18.03.2020

ALERT PRAWNY – wydłużenie terminów dla sektora budowlanego

W dniu 18.03.2020 r. na portalach branżowych pojawiła się informacją, iż Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które automatycznie wydłużą umowy o roboty budowlane na czas zagrożenia epidemicznego. Umowy o roboty budowlane zawierane w trybie zamówień publicznych mają zostać przedłużone o czas trwania zagrożenia epidemicznego, które zaczęło się w sobotę 14 marca 2020 r. Przepis ten ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r., przy czym prace legislacyjne w tej kwestii jeszcze trwają. Jednocześnie brak jest aktualnie przesłanek dla określania daty końcowej tak ustalonych przedłużeń.

Ww. okoliczności będą z zasady stanowić ryzyko zamawiającego skutkujące możliwością wniesienia przez wykonawców robót budowlanych dodatkowych roszczeń (np. finansowych).
Zauważyć przy tym należy, iż przesunięcie terminów realizacji robót budowlanych uzasadniać będzie możliwość wystąpienia przez innych wykonawców (np. świadczących usługi nadzoru) z analogicznymi roszczeniami czasowymi i finansowymi.

Zobacz także:
29.01.2021

Depenalizacja samowoli budowlanej

22.12.2020

Przeniesienie pozwolenia na budowę w nowelizacji prawa budowlanego a prawa autorskie do projektu budowlanego

16.12.2020

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę po nowelizacji ustawy – Prawo budowlane

źródło: Pixabay
09.11.2020

Rozpoczęcie budowy obiektu budowlanego w przypadku złożenia odwołania przez stronę postępowania

07.09.2020

Trwałość decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po nowelizacji ustawy – Prawo budowlane

06.07.2020

odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych – coraz mniej czasu dla inwestorów i właścicieli nieruchomości

08.06.2020

Zmiany w egzekucji z nieruchomości

28.05.2020

Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu w świetle nowelizacji ustawy – Prawo budowlane