykryzysowa 1.0), poza wsparciem na finansowanie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa, obejmowała także korzystne zmiany w zakresie poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Wprowadzone zmiany wraz z wcześniejszymi (wprowadzonymi w trybie pozaustawowym) rozwiązaniami o charakterze organizacyjno-proceduralnym (przede wszystkim dotyczącymi wydłużenia terminów) powinny w istocie ułatwić innowacyjnym MŚP ubieganie się o uzyskanie wsparcia z tego interesującego programu dotacyjnego.

Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” polega bowiem na możliwości otrzymania znacznego wsparcia finansowego w postaci tzw. premii technologicznej tj. spłaty części kapitału kredytu udzielonego przedsiębiorcy przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Dość powiedzieć, że zniesiona została maksymalna wysokość premii technologicznej, która do tej pory wynosiła 6 mln zł. Niezmieniona pozostała jednak zasada, że wnioskowana dotacja może sfinansować do 70% kwoty inwestycji technologicznej. Udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej również został utrzymany na poziomie co najmniej 25%, lecz doprecyzowano, że jest to udział pochodzący ze środków własnych (pieniężnych) lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z omawianego programu dotacyjnego pozostali nadal przedsiębiorcy spełniający kryterium mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzący działalność innowacyjną i zamierzający przeprowadzić inwestycję technologiczną. Tarcza antykryzysowa 1.0 uchyliła jednakże jeden z kluczowych wymogów kwalifikacji inwestycji jako inwestycji technologicznej – stanowiący niejednokrotnie trudną do pokonania barierę formalną – a dotyczący innowacyjności efektów projektu inwestycyjnego co najmniej w skali całego kraju tj. w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski towarów, procesów lub usług. Jednocześnie w tym zakresie doszło do rozszerzenia wsparcia na zapewnienie prowadzenia produkcji wdrożonych produktów, procesów lub usług. Obecnie za inwestycję technologiczną uznaje się więc inwestycję polegającą na:

  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo
  • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

W konsekwencji powyższej zmiany analogicznej modyfikacji uległa również definicja nowej technologii, przez którą należy aktualnie rozumieć: „technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług”.

Pozostałe, wynikające ze specustawy, korzystne zmiany dotyczące kredytu technologicznego obejmują:

  • poprawę sposobu określania wkładu własnego – kredyt technologiczny będzie mógł być przeznaczony na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu, gdzie do tej pory było to niemożliwe,
  • rozszerzono/uszczegółowiono katalog wydatków kwalifikowanych projektu inwestycyjnego tj. obok kosztów zakupu lub wytworzenia, montażu i uruchomienia nowych/używanych środków trwałych, wprowadzono możliwość zakwalifikowania do wsparcia również koszty ich transportu.

Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany i koordynowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z większością banków komercyjnych (w tym banków spółdzielczych) prowadzących działalność w Polsce. Jak dotychczas, formalnoprawną procedurę rozpoczyna złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie kredytu technologicznego do współpracującego banku kredytującego. Następnie, bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. Dokumenty te stanowią podstawę do złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioski rozpatrywane są w trybie konkursowym podzielonym na rundy i można je składać w terminach naboru wyznaczanych dla danej rundy w ramach corocznego ogłoszenia o konkursie. Obecnie trwa szósty konkurs – dla którego wprowadzone zostały wspominane rozwiązania o charakterze organizacyjno-proceduralnym, tj.:

  • wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca br. (w tym połączenie rundy 4 i 5);
  • wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytu technologicznego pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem kredytującym z 30 do 60 dni od uzyskania promesy kredytu;
  • wydłużenie terminu na dostarczenie do Banku Gospodarstwa Krajowego dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o wypłatę premii technologicznej (będącej jednocześnie umową o dofinansowanie projektu) z 37 na 67 dni;
  • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę z 10 do 12 miesięcy od uzyskania promesy kredytu,
  • dla zachowania terminu o którym mowa w pkt 4 powyżej wystarczającym jest uzyskanie w tym okresie dokumentów ostatecznych, zaś dostarczenie dokumentów prawomocnych wydłużono do momentu składania końcowego wniosku o płatność;
  • wprowadzenie paneli eksperckich z wnioskodawcami (powoływanych celu przeprowadzania oceny projektów) w formie zdalnej tj. odbywanych za pośrednictwem telekonferencji.

Powyższe zmiany obowiązują już od 23 marca br. Natomiast, kolejny planowany konkurs odbywany już na wyżej omówionych nowych zasadach ma zostać uruchomiony w drugiej połowie 2020 r., gdy tylko zakończy się obecnie trwający nabór.

 

Obraz Bruno /Germany z Pixabay

Zobacz także:
24.06.2020

Aspekty prawne blockchain cz. III – zastosowanie technologii blockchain w grach komputerowych

10.06.2020

Czy wózek może być przedmiotem praw autorskich?

02.06.2020

Zakończenie współpracy influencerki z dużą marką kosmetyczną – czy Skin79 ma prawo korzystać ze znaku towarowego DEYNN BEAUTY ? Procedura rejestracji znaku w UPRP i jej konsekwencje

29.04.2020

Dlaczego nie można odsprzedać e – booka tak jak tradycyjnej książki? O wtórnym obrocie zużytymi książkami elektronicznymi

22.04.2020

Zabezpieczenie środków dowodowych w nowym postępowaniu w sprawach z zakresu własności intelektualnej

08.04.2020

„Sussex Royal” – próba rejestracji znaku przez Meghan Marke i księcia Harry’ego i płynące z niej lekcje dla właścicieli praw własności przemysłowej

27.03.2020

Tarcza antykryzysowa – zmiany w spółkach kapitałowych

18.03.2020

Koronawirus jako znak towarowy?