Katarzyna Michalak-Oleszczuk

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w obszarze prawa pracy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, w tym sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, przeprowadzanie procedur redukcji zatrudnienia w zakładach pracy zarówno w trybie zwolnień grupowych, jak i tzw. zwolnień indywidualnych, sporządzanie projektów umów i innych dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym projektów regulacji wewnątrzzakładowych, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, porozumienia zbiorowe i inne. Reprezentowała Klientów w wielu postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy, m.in. w sprawach dotyczących czasu pracy, wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych z pracą, odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, w sprawach wypadków przy pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy i innych. Przeprowadzała szkolenia z zagadnień dotyczących prawa pracy. Posiada także doświadczenie w postępowaniach dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców i ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także w obsłudze prawnej z innych dziedzin prawa, takich jak prawo cywilne, rodzinne i gospodarcze. Obsługiwała Klientów prowadzących działalność w różnych obszarach gospodarki, w tym wiodące spółki z branży transportu kolejowego i lotniczego, produkcji elementów infrastruktury kolejowej, zarządzania i wynajmu powierzchni użytkowo-usługowych oraz innych. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy.


19.03.2021

Likwidacja sp. z o. o. a odpowiedzialność zarządu

11.03.2021

Przelew wierzytelności a odpowiedzialność zarządu

04.03.2021

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki

25.02.2021

FGŚP a odpowiedzialność zarządu

05.11.2020

Dziedziczenie długów członka zarządu sp. z o.o.

29.10.2020

Kiedy pełna rekompensata od pracodawcy ?

15.10.2020

Odwołanie warunkiem dochodzenia roszczeń

08.10.2020

Roszczenia uzupełniające pracownika – cz. I

06.07.2020

Odwołanie od wypowiedzenia a zwrot odprawy

27.05.2020

Zależności pomiędzy sądowym ustaleniem istnienia stosunku pracy a roszczeniami pracodawców względem pracowników o zwrot składek ZUS