15.09.2021

Digital Services Act, czyli nadchodząca rewolucja na rynku usług cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych ustanawia nowe obowiązku usługodawców oraz reguluje zagadnienia, które nie były dotychczas objęte ustawodawstwem unijnym dotyczącym rynku elektronicznego. Co ciekawe, akt ten będzie mieć zastosowanie również do dostawców usług cyfrowych z siedzibą poza Unią Europejską, gdy będą oni świadczyć swe usługi na terenie Unii. Projekt aktu przewiduje formę rozporządzenia, co oznacza, że będzie on bezpośrednio stosowany w każdym z państw członkowskich. Jakie zmiany zostaną nim wprowadzone?

Uchylenie części przepisów dyrektywy o handlu elektronicznym

Aktem uchylone zostaną art. 12-14 dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym, dotyczące dotychczasowych zasad odpowiedzialności dostawców usług. Tym samym w dalszej kolejności doprowadzi to do konieczności uchylenia implementujących ją przepisów zawartych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podobnie jak w poprzedniej regulacji usługodawca zwolniony będzie od odpowiedzialności za rozpowszechniane w treści w przypadku braku zaangażowania w ich tworzenie i publikacje- dotyczy to sytuacji gdy usługodawca jedynie automatycznie publikuje dane otrzymane przez usługobiorcę, nie weryfikując ich treści.

Zmianie ulegnie procedura informowania usługodawcy o naruszeniu (notice & take action), oraz obowiązki operatora z nią związane. Wiążą się one m.in. z obowiązkami informacyjnymi dotyczącymi uzasadnienia decyzji operatora oraz wprowadzeniem procedury odwoławczej w przypadku usunięcia spornych treści. Przewidziano nadto wprowadzenie środków ochrony zarówno przed składaniem bezzasadnych zgłoszeń oraz przed częstym przekazywaniem na platformę nielegalnych treści. Sankcją za powyższe ma być odpowiednio zawieszenie przetwarzania zgłoszeń lub świadczenia usług.

Dodatkowe obowiązki platform

Projekt przewiduje również nałożenie szeregu nowych obowiązków na właścicieli platform. Dotyczyć one będą platform internetowych, sklepów internetowych z aplikacjami, serwisów społecznościowych, platform wymiany treści, a także platform związanych ze świadczeniem usług podróżniczych i hotelowych. Zakres ich nowych obowiązków zależeć będzie od rozmiaru platformy.

Przedmiotowe obowiązki związane będą m.in. z:

  • moderowaniem treści umieszczanych na platformach, w szczególności w aspekcie zwalczania nielegalnych treści,
  • wytycznymi dot. przejrzystości reklam na platformach i informowaniem odbiorców usług o szczegółach profilowania wyświetlanych im reklam,
  • obowiązkami sprawozdawczymi.

Projekt przewiduje także obowiązek zapewnienia możliwości identyfikacji przedsiębiorców, z którymi konsumenci za pośrednictwem platformy zawierają umowy na odległość, co stanowić ma kolejny element ochrony konsumentów przed zakupem przykładowo podrobionych towarów. Co więcej, platformy zobowiązano do podejmowania działań związanych z weryfikacją tego rodzaju identyfikujących informacji, przykładowo za pośrednictwem dostępnych powszechnie rejestrów.

Sankcja za naruszenie

Rozporządzenie przewiduje oczywiście również sankcje za naruszenie zawartych w nim przepisów. Należeć do nich będą w szczególności kary finansowe, których wysokość zależeć będzie od zakresu prowadzonej przez dostawcę usług działalności oraz charakteru naruszenia. Kara za uchybienie obowiązkom przewidzianym w akcie nie będzie mogła  przekroczyć 6% rocznego przychodu lub obrotu.

Przytoczone powyżej przykłady dotyczą jedynie kilku z wielu projektowanych zmian. Akt o usługach cyfrowych stanowić będzie rozwiązanie przełomowe, po pierwsze z uwagi na przewidzianą dla niego formę (rozporządzenie znajdujące bezpośrednie zastosowanie, zamiast dyrektyw implementowanych z różnych skutkiem przez poszczególne państwa członkowskie), zakres obowiązywania (obejmujący również podmioty spoza UE, w przypadku gdy świadczone przez nie usługi internetowe dostępne są na terenie UE), oraz kompleksowość regulacji.

Niewątpliwie część z przewidzianych w nim rozwiązań wymaga jeszcze doprecyzowania, jednak z pewnością pozytywnie należy ocenić inicjatywę szczegółowego uregulowania zagadnień związanych z regulacją usług cyfrowych. Stanowią one bowiem obecnie podstawę funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa informacyjnego, a z uwagi na ciągły rozwój tego rodzaju usług, przewidziane wcześniej rozwiązania w znacznej mierze uległy już dezaktualizacji.

Zobacz także:
12.10.2022

Polecenia od serca czy z ekonomicznym interesem w tle? O rekomendacjach w mediach społecznościowych, których publikacja może dotkliwie zaboleć.

06.10.2022

Oznaczanie materiałów reklamowych przez influencerów a różne rodzaje współprac komercyjnych

16.09.2022

Umowa barterowa i informacja uchroni influencera przed zarzutem kryptoreklamy

15.04.2021

Czy sztuczna inteligencja zagraża prawom człowieka?

04.02.2021

Smart contracty – wprowadzenie

07.10.2020

Czy możliwe jest patentowanie programów komputerowych?

12.08.2020

SaaS i SLA – o czym warto pamiętać?

05.08.2020

Czy branża pośrednictwa internetowego jest u progu rewolucji?