Tymczasowy
areszt

Przedłużenie tymczasowego aresztowania

Po upływie okresu na jaki tymczasowe aresztowanie zostało zastosowane organ prowadzący postępowanie musi rozważyć kwestię jego przedłużenia. Dotyczy to zarówno postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego. W przypadku kiedy sprawa cały czas jest na etapie przygotowawczym, prokurator musi wystąpić z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania do sądu. Dalszy tryb procedowania jest bardzo zbliżony do tego, w którym następuje zastosowanie tymczasowego aresztowania po raz pierwszy. Oznacza to, że zostanie wyznaczone posiedzenie właściwego sądu, w trakcie którego dojdzie do rozpoznania wniosku.

W tym przypadku obrońca i podejrzany mają jednak więcej czasu na reakcję, gdyż wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania powinien być przesłany do sądu co najmniej na 14 dni przed upływem jego stosowania. Jednocześnie akta sprawy i materiał dowodowy, który był podstawą do zawnioskowania o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania cały czas jest jawny dla obrońcy i podejrzanego. Dobrą praktyką jest przygotowanie odpowiedzi na wniosek prokuratora, tak aby sąd go rozpoznający mógł zapoznać się z wcześniej z naszą argumentacją.

Wnioskując o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania prokurator musi wykazać, dlaczego nie udało mu się przeprowadzić postępowania dowodowego w pełnym zakresie. W konsekwencji wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania nie może treściowo być identyczny czy nawet tożsamy z pierwotnym wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Niestety w praktyce bardzo często zdarza się, że wnioski te niczym się od siebie nie różnią, lub są to pojedyncze zmiany.

Powyżej wskazaliśmy jedynie bardzo ogólne informacje. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej w tekstach naszych specjalistów.

Zapraszamy do lektury!


28.03.2024

Areszt wydobywczy jako przykład nieprawidłowej praktyki

20.07.2023

Areszt międzyinstancyjny – wątpliwości konstytucyjne

06.09.2020

Automatyzm działań Prokuratury w odniesieniu do wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania a zaistnienie „szczególnych okoliczności sprawy” uniemożliwiających ukończenie postępowania w terminie.

04.09.2020

Europejski Trybunał Praw Człowieka a przedłużanie stosowania tymczasowego aresztowania