Filipiak Babicz Legal
Powrót

Wierzytelności trudne

01 Opis

Udzielamy wyspecjalizowanej pomocy prawnej wierzycielom korporacyjnym oraz indywidualnym w sytuacji uprzedniego wyzbycia się majątku przez ich dłużników, a także wspieramy nabywców takiego majątku. 

Wydajemy rekomendacje w zakresie możliwości przeciwdziałania czynnościom fraudacyjnym dłużnika, reprezentujemy wierzycieli lub nabywców korzyści na każdym etapie sformalizowanego dochodzenia roszczeń opartych o bezskuteczność czynności prawnych. 

Praktyka obejmuje m.in.:

 • Ubezskutecznianie czynności (skargę pauliańska) i pozostałe metody optymalizacji zaspokojenia wierzyciela, w tym:
  • Analizę i wydawanie rekomendacji w przypadkach bezskuteczności zaspokojenia wierzyciela (fraud assessment)
  • Przedsądową reprezentację wierzyciela lub stron czynności prawnej krzywdzącej wierzyciela
  • Reprezentację w sprawach ze skarg pauliańskich, w tym na rzecz zarządców mas majątkowych (syndyków mas upadłości lub zarządców mas sanacyjnych i in.),
  • Realizację uprawnień wynikających z wyroku pauliańskiego w postępowaniu egzekucyjnym,
  • Wykorzystywanie innych instrumentów polepszających sytuację prawną wierzyciela w związku z ucieczką dłużnika z majątkiem
 • Asset tracing, w tym:
  • Identyfikowanie przyczyn niewypłacalności oraz bezskuteczności egzekucji
  • Określanie strategii działania w stosunku do wytransferowanego majątku

Zyskaliśmy silną i ugruntowaną pozycję jako zespół wyspecjalizowany w reprezentacji interesów wierzycieli z elementem bezskuteczności czynności prawnych dłużnika w tle, zdobytą na bazie łącznie kilkudziesięciu przeprowadzonych z sukcesami postępowań pauliańskich. Reprezentowaliśmy wierzycieli w złożonych procesach, nierzadko o precedensowym charakterze. Jesteśmy również zewnętrznymi konsultantami w zakresie sporów o bezskuteczność czynności prawnej.

Poza świadczeniem pomocy w tym obszarze stanowimy ośrodkiem analiz w zakresie funkcjonowania instytucji skargi pauliańskiej w praktyce. Utworzyliśmy serwis dedykowany wyłącznie problematyce skargi pauliańskiej www.skargapaulianska.pl. Regularnie publikujemy artykuły branżowe z obszaru bezskuteczności czynności prawnych, jesteśmy prelegentami na konferencjach i szkoleniach z tego obszaru. Dorobek zespołu stanowi także wydana w 2023 r. „Metodyka pracy pełnomocnika procesowego w postępowaniach ze skargi pauliańskiej ze wzorami pism” pod red. Patryka Filipiaka i Piotra Turskiego 

02 Doświadczenie

 • Przeprowadziliśmy ponad 20 zakończonych sukcesami postępowań ze skargi pauliańskiej na rzecz banków oraz wierzycieli finansowych w odniesieniu do wierzytelności wytransferowanego majątku o łącznym wolumenie kilkudziesięciu mln złotych
 • Obsłużyliśmy ponad 30 transakcji wierzytelnościowych zarówno zindywidualizowanych oraz pakietowych po stronie zbywców (głównie banków) lub po stronie ich nabywców, przy łącznym wolumenie przekraczającym 200 mln zł
 • Doradzaliśmy w transakcjach o charakterze sekrurytyzacyjnychm w tym subpartycypacjach wierzytelności bankowych
 • Przeprowadzaliśmy procesy inwestycyjne w aktywa zagrożone o wartości kilkudziesięciu milionów złotych łącznie
 • Zapewnialiśmy kompleksowe wsparcie procesów emisji obligacji korporacyjnych na rzecz instytucji finansowych* (j.w.)
 • Doradzaliśmy przy różnego rodzaju transakcjach związanych z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego, poprzez emisję instrumentów finansowych w ramach transakcji publicznych lub prywatnych
 • Naszymi klientami są podmioty sektora finansowego i kapitałowego, zwłaszcza banki komercyjne oraz spółdzielcze, domy maklerskie fundusze inwestycyjne oraz TFI, przedsiębiorstwa leasingowe oraz faktoringowe a także podmioty gospodarcze i prywatni inwestorzy

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas