Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót

Opinie prawne i prawnoekonomiczne

01 Opis

Przygotowujemy opinie prawnoekonomiczne dla przedsiębiorców oraz członków zarządu z zakresu niewypłacalności. Na podstawie analizy sytuacji prawnoekonomicznej przedsiębiorcy określamy, czy wystąpił już stan niewypłacalności albo czy stan ten może wystąpić (i z jakiego powodu). W ramach analizy scenariuszowej przedstawiamy, jakie działania z punktu widzenia prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego można lub należy podjąć, oraz rekomendujemy najbardziej optymalne rozwiązanie wraz z propozycją kompleksowej strategii jego wdrożenia. W razie potrzeby współpracujemy razem z zewnętrznymi analitykami finansowymi. 

W sprawach o odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązana wspieramy zespół procesowy w kompleksowej analizie opinii biegłych w przedmiocie ustalenia daty powstania niewypłacalności, ze wskazaniem słabych punktów i nietrafnych wniosków oraz rekomendacji w zakresie uzupełnienia opinii. 

Przygotowujemy eksperckie opinie prawne obejmujące wszystkie zagadnienia mające związek z problematyką prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, w tym w szczególności na styku z innymi dziedzinami prawa, takimi jak prawo cywilne, handlowe, podatkowe i bilansowe. 

  • określanie daty powstania stanu niewypłacalności w przeszłości oraz identyfikowanie zdarzeń mogących wywołać ten stan w przyszłości 
  • przygotowanie rekomendacji działań i ich wdrożenia na wypadek wystąpienia stanu zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności 
  • przygotowanie eksperckich opinii z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego 
  • doradztwo na rzecz członków zarządu w sprawach o odpowiedzialność za zobowiązania spółki (art. 299 k.s.h., art. 116 o.p.) 
  • analiza treści propozycji układowych pod kątem ich zgodności z prawem i możliwości ich wykonania

02 Projekty

Opinia prawna w przedmiocie wpływu jednorazowego zdarzenia na stan wypłacalności spółki akcyjnej z branży energetycznej 

Przygotowaliśmy dla klienta opinię prawną, w której oceniliśmy wpływ wyniku postępowania przed sądem arbitrażowym na stan jej wypłacalności w przyszłości, wraz z rekomendacją odnośnie do podjęcia dalszych działań. Opinia zawierała kompleksową symulację wpływu jednorazowego zdarzenia na sytuację ekonomiczną spółki. W rekomendacji dokonano porównania wad i zalet realizacji scenariuszy likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

  

Opinia prawna ustalająca datę powstania niewypłacalności dla spółki z o.o. z branży kolejowej 

Przygotowaliśmy analizę prawnoekonomiczną klienta w celu ustalenia daty powstania niewypłacalności oraz perspektyw na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji. Analiza objęła historyczne oraz bieżące wyniki finansowe spółki. W jej wyniku określono dzień powstania niewypłacalności oraz przedstawiono ocenę zasadności przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego wraz z jednoczesnym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. 

   

Opinia prawna dla zarządcy spółki akcyjnej w restrukturyzacji z branży finansowej 

Przygotowaliśmy opinię mającą na celu określenie wpływu wykonywania szeregu umów wiążących spółkę w restrukturyzacji na szansę powodzenia toczącego się wobec niej postępowania, wraz z rekomendacją dla zarządcy odnośnie do zasadności uznania ich za bezskuteczne. W opinii porównano sytuację wierzycieli spółki z punktu widzenia potencjalnego poziomu zaspokojenia w przypadku kontynuowania restrukturyzacji oraz ogłoszenia upadłości. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Restrukturyzacji i Upadłości